Xaiv Ib lub tsev Kawm Ntawv
In This Section

Xaiv Ib lub tsev Kawm Ntawv

Xaiv Ib lub tsev Kawm Ntawv

leej twg yuav tsum xa daim ntawv xaiv tsev kawm ntawv?

  • Cov menyuam yuav mus pib kawm kindergarten (saib hauv qab rau kev qhia ntxiv).
  • Cov menyuam uas tab tom kawm High Five ziag no.
  • Cov menyuam kawm ntawv/Tsev neeg uas yuav xav hloov tsev kawm ntawv tshiab rau xyoo tom ntej no.
  • Cov menyuam kawm ntawv/Tsev neeg uas yuav tawm ntawm cov tsev kawm ntawv ntiav los yog lwm pawg tsev kawm ntawv los kawm rau hauv tsev kawm ntawv nroog Minneapolis.
  • Cov menyuam kawm ntawv uas tam sim no kawm qib 5 rau cov tsev kawm ntawv muaj K-5 uas yuav kawm rau lwm lub tsev kawm ntawv theem nrab uas tsis raw li yuav xa nws mus kawm. 
  • Yog hais tias koj muaj cov menyuam uas yuav mus kawm rau cov tsev kawm ntawv high school, thov nrog tus pab muab tswv yim hauv tsev kawm ntawv high school tham los yog New Families Center los pab rau koj.