homeLogo enroll facebook twitter instagram linkedin youtube
staff login
Hmoob - COVID-19
In This Section

COVID-19 - HMOOB

COVID-19 - HMOOB

Qhia tuaj tshiab: 8 Hli 24, 2021

Teev ntawm Cov Ntsiab Lus

Kev Nyob Huv thiab Nyab Xeeb

 • Tsis muaj kawm ntawv kev deb tuaj lossis yuav tsum tau kawm
 • Qhov MPS Online School
 • Yuab tsum khwb ntsej muag
 • Kev zam tsis siv lub khwb ntsej muag
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 • Cov menyuam uas tsis tau txhaj tshuaj
 • Yog tus menyuam txhaj tshuaj tas lawm
 

Kev Nyob Huv thiab Nyab Xeeb

Kev nyob huv thiab nyab xeeb ntawm MPS cov menyuam, lawv tsevneeg thiab neeg ua haujlwm yog qhov tseem ceeb. Qhov kev qhia tau hais hauv qab ua raws kev pom zoo kom ua los ntawm Minnesota Department of Health (MDH): Best Practices for COVID-19 Prevention in Schools for the 2021-22 school year, uas haum nrog rau qhov Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

 1. Khwb ntsej muag YUAV TSUM muaj rau txhua tus neeg ua haujlwm, cov menyuam thiab neeg tuaj ncig xyuas tshaj li 2 xyoos tsis hais txhaj lossis tsis tau txhaj tshuaj thaum tuaj rau hauv MPS cov vajtse pib li thaum 8 Hli 9, 2021. Kev khwb ntsej muag los kuj ua ntu zus yuav tsum yeej muaj los ntawm qhov Centers for Disease Control and Prevention (CDC) txog kev thauj neeg mus los, nrog rau cov npav tsev kawm ntawv.
 2. Nyob sib nrug 3 - 6 feet ua ntu zus xav kom ua tau, tshaj yog rau cov menyuam me thiab cov neeg tsis tau txhaj tshuaj.
 3. MPS tsis muaj qhov xaiv kawm ntawv kev deb tuaj. Cov tsevneeg muaj qhov kev xaiv tuaj kawm tau qhov MPS Online School, tabsis yog kawm cov menyuam yuav tsis tau kawm hauv lawv cov tsev kawm ntawv yog li qhov no tsis yog ib qhov uas kawm tau luv luv thiab tsis yog ib qhov kawm ntawv kev deb tuaj uas pom zoo los ntawm MPS. Cov kev qhia tab tom npaj ua kom muaj yog thaum lub district yuav tsum tau kom ua los ntawm lub xeev thiaj muaj qhia tau ntawv kev deb tuaj li yog tus kab mob sib kis nce ntau.

Li lub xyoo kawm pib, MPS yuav ua ntu zus los saib Qhov Nce Ntau ntawm COVID-19 kev sib kis thiab kho tshiab qhov kev ua ntawm kev nyob huv thiab nyab xeeb li tau kom ua los ntawm cov koom haum hauv ib cheeb tsam thiab tsoom fwv.

Kev Muaj Kawm Saum Fuabcua(virtual)

Tsis muaj kawm ntawv kev deb tuaj lossis yuav tsum tau kawm

Tam sim no tsis muaj qhov yuav tsum kawm ntawv kev deb tuaj rau xyoo kawm no raws li los ntawm tus tswv xeev thiab hauv lub Minnesota Department of Education.

MPS cov menyuam yuav tau tuaj kawm tom tsev kawm ntawv nrog kev khwb ntsej muag, uas yuav tsum tau ua rau txhua tus menyuam, neeg ua haujlwm thiab cov neeg tuaj ncig xyuas. Txhua tus menyuam 12 xyoos rov saum uas ntxim txais tau kev txhaj tshuaj xav kom ua li ntawm. Nrhiav tau qhov koj txhaj tau tshuaj dawb, xyuas: Find Vaccine Locations.

