Ntsuam Xyuas Kev Loj Hlob Paub Tab
In This Section

Kuaj Kev Loj Hlob Paub Tab

Kuaj Kev Loj Hlob Paub Tab

Tsev kawm ntawv nroog Minneapolis xav kom txhua tus menyuam uas muaj 3 xyoo yuav tsum mus ntsuam xyuas kev loj hlob paub tab, tabsis yog koj muaj kev txhawj xeeb txog koj tus menyuam txoj kev loj hlob koj hu thaum twg los tau – mus ntsuam xyuas ua ntej nws muaj 3 xyoo los tau.

Muaj peb (3) yam tseem ceeb uas yuav tsum tau ntsuam xyuas thaum nws muaj 3 xyoo*

  1. Ntsuam xyuas kom paub hais tias koj tus menyuam npaj txhij mus kawm ntawv.
  2. Puas muaj tej yam mob los sis kev loj hlob, los yog muaj teeb meem licas thiaj li paub thaum ntxov.
  3. Kev ntsuam xyuas no yog ntsuam xyuas dawb xwb, nws yooj yim heev thiab nws zoo rau koj tus menyuam!

Thaum koj tus menyuam muaj 3 xyoo

1. Hu 348-TOTS (8687) teem caij mus ntsuam xyuas

2.Teb kom tag daim ntawv nug txog kev noj qab nyob zoo

3. Coj koj tus menyuam mus raws sij hawm li uas teem tseg, yuav ntsuam xyuas koj tus menyuam:

  • Seb puas pom kev thiab hnov lus.
  • Kev loj hlob paub tab.
  • Kev hno tshuaj thiab tsev neeg lub neej yav tag los.

4. Nqa koj tus menyuam daim ntawv yug thiab cov ntaub ntawv qhia hno tshuaj.

5. Xav kom coj mus ntsuam xyuas thaum 3 xyoo, tabsis 4 los 5 xyoo los kuj ntsuam xyuas tau ib yam.

Ntsuam xyuas Kev Loj Hlob Paub Tab Pab Tau Koj:

  1. Xyuas seb koj tus menyuam puas muaj teeb meem.
  2. Qhia cov kev kawm thaum ntxov thiab kev pab rau koj.
  3. eb cov lus nug uas koj muaj txog kev tu menyuam.

Cov chaws uas koj xav paub txog

Xov tooj: (612) 348-8687 (612-348-TOTS)

Sau npe: Hu teem caij

Ntsuam xyuas Dawb: Ntsuam xyuas Dawb Xwb

* Lub Xeev txoj cai hais tias txhua tus menyuam yuav tsum ntsuam xyuas ua ntej mus pib kawm kindergarten.