homeLogo enroll facebook twitter instagram linkedin youtube
staff login
Hmoob: Legislative Agenda
In This Section

Minneapolis Schools Qhov 2022 Legislative Agenda

Minneapolis Schools Qhov 2022 Legislative Agenda

I. Kom Nyiaj Txiag Txaus Rau Cov Kev Qhia Tseem Ceeb

 • Kom tias lub xeev qhov nyiaj txiag txaus rau kev siv qhia kawm ntawv tshwj xeeb
 • Kom muaj nyiaj txaus rau cov kev pab English Learner
 • Siv cov nyiaj xyoo tas los ntawm tus nqi noj su dawb-txo nqi muab los liaj qhov nyiaj them tuaj tau los

II. Daws Cov Teeb Meem Raug Hnyav Los Ntawm Tus Kabmob

 • Qhia tshiab txog qhov ntawm lub xeev ntsuas theem kev txom nyem hauv tsev kawm ntawv siv ntaub ntawv
 • Nce lub xeev kev nqis peev los ntiav thiab ceev tseg cov xibfwb txawv nqaij taws thiab cov xibfwb American Indian
 • Nthuav nyiaj txiag rau tsev kawm ntawv kev nyob kaj siab cov nyiaj tau pab dawb
 • Ua kom muaj vajtse nyab xeeb thiab them taus rau cov menyuam thiab tsevneeg

III. Kho Tshiab Qhov Kev Kawm Ntawv Tshwj Xeeb Cov Kev Cai

 • Tsim ib pab pawg ntawm kev them tus nqi kawm hauv kev kawm ntawv tshwj xeeb los muab kev tawm pom zoo ntaw qhov 2023 kev tawm cai los daws qho tsis sib haum ntawm tias leeg twg them thiab leeg twg yog tus txiav txim cov nqi
 • Daws tus nqi kim nce sai ntawm kev kawm ntawv tshwj xeeb hauv kev them rau ib cov tsev kawm ntawv kom xa tau cov nqi them rov qab tuaj 100%
 • Xa lub district ntawm qhov chaw mus pab lub district tom qab ib xyoo rau cov menyuam uas tau sau npe kawm thiab tau muab los kawm hauv cov kev sib koom qhia

IV. Txhawb Kev Ruaj Khov, Nyob Huv ntawm Cov Tsevneeg Koom

 • Txhawb nqa kev nce lub xeev cov nyiaj txiag rau Full Service Community Schools
 • Muab nyiaj txaus rau qhov Child Care Assistance Program (CCAP) thiab nyiaj kom haum nrog rau qhov Pathway I Scholarships
 • Muab tsoom fwj loj kev nyiaj txiag kom haum rau early education nrog rau nyiaj tau los hauv xeev kom coob tus menyuam npaj txhij mus kawm rau kindergarten

V. Txhim Kho Kev Tswj Hauv Cheeb Tsam

 • Pub cov districts qhov kev yooj yim los siv qhov kawm ntawv kev deb tuaj thaum cov hnub xaiv tsa
 • Tso cai rau cov districts tsim tshiab cov kev khiav haujlwm thiab vajtse pom zoo nrog ib qhov kev tawm suab ntawm pawg board
 • Muab txoj kev yooj yim los tso cai rau cov nroog, counties thiab tsev kawm ntawv districts thiab cov chaw kawm ntawv qib siab kom muaj kev ua haujlwm zoo ua ke

VI. Kom Muaj Kev Kawm Ntawv Zoo rau Txhua Tus Menyuam

 • Ua haujlwm nrog rau cov tswv cuab qhia txog kev npaj hloov tshiab rau ntawm qhov State Constitution kev kawm los daws kev txhawj xeeb txog nyiaj txiag, kev soj ntsuam, thiab cov ntawv them tsev kawm ntawv (private school vouchers)