Thov nco tias cov menyuam uas yuav tsum tau caiv nyob tom tsev vim tau nyob ze cov neeg muaj tus kab mob COVID-19 yuav xaiv kawm tau lawv kev kawm saum online nrog rau lawv cov xibfwb.

Qhov MPS Online School

Ntau tus menyuam paub los ntawm lawm kev kawm ntawv kev deb tuaj thaum muaj tus kab mob uas lawv kawm tau zoo thiab nyiaj kawm saum fuabcua.  Qhov los teb, MPS tau nthuav muaj qhov MPS Online School los ntawm ib qhov high school kev kawm los ua qhia, tam sim no muaj rau cov menyuam kawm cov qib kindergarten txog 12.

Qhov MPS Online School muaj kev pab txhawb kev qhia ntawv zoo nyob rau txhua qhov chaw thiab zoo kawm rau hauv lwm lub tsev kawm ntawv nrog rau cov zejzos menyuam, cov xibfwb, thiab cov neeg mob siab los rau lawv kev qhia thiab kev xav sib raug zoo uas xav tau ntawm cov menyuam.

Cov tsevneeg uas xaiv kawm qhov MPS Online School yuav tsum paub tias lawv cov menyuam yuav tsis tau lub chaw kawm hauv lawv lub zejzos magnet los cov tsev kawm ntawv. Tabsis cov menyuam muaj qhov xaiv rov los kawm tau rau hauv lub tsev kawm ntawv uas ib txwm kawm thaum kev kawm quarter lossis semester tas thiab yuav muaj chaw rau kawm yog tseem tshuav chaw. Yog tsis muaj chaw txaus, tus menyuam yuav muab mus kawm rau lwm lub tsev kawm ntawv li qhov xaiv, kev thauj mus los yuav lav tsis tau tias thauj tau.

Khwb Ntsej Muag

Yuab tsum khwb ntsej muag

Li ntawm lub 8 Hli 9, 2021, yuav tsum khwb ntsej muag thaum tuaj rau hauv PMS cov vajtse rau txhua tus neeg ua haujlwm, menyuam, thib cov neeg tuaj ncig xyuas uas muaj hnub nyoog 2 xyoos rov saum, tsis hais txhaj lossis tsis tau txhaj tshuaj. Qhov CDC ua ntu zus yuav tsum tau kom khwb ntsej muag thaum thauj neeg mus los, nrog rau caij npav.

Cov ntaub khwb ntsej muag siv tau yog form-fitting face coverings, scarfs, bandanas. Ib daim yas khwb ntsej muag yeej siv tau, tabsis siv los hloov ua ib lub khwb ntsej muag tsis tau.

Tau pom zoo tias cov menyuam thiab neeg ua haujlwm uas tsis tau txhaj tshuaj kuj yuav tau khwb ntsej muag thaum muaj neeg coob ua ke sab nraum zoov lossis cov kev ua uas nyob sib ze nrog rau lwm cov neeg uas tsis tau txhaj tshuaj.

Kev zam tsis siv lub khwb ntsej muag

Muaj ib cov kev zam tsis kom siv lub khwb ntsej muag rau cov menyuam 2 xyoos rov saum yog tus menyuam tshwj xeeb muaj mob, muaj teeb meem kev loj hlob, thiab kev cwj pwm. Cov tsevneeg yuav tau nrog ib tus neeg muaj ntaub ntawv kev kho mob sibtham los xyuas saib tus menyuam puas zam tau tsis khwb ntsej muag. Li xav tau, cov tsevneeg yuav tau los xyuas thiab ua daim ntawv Student Face Covering Medical Exemption form (Hmoob, Somali, Spanish).

Tsis tas li, muaj ntau lub sijhawm khwb tsis tau ntsej muag.  Thaum zoo li no, tseem ceeb heev yuav tau nyob kom sib nrug li 6 feet ntawm lwm cov neeg li ua tau.

