homeLogo enroll facebook twitter instagram linkedin youtube
staff login
HMOOB: MPS COVID-19 Kev Tau Los Npaj Ua
In This Section

MPS COVID-19 Kev Tau Los Npaj Ua

MPS COVID-19 Kev Tau Los Npaj Ua

Qhov MPS COVID-19 Kev Tau Los Npaj Ua muab kev qhia tseem rau cov menyuam, tsevneeg, thiab neeg ua haujlwm los pab txhua tus teeb kho kev nyob noj thiab kev kawm hhauv lub sijhawm muaj kev nyuaj no. Muaj kev qhia ntxiv rau daim ntawv sau cov kev pabcuam kev pabcaum rau cov menyuam los koom tau rau Qhov Qhia Ntawv Kev DebTuaj thiab muaj kev qhia txog tej yam tshiab.

Los ntawm tus Governor Walz's qhov tau kom ua, MPS cov tsev kawm ntawv tau muab kaw txij lub 3 Hlis 17 mus kom txog rau kev kawm xyoo no tas kom tsis txhob muaj kev sib kis ntawm tus kab mob COVID-19 (coronavirus).

Lub caij cov tsev kawm ntawv kaw, MPS cov menyuam tseem muaj kev kawm los ntawm Qhov Qhia Ntawv Kev Deb Tuaj, uas twb tau pib lub 4 Hlis 6, 2020.

Lus teb thiab lus nug rau cov ntsiab lus muaj nyob rau phab ntawv no; xyuas cov kev qhia tshiab tuaj rau tsevneeg ntawm no txog qhov Kev Qhia Ntawv Kev Deb Tuaj thiab COVID-19.

 1. Kev Muab Zaub Mov Noj rau Menyuam; Cov tsevneeg nyob tsis muaj chaws, kev pabcuam zaub mov, khaub ncaws, nyiaj txiag, lossis tshuaj
 2. Kev Nyob Nyab Xeeb thiab Mental Health
 3. Kev Sib Txuas Lus
 4. Technology Kev Txhawb Nqa
 5. Kev Qhia thiab Kev Muab Qhab Nees
 6. Cov Kev Xeem
 7. Kev Kawm Ntawv Tshwj Xeeb thiab 504 Kev Pabcuam
 8. Tej Pab Pawg Menyuam
 9. Kev Zov Menyuam Dawb rau Emergency Personnel thiab Health Workers
 10. MPS Cov Vamtse thiab Chaw Ua Si Rau Cov Menyuam

1. Kev Zaub Mov Noj rau Menyuam; Cov tsevneeg nyob tsis muaj chaws, kev pabcuam zaub mov, khaub ncaws, nyiaj txiag, lossis tshuaj

a. Cov tsevneeg nqa tau zaub mov noj licas rau lawv cov menyuam thaum cov tsev kawm ntawv kaw?

MPS tab tom muaj kev muab is providing zaub mov noj DAWB rau txhua tus menyuam 18 xyoo lossis qis dua ntawm tshaj li 50 lub qhov chaw thoob hauv lub nroog li thaum cov tsev kawm ntawv tseem kaw vim muaj tus kab mob COVID-19; xyuas tau cov chaw thiab kev qhia txog qhov no.

b. Cov tsevneeg nyob tsis muaj chaws, kev pabcuam zaub mov, khaub ncaws, nyiaj txiag, lossis tshuaj

Cov tsevneeg xav tau kev pab txhawb tam sim txog vaj tse:

 • Lub Red Cross tab tom los tsim muaj vajtse nyob xuab qhaus rau cov tsevneeg tsis muaj chaw nyob vim cov kev kub ntxhov tau tshwm sim no: 612.871.7676; nias tus leb 1.
 • Cov tsevneeg tau tsis muaj vajtse nyob tsis yog los ntawm qhov kev kub ntxhov no hu tau rau pawg Hennepin County shelter: 612.348.9410.

