Kev pab rau cov Kawm lus askiv Ell
In This Section

Kev pab rau cov kawm lus Askiv Ell

Kev pab rau cov kawm lus Askiv Ell
  • Dual Immersion: Kawm rau txoj kev kawm hu ua Dual Immersion, txhua tus menyuam yuav tsum kawm lus Askiv thiab ib yam lus uas lawv muaj.
  • English as a second language (Esl): Kawm ESL yog ib yam kev kawm uas pab qhia lus Askiv rau cov menyuam uas paub lus Askiv tsis txaus. Cov menyuam kawm lus Askiv, kawm nyeem ntawv, sau ntawv Askiv. Txoj kev pab no yog pab kom cov menyuam kawm tau raws li Xeev tau npaj tseg.
  • Transitional Bilingual Education (tBE): TBE yog ib yam kev kawm uas cov menyuam kawm ua