 • Cov menyuam hnub nyoog qis dua 2 xyoos yuav tsum tsis khwb ntsej muag.
 • Thaum ib tus neeg noj thiab hauv.
 • Tej qho yuav ua rau lub khwb ntsej muaj tsis muaj kev nyab xeeb thiab tsis txhob khwb ib yam li thaum ua luam dej lossis tej yam kev ua uas yuav ntub lossis thaum ploj ntsej rau hauv dej.
 • Cov menyuam uas muaj mob, xiam oob qhab lossis muaj kev xav tau tshwj xeeb uas hais hauv qab no.  Cov tsevneeg yuav tau ua daim ntawv Student Face Covering Medical Exemption form (Hmoob, Somali, Spanish):
  • Yog tus menyuam muaj mob uas ua tsis taus pa lossis tshem tsis tau lub khwb ntsej muag yog tsis pab.
  • Thaum khwb ntsej muag ua rau nyuaj los sib txuas tau lus, ib yam li cov menyuam uas tsis hnov lus lossis hnov lus nyuaj.

Kev nyob sib nrug

Kev nyob sib nrug 3-6 feet ua ntu zus tau pom zoo kom ua, tshaj yog rau cov menyuam me thiab cov neeg uas tsis tau txhaj tshuaj. Cov menyuam me dua 15 xyoos tsis xav kom los sib sau ua ke hauv hallways, li ntawm cheeb tsam chav siv dej.

Cov menyuam thiab neeg ua haujlwm yuav ua pab pawg me uas nyob ua ke li ua tau ntawm hnub ntawm thiab ntawm txhua hnub, tshaj yog cov menyuam me uas tseem tsis tau txais tau kev txhaj tshuaj (cov menyuam qis dua 12 xyoos).

Cov pab pawg me yuav tau nyob sib nrug 6 feet ntawm tej tus menyuam thiab tsis txhob los nyob sib xyaw ua ke, li thaum noj su, thaum mus siv chav dej, thaum tuaj lossis tuaj txog, lub sijhawm tsis kawm ntawv, tawm mus ua si, etc.

Kev thauj mus los

Vim cov neeg tsav tsheb npav tsis txaus, cov npav yuav ntim kom puv. Cov menyuam yuav tau muab chaw zaum rau kom thiaj paub raws tau qab yog thaum muaj COVID sib kis, li ua tau. Txhua tus menyuam thiab neeg laus yuav tsum tau khwb ntsej muag thaum caij npav. Lub rooj zaum yuav tau zaum sib nrug 6 feet ntawm tus neeg tsav thiab cov caij.

Cov npav yuav muab tshuaj so txhua sijhawm ntawm cov chaw uas kov thiab tuav. Cov qhov rais, qhov qhib saum ruv yuav tsis kaw li cia kom muaj tau cua tshuab mus los ntau li ntau tau.

Lub ciaj noj mov

Pom zoo kom nyob sib nrug 6 feet ntawm cov pab pawg thaum noj mov. Cov menyuam yuav noj hauv chav noj su lossis ib qho chaw li xav tau.  Pom zoo kom muaj kev qhia qhov chaw zaum.

Cov kev tawm mus ncig ua si

Vim kev nyob huv thiab nyab xeeb, mus ncig txawv teb chaw yuav tsis pub muaj. Yuav tsum tau khwb ntsej muag txhua lub sijhawm thaum caij MPS cov npav thiab hauv cov vajtse uas yog feem ntawm kev tawm mus ncig ua si. Pom zoo kom nyob sib nrug 3 feet ntawm ib tus menyuam ib pab pawb twg thaum mus ncig ua si.

Kev ua kis las

Qhov 2020 kev qhia txog thauj mus ua kis las yuav ua ntu zus nyob li qub.  Cov kev qhia los ntawm qhov Minnesota State High School League nrhiav tau ntawm tus link no.