Kev pab zaub mov noj, khaub ncaws, nyiaj txiag lossis tshuaj, lub City of Minneapolis muaj ib cov chaws pabcuam rau cov neeg uas xav tau kev pab.

Yog koj xav nkag tau rau ntau qhov kev pabcuam ntxiv, hu rau koj tus school social worker. Koj xav paub tias koj tus social worker yog leeg twg hu tau rau koj lub tsev kawm ntawv lossis lub chaw MPS Mental Health Support Hotline ntawm 612.767.4158.

2. Kev Nyob Nyab Xeeb thiab Mental Health

a. Kuv yuav ua tau licas yog kuv muaj kev txhawj xeeb tias tsam kuv tus menyuam yuav tsis tau txais mental health kev pabcuam tom tsev kawm ntawv?

Yog tias koj tus menyuam tau txais kev mental health kev pabcaum  hauv tsev kawm thaum kawm ntawv, cov kev pabcuam no tseem muaj thaum lub tsev kawm ntawv kaw. Koj qhov chaw pabcuam yuav tsum tau hu rau koj, yog tsis tau, thov hu rau koj lub tsev kawm ntawv tus social worker mus nrog sibtham. Cov chaw kho mob pabcuam nyob hauv MPS high schools tseem muab lawv cov kev pabcuam thiab tseem muaj kev pabcuam mental health rau cov tub menyuam.

b. Muaj kev pab txhawb dabtsi rau cov tsevneeg thaum muaj kev ntsawv siab li no?

Muaj ntau yam kev pab txhawb rau cov tsevneeg  thiab menyuam los pab lawv thaum muaj tej kev ntsawv saib Ii no, nrog rau mental health xovtooj kev hu pab 612.767.4158; thov xyuas tau qhov Mental Health Support page rau kev los paub ntau ntxiv thiab pabcuam.

Peb cov kws qhia ntawv tau mob siab rau thiab los saib txog kev qhia kawm txog kev sib raug zoo (SEL) rau cov menyuam thiab tsevneeg nrog li qhov SEL kev coj qhia hauv ntaub ntawv thiab hauv qhov digitals ntawm qhov Qhia Kawm Ntawv Kev Deb Tuaj. Koj tus xibfwb thiab thawj xibfwb tuaj yeem muab cov ntaub ntawv ntau ntxiv thaum hias tuaj.

Ib qhov kev pabcuam ntawm public benefits muaj hauv ntawm no. Yog koj muaj lus nug txog cov kev pabcuam no, thov txuas nrog rau Thaddeus Lesiak huav peb lub Family Resource Center ntawm 612.668.4281.

c. Tus xotooj txog Kev Ntxub Ntxaug: 1.833.454.0148

Yog koj tau muaj neeg ua rau koj lossis pom muaj kev ntxub ntxaug rau cov neeg Esxias, thov hu qhia mus rau lub Minnesota Department of Human Rights ntawm tus xovtooj hu dawb ntawm no: 1.833.454.0148. Tus xovtooj no qhib hnub Monday txog Friday, 8 am txog 4:30 pm.

3. Kev Sib Txuas Lus

a. MPS ua licas thiab qhia tau cov lust seem ceeb rau cov tsevneeg thiab menyuam txog qhov Qhia Ntawv Kev Deb Tuaj?

MPS ua ntu zus qhia tuaj rau cov tsevneeg txog ntawm tus kab mob COVID-19, nro rau qhov  Qhia Ntawv Kev Deb Tuaj, los ntawm ntau qhov kev xa tau lus tuaj: through its various communication channels: emails, kaw lus xav tuaj, social media, video, radio, thiab lub district vamsab; cov lus qhi tuaj tseem ceeb kuj tau muab txhais ua lus Hmoob, Somali thiab Spanish.

Yogi b tus neeg twg nrhiav tsis pom cov lus teb rau lawv cov lus nug los ntawm qhov uas muaj no, xav thov kom hu rau lub District Communications Center ntawm 612.668.0000 uas muaj neeg ua haujlwm 24/7, xya hnub ntawm ib lub lim piam; neeg hais ntau hom lus kev pabcuam los kuj muaj nyob rau tus xovtooj no. Koj yeej email tau rau answers@mpls.k12.mn.us.

