Npaj Kom Txhij Mus Kawm Kindergarten
In This Section

Npaj Kom Txhij Mus Kawm Kindergarten

Npaj Kom Txhij Mus Kawm Kindergarten
 • Cov tswv yim nram qab no yuav pab kom koj paub pab koj tus menyuam npaj kom txhij mus kawm qib kindergarten:
 • Thaum muaj 3 xyoo, hu 612.348.TOTS (612.348.8687) teem caij mus ntsuam xyuas kev loj hlob.
 • Xav muab koj tus menyuam tso kawm ntxov xws li High Five, Head Start los sis Early Childhood Family Education. Xav paub ntau ntxiv, hu rau qhov chaw sau npe kawm ntawv (Student Placement Services) ntawm 612.668.1836.
 • Ib xyoo ua ntej yuav mus kawm qib kindergarten, mus koom hnub qhia xaiv tsev kawm ntawv (MPS School Information Fair), thaum lub caij ntuj no, xav paub seb yog hnub twg hu rau qhov chaw sau npe kawm ntawv (Student Placement Services) ntawm 612.668.1836.
 • Mus ncig xyuas cov tsev kawm ntawv uas koj nyiam
 • Xaiv ib lub tsev kawm ntawv rau koj tus menyuam. Xa koj daim ntawv xaiv tsev kawm ntawv mus ua ntej hnub kawg, li ntawm 4 rau 6 lim tiam tom qab hnub qhib xaiv tsev kawm ntawv.
 • Npaj kom muaj cov ntaub ntawv no nrog koj thaum mus sau npe kawm ntawv:
  • Daim ntawv ntsuam xyuas kev loj hlob. Hu 612.348.TOTS los sis koj tus kws kho mob.
  • Daim ntawv pov thawj hnub yug.
  • Cov ntaub ntawv qhia hno tshuaj; hu rau qhov chaw saib xyuas koj tsev neeg kev noj qab nyob zoo.
 • Thaum muab koj tus menyuam tso rau ib lub tsev kawm ntawv lawm, yuav tsum tau mus sau npe kom tiav hauv lub tsev kawm ntawv ntawd. Qhov no, feem ntau yog thaum lub caij nplooj ntoos hlav (spring). Ua li no thiaj li muaj ib qho chaw rau koj tus menyuam kawm thiab thiaj li muaj tsheb npav thauj mus los.