Cov neeg tuaj ncig xyuas thiab pab haujlwm dawb

Cov neeg tuaj ncig xyuas thiab pab haujlwm dawb yuav pub mus rau hauv cov tsev kawm ntawv los pab kev kawm thiab lwm yam kev nthuav qhia. Txhua tus neeg tus ncig xyuas thiab pab haujlwm dawb yuav tsum tau khwb ntsej muag hauv MPS cov vajtse thiab nyob kom sib nrug 3 feet.

Tu kom huv thiab txhuam tshuaj

Cov chaw uas kov thiab mus los heev hauv cov tsev kawm ntawv yuav tau los tu kom huv thiab txhuam tshuaj txhua hnub li ua tau li cov hoob kawm, chaw ua haujlwm, cov chav dej, cov halls thiab cov ntaiv, qhov chaw haus dej, gym floors, thiab cov chav locker.

Qhov cua tshuab

Cov kev ua kom muaj cua tshuab tau mus los zoo yuav qib cov qhov cua 2 teev ua ntej thiab tom qab cov neeg ua haujlwm thiab menyuam tuaj txog hauv tsev kawm ntawv. MPS siv cov air filters zoo heev los lim cua: MERV 11- 14. HEPA filters yuav siv rau hauv cov chav kawm uas tsis muaj qhov los siv tau cov MERV 14 air filters.

Kev txiav txim thaum twg koj tus menyuam thiaj kom nyob hauv tsev yog lawv mob

MPS muaj ib qhov kev qhia rau cov tsevneeg los pab lawv txiav txim thaum twg lawv thiaj cia lawv cov menyuam nyob hauv tsev tsis tso tuaj kawm ntawv yog lawv tsis xis neej. Qhov kev qhia ntawm cov tsos mob uas qhia tias tus menyuam yuav tau nyob tsev.

Cov tsevneeg pab tau kom cov tsev kawm ntawv qhib qhia thiab tiv thaiv kev tsis sib kis tus kab mob COVID-19 ua tau li nram no:

 • Cia koj tus menyuam nyob tsev yog lawv muaj mob. TXHUA HNUB, xyuas saib koj tus menyuam puas muaj tsos mob thiab tsis xis neej.
 • Cia kom tus menyuam nyob tsev yog thaum lawv tau nrog cov neeg uas muaj tus kab mob COVID-19.
 • Xibfwb thiab koj tus menyuam khwb ntsej muag (mask) saum lub npav thiab hauv tsev kawm ntawv.

Qhov kev qhia muaj lwm yam tseem ceeb rau cov tsevneeg:

 • Qhov ua licas yog tus menyuam muaj mob nyob rau tom tsev kawm ntawv.
 • Kom tias koj lub tsev kawm ntawv muaj qhov chaw yog hu tau koj.
 • Npaj ib qhov kev ua tau tseg seb leej twg tuaj tos tau tus menyuam yog thaum muaj mob tom tsev kawm ntawv.
 • MPS kev ua rau qhov los qhia txog cov kev sib kis COVID-19 rau cov tsevneeg.
 • NCO: Yog koj tus menyuam muaj qhov kom nyob hauv tsev vim tau nrog cov neeg muaj tus kab mob COVID-19, cov tsevneeg yuav tsum hu rau lub tsev kawm ntawv kom tau cov ntawv kawm.

Yog ib tus menyuam mob nyob rau tom tsev kawm ntawv

Muaj ib qhov chaw ze rau ntawm tus nurse lub chaw ua haujlwm rau menyuam uas pib muaj tsos mob ntawm COVID-19. Chav chaw no yuav qhia kom meej li thiab tiv thiav cov cua tshuab ntawm chav ntawm mus rau lwm chav los siv cov HEPA filters.

Cov menyuam yuav muab cais kom txog thaum lawv niamtxiv lossis tus saib xyuas tuaj tos. Muaj kev thauj mus los rau cov menyuam uas niamtxiv/tus saib xyuas tuaj tos tsis tau raws lub sijhawm.

