Tsheb Npav Thauj Mus Los
In This Section

Tsheb Npav Thauj Mus Los

Tsheb Npav Thauj Mus Los

Mus taw rau cov kawm high school (qib 9-12) yog 2 miles thiab 1 mile rau cov kawm theem nrab (qib 6-8). Txhuas lub tsev kawm ntawv theem qis (K-5 los yog K-8) muaj qhov mus ko taw li ntawm 1 mile los yog ze dua. Yog ib tus menyuam twg nyob rau ntawm thaj chaw npav thauj mus rau ib lub tsev kawm ntawv, tus menyuam ntawd yuav tau ib qhov chaw tos npav yog hais tias nyob deb dhau qhov nws yuav taug ko taw mus kawm ntawv. Qhov deb tshaj plaws rau ntawm qhov chaw tos npav yog ½ mile rau cov menyuam kawm ntawv uas nyob theem nrab thiab theem siab.

Cov tsev neeg uas nyob dhau qhov npav thauj rau lub tsev kawm ntawv uas lawv xaiv yuav tau xees daim ntawv hais tias tsis xav kom tau npav pab thauj mus kawm ntawv. Xees daim ntawv no yog txhais tau hais tias niam txiv yog tus yuav thauj tus menyuam ntawd mus los ntawm tus menyuam lub tsev kawm ntawv. Thaum tom qab xees daim ntawv tsis kom npav thauj, thiab yog hais tias muaj chaw seem ces mam li muab nws tso rau lub tsev kawm ntawv ntawd. Yog xav paub ntau ntxiv txog daim ntawv tsis kom npav thauj hu rau Student Placement Services, 612.668.1840. Cov tsev neeg uas paub lus Askiv tsis tshua zoo thov hu rau New Families Center, 612.668.3700.