Cov Tshuaj Yuav Tsum Hno Thiaj Tau Kawm Ntawv (Immunizations needed for school)
In This Section

Tsis Txhaj Tshuaj Tsis Tau Mus Kawm Ntawv

Tsis Txhaj Tshuaj Tsis Tau Mus Kawm Ntawv

Txhua tus menyuam kawm ntawv hauv nroog Minneapolis yuav tsum txhaj tshuaj kom raws caij thiab lub tsev kawm ntawv yuav tsum muaj nws cov ntaub ntawv txhaj tshuaj nws thiaj li tau mus kawm ntawv. Pab koj tus menyuam kom nws yog ib tug menyuam kawm ntawv tsis muaj mob hauv nws lub neej. Yog tias tus menyuam txhaj tsis tau tshuaj vim nws muab moj dab tsi los yog vim niam txiv tej kev ntseeg txwv tsis pub txhaj, lub tsev kawm ntawv yuav tsum tau ntaub ntawv pov thawj qhia tias tsis txhaj los tau. 

Hu koj tus kws kho mob los yog qhov chaw kuaj mob coj koj tus menyuam mus txhaj tshuaj kom raws caij thiab kuaj ib ce lossis hu rau qhov chaw xyuas kev noj qab haus huv hauv nroog Minneapolis tsev kawm ntawv dawb tus xovtooj HotShot Line ntawm (612) 668-0870. (Xyuas sab nraud qhia txog kev yuav tsum tau txhaj tshuaj raws caij.) 

Lus qhia seb ua li cas:

 • Nrhiav tus menyuam hnub nyoog los yog seb kawm xyoo twg ces nyeem sab laug mus rau sab xis.
 • Tus menyuam puas tau txhaj tshuaj npaum li cov koob tshuaj uas yeej qhia raws li seb kos pes tsawg zaus hauv qab txhua txhua koob tshuaj tiv thaiv kab mob.

Ceeb toom: Yuav tsum nyeem raws li ib kab ib kab, txhob ntxiv kab hauv qab rau kab saum toj seb kos pes tsawg zaus  rau ib hom tshuaj tiv thaiv kab mob. Piv txwv: Ib tug menyuam preschooler yuav tau txhaj 4 koob tshuaj DTaP, ces thaum mus kawm xyoo kindergarten nws yuav tau txhaj 1 koob tshuaj DTaP ntxiv, tag nrho yog 5 koob (tsis yog 9 koob).

Ua ntej pib kawm ntawd (hnub nyoog 3-5 xyoos)

 • Tshuaj tiv thaiv Kab Mob Siab Daj Hom B
  • Not needed
 • Tshuaj tiv thaiv Tdap/DTaP/Td kab mob diphtheria, kab mob tetanus, kab mob pertussis (kev mob hnoo qees)
  • 4 doses
 • Tshuaj tiv thaiv Polio
  • 3 doses
 • Tshuaj tiv thaiv MMR kab mob qhua pias, kab mob qa, kab mob rubella
  • 1 dose
 • Tshuaj tiv thaiv Hib kab mob Haemophilus influenzae hom B, tsawg kawg
  • Tsawg kawg 1 dose
 • Tshuaj tiv thaiv Varicella (kab mob qhua taum)
  • 1 dose, Yog tias tus me nyuam tus kws kho mob ua ntawv qhia hais tias tus me nyuam twb mob qhua taum lawm ces nws thiaj tsis tas txhaj koob tshuaj tiv thaiv kab mob varicella (kab mob qhua taum).

Xyoo Kindergarten

 • Tshuaj tiv thaiv Kab Mob Siab Daj Hom B
  • 3 doses
 • Tshuaj tiv thaiv Tdap/DTaP/Td kab mob diphtheria, kab mob tetanus, kab mob pertussis (kev mob hnoo qees)
  • 5 doses, koob tshuaj thib 5 tsis tas txhaj los tau yog tias koob thib 4 yeej tau txhaj tom qab hnub nyoog muaj 4 xyoos lawm
 • Tshuaj tiv thaiv Polio
  • 4 doses, koob tshuaj tiv thaiv polio thib 4 tsis tas txhaj los tau yog tias koob thib 3 yeej tau txhaj tom qab hnub nyoog uaj 4 xyoos lawm
 • Tshuaj tiv thaiv MMR kab mob qhua pias, kab mob qa, kab mob rubella
  • 2 doses
 • Tshuaj tiv thaiv Hib kab mob Haemophilus influenzae hom B, tsawg kawg
  • Not needed
 • Tshuaj tiv thaiv Varicella (kab mob qhua taum)
  • 2 doses, yog tias tus me nyuam tus kws kho mob ua ntawv qhia hais tias tus me nyuam twb mob qhua taum lawm ces nws thiaj tsis tas txhaj koob tshuaj tiv thaiv kab mob varicella (kab mob qhua taum).

Hnub nyoog 7 xyoo txog kawm ntawv xyoo 6

 • Tshuaj tiv thaiv Kab Mob Siab Daj Hom B
  • Not needed
 • Tshuaj tiv thaiv Tdap/DTaP/Td kab mob diphtheria, kab mob tetanus, kab mob pertussis (kev mob hnoo qees)
  • Tsawg kawg 3 doses
 • Tshuaj tiv thaiv Polio
  • Tsawg kawg 3 doses
 • Tshuaj tiv thaiv MMR kab mob qhua pias, kab mob qa, kab mob rubella
  • 1 dose
 • Tshuaj tiv thaiv Hib kab mob Haemophilus influenzae hom B, tsawg kawg
  • Not needed
 • Tshuaj tiv thaiv Varicella (kab mob qhua taum)
  • Not needed

Kawm ntawv xyoo 7 txog xyoo 12

 • Tshuaj tiv thaiv Kab Mob Siab Daj Hom B
  • 3 doses, xyoo 7 nkaus xwb, yog tias tus me nyuam tau txhaj koob tshuaj Td thaum nws muaj hnub nyoog 7-10 xyoo ces lawv tsis tas yuav txhaj ib koob ntxiv thaum lawv muaj 11-12 xyoos. Tiam sis, lawv yuav tsum txhaj ib koob tshuaj Td ntxiv yog tias twb ncua 10 xyoo txij thaum lawv tau txhaj koob tshuaj kawg.
 • Tshuaj tiv thaiv Tdap/DTaP/Td kab mob diphtheria, kab mob tetanus, kab mob pertussis (kev mob hnoo qees)
  • Tsawg kawg 3 doses, thiab yuav tsum txhaj ib koob ntxiv thaum muaj hnub nyoog 11-12 xyoo, yog tias tus me nyuam tau txhaj koob tshuaj Td thaum nws muaj hnub nyoog 7-10 xyoo ces lawv tsis tas yuav txhaj ib koob ntxiv thaum lawv muaj 11-12 xyoos. Tiam sis, lawv yuav tsum txhaj ib koob tshuaj Td ntxiv yog tias twb ncua 10 xyoo txij thaum lawv tau txhaj koob tshuaj kawg.
 • Tshuaj tiv thaiv Polio
  • Tsawg kawg 3 doses
 • Tshuaj tiv thaiv MMR kab mob qhua pias, kab mob qa, kab mob rubella
  • 2 doses
 • Tshuaj tiv thaiv Hib kab mob Haemophilus influenzae hom B, tsawg kawg
  • Not needed
 • Tshuaj tiv thaiv Varicella (kab mob qhua taum)
  • 2 doses, xyoo 7 nkaus xw