Yog koj tus menyuam yuav tsum nyob tsev vim muaj tus kab mob COVID-19 lossis nyob tau nrog rau tus neeg muaj tus kab mob COVID-19, koj tus menyuam yuav tau nyob tsev 14 hnub. Yog koj tus menyuam zoo neej, tabsis yuav tau nyob tom tsev, lawv los kawm tau ntawv ntawm qhov kawm ntawv kev deb tuaj. Ua raws cov quarantine tips no los ntawm qhov Minnesota Department of Health.

Kev caiv kom nyob tsev rau cov menyuam

Kev caiv txhais tias nyob kom deb/nrug ntawm lwm cov tib neeg. Cov menyuam caiv nyob hauv tsev yog thaum lawv tau nrog cov neeg uas muaj tus kab mob COVID-19 thiab yuav ua raws li tus menyuam kev txhaj tshuaj tas lossis tsis tau li hais hauv qab no.

Kev caiv los nyob hauv tsev pab tiv thiav lwm tus neeg kis tus kab mob thiab kev sib kis tsis ceev heev. Kev caiv los nyob hauv tsev muab lub sijhawm los xyuas saib puas kis tus kab mob COVID-19. Cov tib neeg muaj tus kab mob COVID-19 yuav kis tau rau lwm cov neeg ua ntej lawv muaj tus mob lossis yeej tsis muaj cov tsos mob ntawm COVID-19 li.

Cov tsevneeg yuav tau hu rau lawv lub tsev kawm ntawv lub health office qhia rau cov neeg ua haujlwm paub tias koj tus menyuam tau kom caiv los nyob hauv tsev.

Ob qho kev nyob huv thiab nyab xeeb qhia tshiab pib thaum 10 Hli 15: 

 • MPS kev txhaj tshuaj yuav tsum tau ua raws ntawm cov neeg ua haujlwm, cov neeg cog lus ua haujlwm thiab ua haujlwm dawb los lees paub tias tau txhaj tshuaj COVID-19 lawm lossis kev kuaj tsis tu ncua yuav pib.
 • Qhov sijhawm yuav tsum caiv nyob hauv tsev yuav txo kom nqis los ntawm 14 mus rau 10 hnub rau cov neeg ua haujlwm lossis menyuam tsis tau txhaj tshuaj uas nyob ze (nrog) rau ib tus neeg muaj tus kab mob COVID-19.  

MPS tab tom txo cov hnub caiv nyob hauv tsev kom muaj caij rau kev tuaj kawm tom tsev kawm ntawv ntau rau cov menyuam thiab hloov ua li tom qab tau muaj kev sibtham nrog rau cov neeg paub zoo txog kev nyob huv thiab nyab xeeb ntawm peb pawg COVID-19 Regional Support Team. Kev tshawb fawb, uas tau ua tiav ua ntej qhov Delta variant, qhia tias tsuas muaj ib feem pua kis tau ntawm qhov kev hloov ua li no.  Xav paub ntau ntxiv los ntawm qhov CDC nrhiav tau xyuas ntawm no txog qhov txo cov hnub caiv los nyob hauv tsev.

Muaj ib cov, qhov caiv nyob hauv tsev 14-hnub tseem yuav tsum tau muaj rau cov neeg tau sib kis, lub sijhawm thiab qhov kis (Xyuas: “Best Practices Recommendations for Covid-19 Prevention in Schools” thiab “Best Practices for Handling a Confirmed Case of COVID-19” los ntawm lub Minnesota Department of Health). 

Qhov kev ua tshiab no kom ua raws rau lub 10 Hli 15 thiab tom qab ntawm. Yog qhov kom caiv nyob hauv tsev tau pib ua ntej lawm yuav tau ua raws ntawm qhov 14 hnub rau li homphiaj kev tswj xyuas. 

MPS ua ntu zus tseem yuav tsum tau khwb ntsej muag hauv txhua lub vajtse, kev nyob sib nrug li thaum ua tau, thiab xav kom muaj kev txhaj tshuaj rau cov uas ntxim tau txais. Ua tsaug rau koj kev txhawb nqa li peb los ua haujlwm ua ke kom menyuam thiab neeg ua haujlwm muaj kev nyab xeeb thiab tuaj kawm tau ntawv zoo. 

