Parent Resources
In This Section

Kev Pab rau Niamtxiv (Parent Resources)

Kev Pab rau Niamtxiv (Parent Resources)

Curriculum Learning Guides

Tutoring
Nyob rau hauv txoj cai No Child Left Behind Act, txhua tus menyuam kawm ntawv yuav tsum ua kom tau zoo (txhawj) li nws qib nyob rau hauv kev nyeem ntawv, sau ntawv thiab ua lej thaum txog xyoo 2014. Tsis tas li ntawd xwb, txhua tus menyuam kawm nyob rau qib 12 hauv xeev Minnesota no yuav tsum xeem kom dhau tus xeem GRAD pib xyoo 2010 no mus. Tsev Kawm Ntawv Nroog Minneapolis muaj qhov kev pab no rau peb cov menyuam PAB QHIA NTAWV DAWB.