Cov tsevneeg los kuj xav kom hu rau lawv cov menyuam tus principal lossis tus xibfwb nrhiav kev pab thiab muaj lus nug.

Qhia Kawm Kev Deb Tuaj kev xav kom ua thiab cov tseem ceeb tau muab txaus hais qhia tas rau cov tsevneeg thiab menyuam lawm los ntawm cov kev qhia yuav tau qhia tuaj mus rau lawv.

4. Technology Kev Txhawb Nqa

a. Kuv yuav ua licas yog kuv tus menyuamxav tau ib lub computer thiaj koom tau kawm qhov Qhia Ntawv Kev Deb Tuaj?

Thov xyuas phab ntawv no rau cov kev qhia tshiab txog qhov MPS tab tom ua los muab cov computer rau cov menyuam rau qhov Qhia Ntawv Kev Deb Tuaj.

b. Peb yuav tsum hu rau leeg twg yog peb muaj teeb meem txuas internet lossis teeb meem txog technology?

Cov menyuam uas muaj kev txhawj xeeb txog technology yuav tau txuas nrog rau MPS Service Desk ntawm tus xovtooj 612.668.0088; muaj neeg ua haujlwm Monday txog Friday, thaum 7:30 am txog 4:00 pm.

Yog cov menyuam muaj teeb meem nyuaj nrog rau ib lub app uas yog ib qho ntawm cov kev kawm uas kom ua los ntawm lawv tus xibfwb, thov tham nrog rau tus xibfwb ua ntej. Yog tus xibfwb los daws tsis tau qhov teeb meem, ces tham nrog rau lub help desk tau hais los saum no.

c. Puas muaj lwm cov internet dabtsi uas nkag tau?

Lub nroog City of Minneapolis muaj ib qho WiFi DAWB hauv Minneapolis rau cov uas xav tau los siv xuab qhaus lub qhov COVID-19. Tabsis, qhov txuas tau tsawg kawg thiab yuav tsum muaj cov internet boosters. Xyuas tau lub vamsab no kom paub ntau ntxiv.

5. Kev Qhia thiab Kev Muab Qhab Nees

a. Kuv tus menyuam yuav tsum ua licas thiaj nkag tau mus kawm qhov Kev Qhia Kawm Ntawv Deb Tuaj, uas pib rau lub 4 Hlis 6, 2020?

Cov xibfwb yuav nyob kom ze nrog cov menyuam los muab kev qhia lub caij mus kawm rau qhov  Qhia Ntawv Kev Deb Tuaj. Rau qhov los xyuas ntawm qhov yuav pib licas nrog rau Google Classroom lossis Seesaw, thov nias ntawm cov muaj qhia nram no:

b. Qhov Qhia Kev Kawm Deb Tuaj dabtsi yuav zoo rau kuv tus menyuam hnub nyoog nyuam qhuav pib kawm?

Peb paub tias cov menyuam hluas kawm tau zoo tshaj plaws thaum koom nrog kev ua lub neej tiag, Nqis tes los ua thiab ua si. Hauv MPS, cov menyuam me koom nrog kev ua uas txhawb kev ua si, lub neej tiag kev tshawb nrhiav, kev sis siv dag zog, kev kawm lus, thiab kev sib raug zoo uas yog qhov tseem ceeb rau menyuam txoj kev loj hlob.

Cov menyuam kawm preschool thiab lawv cov neeg saib xyuas muaj lub sijhawm los koom rau hauv cov kev qhia thoob plaws hauv lub lim tiam hauv ntau txoj kev. Txhua tus xibfwb txoj kev npaj qhia muaj txhua hnub kev kawm raws li nram:  Literacy thiab Language, Leb, Science, Art, Physical Large thiab Fine Motor kev ua, thiab Social and Emotional Learning.

