Tham, Nyeem thiab Sau Ntawv Nrog Rau Koj Tus Menyuam Txhua Hnub
In This Section

Tham, Nyeem thiab Sau Ntawv Nrog Rau Koj Tus Menyuam Txhua Hnub

Tham, Nyeem thiab Sau Ntawv Nrog Rau Koj Tus Menyuam Txhua Hnub

Koj tus menyuam loj hlob ceev thiab txoj kev kawm los ceev. Siv cov kev pab li nram qab no pab koj tus menyuam rau tom vaj tom tsev.

Saib Ntawv. Txhua tus menyuam, txij li thaum lawv yug los. Menyuam nyiam nyeem ntawv thiab kom nyeem ntawv rau lawv. Tham nrog lawv txog tej duab thiab cia lawv nug tej lus nug.

Muaj Lus Nug. Cob qhia koj tus menyuam thiab nug kom koj tus menyuam xyaum teb tej lus nug txog tej khoom nyob ib ncig ntawm lawv.

Qhia Cov Tsiaj Ntawv Rau Lawv. Muab tej zauv los yog lej lo rau ntawm lub taub yis (refrigerator) thiab pab koj tus menyuam kom nyeem thiab paub hais xws li Niam (Mom), Txiv (Dad) los yog lawm lub npe. Qhia rau koj tus menyuam txog tej zauv ntawm tej duab thiab hauv khwv thiab qhia rau lawm kom paub hais tawm ua suab.

Cia Law Xyaum. Muab ntawv thiab xaum rau koj tus menyuam los yog xaum-xim thiab cia lawv “xyaum sau ntawv” rau lawv tsev neeg, kos lawv lub npe thiab kos ua duab.

Mus Saib Tsev Rau Ntawv. Koj lub Tsev Rau Ntawv nyob ib cheeb tsam ntawm koj uas yuav pab nrhiav tej ntawv kom koj tus menyuam nyiam nyeem uas yog pab dawb xwb. Tsev Rau Ntawv kuj muaj tej ntawv uas muab hais rau hauv kab xev; koj tus menyuam yuav muaj tsab peev xwm nyeem phau ntawv nrog rau lub sijhawm mloog daim kab xev.

Nyeem Paj Huam Rau Menyuam. Tej paj huam uas muaj lus sib dhos yuav lom zem thiab pab koj tus menyuam kom paub hais ua suab.

Xyaum Tsim Ntawv. Muab ob peb daig ntawv coj los quav nrub nrab, txiav duab ntawm tej ntawv qhauj (magazines), coj los lo rau hauv phau ntawv thiab sau ib zaj dab neeg txog cov duab ntawv.

Txhob Pub Menyuam Saib TV Ntau. Tsuas pub saib qee tshooj TV uas cob qhia txog kev kawm ntawv xwb. Tsis txhob siv lub TV coj los