Rau cov kev qhia tuaj tshiab txog kev ua los tswj COVID-19 hauv peb cov vajtse thiab chav kawm, thov xyuas peb qhov COVID-19 dashboard thiab peb daim ntawv Daily Home Health Screening.

Cov menyuam uas tsis tau txhaj tshuaj

Yog ib tus menyuam uas tsis tau txhaj tshuaj tau nyob nrog rau ib tus neeg uas muaj tus kab mob COVID-19, lawv yuav tsum tau caiv nyob hauv tsev 14 hnub.

Cov neeg paub kev noj qab haus huv pom zoo tias cov neeg caiv nyob hauv tsev mus kuaj 5-7 hnub tom qab tau nrog cov neeg muaj tus kab mob COVID-19; tabsis, qhov kuaj yog negative tseem tsis txo tau lub sijhawm kom caiv ntawm.

Cov menyuam uas yuav tau caiv nyob hauv tsev yuav kawm tau ntawv los ntawm qhov kawm ntawv kev deb tuaj. Cov tsevneeg yuav tsum nrog tus menyuam cov xibfwb sibtham los kom tau cov ntawv kawm.

Yog tus menyuam txhaj tshuaj tas lawm

Cov menyuam yuav tsis tau caiv nyob hauv tsev yog lub tsev kawm ntawv health office neeg ua haujlwm qhia tau qhov tus menyuam yeej muaj raws li tam sim no MDH cov kev qhia. Yog ib tus menyuam tau txhaj tshuaj COVID-19 tas (ob koob ntawm ob koob tshuaj losis ib koob ntawm qhov ib koob tshuaj) thiab tau nrog  rau ib tus neeg muaj tus kab mob COVID, lawv tsis tau caiv nyob hauv tsev yog cov nram qab no muaj tseeb: 

 • Qhov COVID-19 tau nyob nrog ib tus neeg no yog tom qab 14 hnub lawv kev txhaj cov tshuaj tas. 
 • Lawv tam sim no tsis muaj tsos mob ntawm COVID-19.

Kev txhaj tshuaj thiab kuaj tus kab mob COVID - 19 dawb

Txhaj tshuaj dawb rau txhua tus hnub nyoog  12 xyoos rov saum  

Kev tau txhaj tshuaj tas yog ib qhov zoo uas tiv thaiv tus kab mob COVID-19. Muaj kev txhaj tshuaj dawb rau rau txhua tus hnub nyoog 12 xyoos rov saum. Kev txhaj tshuaj yog dawb xwb rau txhua tus, tsis hais lawv kev nkag teb chaws. Tsis muaj qhov nug txog identification lossis insurance thaum txhaj tshuaj. Xa paub tias nyob rau qhov twg uas txhaj tau tshuaj dawb, xyuas: Find Free Vaccine Locations.

Kev xaiv kuaj tus kab mob COVID-19

Muaj ntau qhov kev mus kuaj tau tus kab mob COVID-19 dawb:

 • Cov khoom siv kuaj muaj rau MPS cov menyuam, yog tias xav tau, nqa mus rau lawv cov neeg hauv tsevneeg qhov twg los tau tsuav tias hauv lub tsev kawm ntawv muaj cov chaw clinics.  
 • Cia li mus losssis teem sijhawm kuaj dawb ntawm ib lub hauv lub xeev 11 qho chaw kuaj muaj thoob hauv Minnesota: COVID-19 Community Testing Sites.
 • Xaj cov khoom kuaj dawb los ntawm lub xeev qhov kev nthuav muaj kuaj: COVID-19 Test at Home.
 • Xaiv nrhiav lwm cov chaw kuaj ze koj los ntawm lub xeev qhov Find Testing Locations map, muaj nyob hauv ib cheeb tsam thiab pharmacies thiab clinics: Find Testing Locations.