Cov xibfw qhia Early Childhood yuav siv cov screen time koom thiab qhia cov menyuam thiab cov neeg siab xyuas lawv yog lawv xaiv los siv technology. Cov menyuam yuav muaj kev kawm txhua hnub nrog rau cov xibfwb muaj ntawv tso cai qhia developmentally- thiab culturally-appropriate content thiab qhov ib yam li Google Classroom, SeeSaw, email lossis lus tawm hauv lub vamsab.

Early Childhood Special Education cov xibfwb qhia individualized instruction rau tej tus menyuam li tau hais nyob rau huav lawv cov Individualized Qhov Kawm Ntawv Kev Deb Tuaj Plan (xyuas hauv qab no kom paub ntau ntxiv nyob rau hauv qhov Special Education Services).

Cov tsevneeg los kuj nrhiav tau qhov preschool learning enrichment activities nyob rau hauv MPS lub vamsab. MPS los kuj txuas nrog rau menyuam cov neeg saib xyuas los muab kev kawm  cov ntaub ntawv raws MPS cov chaw nqa zaub mov noj.

c. Peb yuav tsum ua licas yog peb tsis muaj technology thiab internet los kawm saum online?

Thov xyuas phab ntawv no kom paub kev qhia tshiab ntau ntxiv hauv qhov MPS yog los muab computer rau menyuam rau qhov Kev Qhia Ntawv Deb Tuaj.

d. Kuv tus menyuam puas muaj kev kawm txhua hnub nrog rau tus xibfwb?

Muaj, pib lub 4 Hlis 6, koj tus xibfwb yuav hu tuaj rau koj txhua hnub nrog cov kev qhia.  Tus xibfwb kuj yuav qhia cov teev uas yuav muaj kawm saum online thiab cov sijhawm uas yuav los pab tus menyuam li nws xav tau los ntawm hu tuaj lossis/thiab email 

e. Koj yuav muab qhab nees rau kouv tus menyuam licas thaum lub sijhawm no?

Muaj kev hloov rau quarter 3 thiab 4 cov qhab nees rau qhov Kev Qhia Ntawv Deb Tuaj, Thov xyuas qhov kev qhia tshiab tau xa tuaj txog kev muab cov qhab nees.

Cov xibfwb yuav sau menyuam kev kawm tau tseg rau rau hauv phau Gradebook uas yuav muab tau los ntawm cov tsevneeg hauv qhov Parent Portal.

f. Cov xibfwb sau tseg cov menyuam kev tuaj kawm ntawv licas?

Cov xibfwb sau tseg menyuam kev tuaj kawm ntawv los ntawm kev koom kawm ntawv saum online lossis kev txuas tau nrog menyuam li sau ntawv, email thaib hu xovtooj.

g. Yuav ua licas yog kuv tus menyuam mob lawm tuaj kawm tsis tau saum cov hoob online?

Cov tsevneeg yuav tsum ua raws MPS cov kev cai kom ua thiab hu tuaj rau MPS qhia qhov tuaj kawm tsis tau kom thiaj muab sau tau tias zam txim. Tabsis yog hu koj lub tse kawm ntawv los qhia qhov tuaj tsis tau, tsevneeg yuav tsum hu rau 612.668.1200.

6. Cov Kev Xeem

a. MCAs

Li kev tau qhia los ntawm lub Minnesota Department of Education, tom qhab lub 3 Hlis 27 tsis muaj tus xeem MCAs hauv Minnesota cov tsev kawm ntawv lawm.

b. International Baccalaureate (IB)

IB Diploma Programme Exams tau tsis mauj xeem lawm; xyuas MPS tsab ntawv xa tuaj rau cov tsevneeg qhob cov tsevneeg txog qhov tsis muaj xeem no. Rau qhov qhia tshiab no tias cov menyuam yuav tau txais lawv qhov qhab nees IB licas, cov tsevneeg yuav tsum email mus rau lawv cov IB Diploma Programme xibfwb lossis mus xyuas qhov International Baccalaureate Organization.

