Parent Portal
In This Section

Parent Portal

Parent Portal

Mus siab qhov MPS Parent Portal los:

 • Saib koj tus menyuam cov qhab nias
 • Saib koj tus menyuam tej  kev kawm
 • Nrog koj tus menyuam cov nais khus sib tham
 • Kom paub txog koj tus menyuam tej ntaub ntawv uas coj mus nram tsev, tej kev kawm thiab hais tias thaum twg mam xa rov qab 
 • Xyuas tej kev yuav hu tau koj

KEV QHIA TSEEB: Cov menyuam kawm ntawv kawm tau ntawv zoo dua yog hais tias lawv niam thiab txiv taug qab lawv txoj kev kawm!

Yuav nkag mus rau qhov Parent Portal licas:

Kauj ruam 1 - Koj yuav tsum muaj:

 • Koj tus menyuam tus ID number
 • Ib tus email account
 • Nkag tau mus rau hauv Internet (yog siv lub PC, siv Internet Explorer; yog siv lub Mac, siv Safari

Kuaj ruam 2 - Yuav mus rau npe rau ntawm MPS Parent Portal:

 • Mus rau ntawm qhov parentportal.mpls.k12.mn.us
 • Tshum rau ntawm qhov Parent Portal Instructions
 • Rov los rau ntawm qhov home page (Tshum qhov back arrow) thiab “click here” to sign in. Tas ces tshum qhov “New User Registration”
 • Nyeem qhov Privacy Agreement tas ces tshum qhov “I Accept”
 • Ua kom tias qhov User Registration thiab muab nws Save
 • Tom qab uas qhov rau npe ntawd tiav tas lawm, koj yuav tau txais ib qho email uas muaj ib tus code uas yuav cia koj nkag mus thawj zaug.  Tom qab ntawd koj yuav siv tus password uas koj tsim ntawd.
 • Tom qab koj nkag mus rau hauv, mus saib kev qhia ntawm qhov Parent Portal Quick Reference yog hais tias koj tseem muaj lus nug los yog xav tau kev pab ntxiv, thov hu mus rau ntawm koj tus menyuam lub tsev kawm ntawv

Siv MPS Parent Portal lub sij hawm twg los thiab lub computer twg los tau!