Kindergarten
In This Section

Kindergarten

Kindergarten

Ua ntej yuav mus kawm tau kindergarten, koj tus menyuam yuav tsum muaj 5 xyoos ua lub 9 hlis tim 1, 2011. Yog hais tias koj tus menyuam yuav muaj ntej 5 xyoos rau lub 9 hlis tim 1 thiab koj tus menyuam npaj tau mus kawm ntawv, ua raws cov kev yuav ua hauv qab no:

1. Ua kom tas daim ntawv xaiv tsev kawm ntawv thiab muab xa rov qab tuaj ua ntej lub 2 hlis tim 8, 2011.

2. Yog hais tias lus Askiv tsis yog koj thawj yam lus uas nyob tom tsev, los yog koj tsev neeg hais ob yam lus, koj yuav tsum teem caij rau koj tus menyuam mus ntsib New Families Center. Thaum koj mus ntsib lawv ntawd yuav tau muab koj tus menyuam ntsuam xyuas seb koj tus menyuam puas yuav tau kev pab los ntawm English Language Learner (ELL). Koj yuav tsum nqa cov ntaub ntawv raws li nram qab no nrog koj tuaj ntsib lawv:

  • Daim ntawv qhia hnub yuag (birth certificate, I-94, Npav ntsuab, passport).
  • Daim ntawv qhia tias hno tshuaj licas lawm.
  • Early Childhood Screening Summary (hu 612.668.3711 es teem caij mus ntsib).

3. Ua daim ntawv rau npe kawm ntawv thaum lub caij nplooj ntoos hlav rau ntawm lub tsev kawm ntawv uas tau muab koj tus menyuam xa mus kawm. Yog hais tias koj xa daim ntawv xaiv tsev kawm ntawv ua ntej hnub xaus, koj yuav tau ib daim ntawv qhia hais tias koj tus menyuam yuav mus kawm lub tsev kawm ntawv twg thaum lub 4 hlis ntuj thiab kev qhia txog qhov yuav mus rau npe kawm ntawv licas.

Cov kawm Kindergarten tas hnub
Qho lub tsev kawm ntawv thiaj li muaj kawm kindergarten tas hnub xwb. Koj yuav tau ua zoo xyuas kom tau lub tsev kawm ntawv raws li koj nyiam. Xaiv lub tsev kawm ntawv uas muaj tej kev kawm raws li koj xav tau. Yog koj xaiv cov tsev kawm ntawv uas muaj kawm kindergarten tas hnub thiab ib nrab hnub, koj yuav tsum to taub tias koj tus menyuam yuav tsis cia li tau kawm tas hnub. Tej zaum nws kuj tau kawm ib nrab hnub. Koj hais tau rau hauv koj daim ntawv xaiv hais tias koj nyiam sawv ntxov, tav su, los yog tas hnub tab sis qhov kev txiav txim yuav yog los ntawm koj tus menyuam lub tsev kawm ntawv.

Txais Kawm Ntawv Ntxov
Cov menyuam uas muaj 5 xyoos rau thaum lub 9 hlis tim 2 mus txog rau thaum lub 10 hli tim 31 xav cia kawm ntawv ntxov rau kindergarten, yuav tsum tau ntsuam xyuas los ntawm 3 txoj kev ntsuam xyuas xws; Early Childhood Screening, qhov pom ua tau nyob hauv chav kawm ntawv thiab qhov Beginning Kindergarten Assessment (BKA). 3 txoj kev ntsuam xyuas no yuav qhia tau tias seb tus menyuam ntawd kawm tau los tsis tau nyob rau qib kindergarten. Qhov kev txais mus kawm ntawv ntxov ntawd kuj yog nyob ntawm seb muaj chaw los tsis muaj thiab, thiab yuav tsum cia cov muaj hnub nyoog 5 xyoos rau thaum lub 9 hlis tim 1 kawm ua ntej tso.