homeLogo enroll facebook twitter instagram linkedin youtube
staff login
Hmoob: Legislative Agenda
In This Section

Minneapolis Schools Qhov 2021 Legislative Agenda

Minneapolis Schools Qhov 2021 Legislative Agenda

I. Nyiaj txiag ruaj khov, teev qhia tau

 •  Muab tus formula cov nyiaj pab kev kawm ntawv los tso rau qhov nyiaj tsis muaj nqi
 • Pub lub districts siv qhov Xyoo Kawg 2020 kev sau npe kawm thiab tus nqi so txo noj dawb account rau qhov Xyoo Kawg ntawm cov formulas 2021 kev tau nyiaj
 • Rov los muab qhov Voluntary pre-kindergarten cov nyiaj thiab nthuav tsev kawm ntawv pre-kindergarten cov kev nthuav kawm ntau kom tsevneeg tuaj kawm tau pre-k tas hnub 
 • Pub cov neeg raug xaiv tsa ua school boards rov los muab cov nyiaj txiag siv rau kev dhia hauj lwm thiab rau vajtse uas tau pom zoo los ntawm cov neeg tawm suab kom tsis muaj qhov yuav rov qab muaj cov kev xaiv pom zoo dua
 • Rov los muab tus cai rau cov districts los xa cov nqi pab cov nyiaj hlis rau Special Education Aides thiab cov nqi rau kev tswj xeeb thauj mus los li thaum muaj tuaj kawm tom tsev kawm ntawv
 • Pab nyiaj txiag li qub rau Minneapolis Employee Retirement Fund (MERF) raws li qhov theem cai tam sim no
 • Hloov qhov kev kawm rau hauv lub district los pab rau lub district tom qab ib lub xyoos rau cov menyuam uas qhib tuaj rau npe kawm thiab muab mus kawm rau cov kev nthuav kawm sib koom

II. Kawm Ntawv Tshwj Xeeb Nyiaj Txiag thiab Cai

 • Los keb qhov tsis sib dhos ntawm kev sau npe kawm thiab kev cai them nqi rau kev kawm ntawv tshwj xeeb kom cov nyiaj them cov kev kawm hauv lub district tsis txhob rho tawm ua rau muaj nqi them tsis taus  
 • Los keb qhov kev nce tus nqi sai ntawm kev kawm ntawv tshwj xeeb cov nyiaj them vim tsev kawm ntawv muaj qhov peev xwm xav tau rov qab kom them 100% ntawm cov nqi

III. Tsim Kho Tsevneeg Kev Sibkoom kom Ruaj thiab Mus Tau Zoo

 • Txhawb kev nce nyiaj txiag los hauv lub xeem rau Tus Nqi Kev Qhia Hauv Cov Zejzos Tsev Kawm Ntawv
 • Muab nyiaj kom ntau rau tsev kawm ntawv – cov nyiaj los pab kev nyob kab siab
 • Nyiaj txiag pab kom txaus qhov Child Care Assistance Program (CCAP) thiab muab ke txhawb nrog rau qhov Pathway I Scholarships
 • Ua kom muaj kev nkag tau zoo thiab tus nqi them taus vajtse nyob rau cov menyuam thiab tsevneeg

IV.  Kom Muaj Kev Ncaj Ncees Pab rau Cov Kev Nthuav Qhia Zoo

 • Nce nyiaj txiag los pab cov Kawm Lus Askiv (English Learner) kom nyiaj muaj los qhia tau zoo
 • Nthuav lub xeev kev pab txhawb ntawm cov xibfwb kev tsim qhia kom muaj cov xibfwb txawv nqaij taws, kev kawm tshwj xeeb, kev qhia fab haujlwm, leb thiab ESL/kev qhia lwm hom lus
 • Pub muab cov Q Comp nyiaj txiag los siv rau kev cob qhia rau cov neeg pab kev kawm ntawv
 • Qhov Fund ACT rau txhua tus menyuam
 • Siv qhov ethnic studies los ua ib qhov yuav tsum tau kawm rau txhua tus menyuam uas  kawm hauv high school
 • Txo lub caij nyoog ntawm lub xeev kev los tshoj ntsuam thiab muab cai rau lub district los hloov qhov high school kev tshoj ntsuam nrog kev kawm qib siab thiab kev tshoj ntsuam txhij hauv kev kawm haujlwm