Parent Resources
In This Section

Higaha Barashada Manhajka

Higaha Barashada Manhajka

Fadlan guji ilaha dhigaalka hoose (Dokumentigan u diyaarsan Qaabka Qoraalka Toganaha ah): 

Adeegyada Ababinta
Sida uu qabo Qaynuunka Ilmana Lama Reebi Karo, Ardayda oo idil waa inay aqoon sare ee heer-fasalkood leeyihiin dhinacyada akhriska, qoraalka iyo xisaabta 2014. Waxaa intaasi dheer, Fasallada 12aad ee Dugsiyada Sare Minnesota waa inay gudbaan imtixaanka QALIN JABINTA laga bilaabo 2010. Dugsiyada Dadweynaha Miniyaabolis ayaa doonaya inay siiyaan carruurteenna WAXBARASHO.