Immunizations needed for school
In This Section

Immunizations needed for school

Immunizations needed for school

Dhamaan ardayda Dugsiyada Dadweynaha ee Minneapolis waa inay qaateen tallaaladii looga baahnaa, waana in dugsigu hayaa warbixinta tallaalka ilmaha si ardaygu u bilaabo dugsi. Ka caawi ilmahaaga inuu noqdo arday caafimaad qaba. Haddayna ahayn in la tallaalo llmaha sababo caafimaad dartood ama waalidka oo sidaa rumaysan awgeed, iskuulku waa in uu haystaa qoraal caddeynaya arrintaas. 

Wac dhakhtarkaaga ama rugta caafimaadka si loogu dhamaystiro talaalka ilmaha iyo si loo baaro jirkiisa guud ahaan ama wac khadka HotShot ee Dugsiyada Dadweynaha ee Minneapolis (612) 668-0870. (Fiiri dhinaca kale waxyaabaha looga baahan yahay tallaalka.)

Tilmaameyaal:

Eeg in ilmuhu tallaal kasta ka qaatay dhamaan tallaalada hoos ku taxan  ee la calaamadiyey.
Fiiro- Gaar: Saf walba waa in si gooni ah loo akhriyaa, ha isku darin tirooyinka taxan ee ku hoos qoran tallaal walba. 

Tusaalle: Ilmo waliba oo aan da’ dugsi gaarin wuxuu u baahanyahay tallaal oo 4 DTaP ah, ka bacdi markuu dugsiga isku diyaarinayana wuxuu u baahanyahay 1 kale oo tallaal DTaP ah, isku-dar waa 5 (ma’ aha 9)

Dugsiga kahor (da’da u dhaxeysa 3-5)
 • Hep B cagaarshow nooca  B
  • Not needed
 • Tdap/DTaP/Td diphteria, teetano, xiiq (xiiq-dheer)
  • 4 doses
 • Polio dabayl
  • 3 doses
 • MMR jadeeco, qaamow-qashiir, jadeeco Jarmal
  • 1 dose
 • Hib Feyruuska ifilo-weysada nooca B
  • Ugu yaraan 1 dose
 • Varicella (bus-bus)
  • 1 dose, tallaalada busbuska lagama doonayo ilmo hadii uu dhakhtar soo sixiixo foom dhahaya ilmahan cudurka busbuska horay ayuu ugu soo dhacay.

Gaaro da’da lagu bilaabo dugsi
 • Hep B cagaarshow nooca  B
  • 3 doses
 • Tdap/DTaP/Td diphteria, teetano, xiiq (xiiq-dheer)
  • 5 doses, tallaalka 5aad looma baahno hadii kii 4aad uu qaatay markuu 4 jirsaday  ka di
 • Polio dabayl
  • 4 doses, tallaalka 4aad ee dabaysha looma baahna hadii kii 3aad  uu qaatay  markuu 4 jirsaday  ka dib
 • MMR jadeeco, qaamow-qashiir, jadeeco Jarmal
  • 2 doses
 • Hib Feyruuska ifilo-weysada nooca B
  • Not needed
 • Varicella (bus-bus)
  • 1 dose, tallaalada busbuska lagama doonayo ilmo hadii uu dhakhtar soo sixiixo foom dhahaya ilmahan cudurka busbuska horay ayuu ugu soo dhacay.

7 jir ilaa fasalka 6aa
 • Hep B cagaarshow nooca  B
  • Not needed
 • Tdap/DTaP/Td diphteria, teetano, xiiq (xiiq-dheer)
  • Ugu yaraan 3 doses
 • Polio dabayl
  • Ugu yaraan 3 doses
 • MMR jadeeco, qaamow-qashiir, jadeeco Jarmal
  • 1 dose
 • Hib Feyruuska ifilo-weysada nooca B
  • 1 dose
 • Varicella (bus-bus)
  • Not needed

Fasalka 7aad ilaa fasalka 12aa
 • Hep B cagaarshow nooca  B
  • 3 doses, fasalka 7aad oo keliy, tallaal cagaarshowga B ga ah oo kale oo laba jeer la kala qaadanayo ayaa la siin karaa caruurta da’doodu u dhexeyso 11 ilaa 15 sano jirka.
 • Tdap/DTaP/Td diphteria, teetano, xiiq (xiiq-dheer)
  • Ugu yaraan 3 doses, Hal talaal ayaa lagu darayaa marka ay jiraan 11-12 san, Hadii canug la siiyo tallaalka Td marka uu jiro 7-10 sano uma baahna tallaal kale marka uu jiro  11-12 sano. Haseyeeshee, waa in la siiyaa tallaal kale oo Td ah toban sano kadib markii ay tallaalkii ugu danbeeyey ee Td ah qaateen.
 • Polio dabayl
  • Ugu yaraan 3 doses
 • MMR jadeeco, qaamow-qashiir, jadeeco Jarmal\
  • 2 doses
 • Hib Feyruuska ifilo-weysada nooca B
  • Not needed
 • Varicella (bus-bus)
  • 2 doses, fasalka 7aad oo keliy