Soomaali
In This Section

Wada Hadalada Bulshada ee Ku Saabsan Qorshaha Fahamka Guud ee Degmada La Soo Jeediyey 2019-2022

Wada Hadalada Bulshada ee Ku Saabsan Qorshaha Fahamka Guud ee Degmada La Soo Jeediyey 2019-2022

Hagaajinta Waxbarashada
Abaabulka Sidii Loo Sii Joogteyn Lahaa
Kordhinta Barnaamijyada Sinaanta

Sanadaha soo socda, MPS waxay dib u eegayaan sida ay ugu adeegaan bulshada Minneapolis. Waxaana rajeynaynaa inaad nagala soo qeyb gashid kulamadaan si aan uga wada hadalno sida ay suurtagal u tahay sadexda qaab iyo sida aan u sameyn karno.

Edison High School

Isniinta 13 May
6:00 - 8:00 p.m.

Southwest High School

Khamiista 16 May
6:00 - 8:00 p.m.

Wilder Building

Isniinta 20 May
6:00 - 8:00 p.m.

Davis Center

Talaadada 21 May
6:00 - 8:00 p.m.

700 22nd Ave NE

3414 W. 47th Street

34th & Chicago

1250 W. Broadway

 Baarkinka waxa la dhiganayaa  wadada. Metro Transit Routes 10 & 32.

 Baarkinka waxa la dhiganayaa  wadada. Metro Transit Route 6.

Baarkinka  MPS ee kuyaal
wadada 34th & Chicago. Metro Transit Route 5.

Baarkinka MPS. Metro Transit Routes 5, 14, & 30.

Cunto iyo cabitaano fudud, Xanaanada caruurta  da’da iskuulka ah ayaa diyaar ah. Hadii aad u baahan tahay taakulo ama gar gaar dheerrad ah fadlan la soo xiriir  Shantel Shorter, 612.668.0128 ama  shantel.shorter@mpls.k12.mn.us

Dugsiyada Dadweynaha Minneapolis guddiga la-talinta waalidka ayaa sidoo kale ka hadlaaya Qorshaha fahamka guudd ee Degmada kulankooda dhacaaya bisha Maayo.

Information about community meetings