c. Advanced Placement (AP)

AP exams tau muab tso xeem saum online. Rau qhov qhia tshiab no txog qhov yuav xeem tus AP Exam, thov email koj tus xibfwb AP lossis mus rau ntawm AP lub vamsab.

d. ACT

Qhov xeem ACT tu muab hloov rau lub 6 Hlis 13, 2020, lossis yog lub sijhawm thoob lub teb chaw los xeem tom ntej no.  Xav paub qhov qhia ntxiv, thov xyuas qhov ACT lub vamsab.

7. Kev Kawm Ntawv Tshwj Xeeb thiab 504 Kev Pabcuam

a. Yuav pab tau kuv tus menyuam kev kawm IEP licas?

Ib qhov Individual Distance Learning Plan yuav tau tsim rau ib tus menyuam twg uas tau txais kev kawm ntawv tshwj xeeb kev pabcuam. Qhov kev npaj qhia Kawm Kev Deb Tuajyuav lost ham txog qhov pab tau zoo rau koj tus menyuam txoj kev xav tau los ntaw tus qauv Qhia Kawm Kev Deb Tuaj , li ua tau, nrog rau kev qhia tshwj xeeb, thiab kev pabcuam, kho thiab los txhawb nyob rau lub caij Qhia Kawm Kev Deb Tuaj.

 Cov cuab yeej siv kho kom haum thiab cov cuab yeej los pab fab technology yuav raug muab yog tias ua tau. Cov case managers yuav muab cov lus qhia los ntawm technology, ntawv, mem hluav lossis thawv ntawv kom tau raws li qhov xav tau ntawm txhua tus menyuam.

Kev nce qib ntawm qhov xav tau ntawm qhov kev kawm tshwj xeeb uas tau hais qhia thaum lub sijhawm Qhia Kawm Deb Tuaj yuav ntsuas los ntawm kev ntsuas tus menyuam qhov kev txawj li thaum pib thiab tom qab ntawd thaum kawg qhov Qhia Kawm Deb Tuaj. Cov case managers yuav siv cov ntaub ntawv muab los ntawm kev soj ntsuam kev ntsuas hauv kev loj hlob, kev tswj hwm lossis kev txawj paub lossis kev coj cwj pwm.

Yog ib qhov kev ntsuas xyuas ntawm ib tus menyuam muaj xiam oob qhab yuav sib ntsib tim ntsej tim muag, qhov kev tshuaj xyuas yuav tsum tau ncua kom txog thaum tsev kawm ntawv rov qhib. Kev ntsuam xyuas thiab rov ntsuas uas tsis tas yuav kev sib ntib tim ntsej tim muag yeej mua tau thaum cov tsev kawm ntawv kaw.

Kev Kawm Ntawv Tshwj Xeeb thiab Indian Education yuav ua haujlwm nrog rau cov tsev kawm ntawv thiab pab pawg los txuas lus nrog rau cov tsevneeg thiab menyuam los muab kev pabcuam thaum Qhia Kev Deb Tuaj.

b. Cov kev qhia ntawv licas thiaj los pab tau cov menyuam uas muaj qhov 504 plans?

Koj tus tub 504 case manager yuav koom tes nrog cov xibfwb thiab cov neeg ua haujlwm pabcuam rau kev los nqis tes ua ntawm kev txhawb thiab kev pab thaum lub caij Qhia Ntawv Kev Deb Tuaj. 504 tus case manager thiab lub district tus neeg saib xyuas qhov 504 yuav muaj sijhawm sab laj txog yuav ua li cas thiaj li haum koj tus menyuam nyob hauv tsev thaum Qhiab ntawv Kev Deb Tuaj. 504 Pab Pawg yeej sib ntsib tau los ntawm video, xov tooj lossis email los ua cov rooj sib tham kev tshuaj ntsuam lossis 504 kev npaj ua sibtham.

8. Tej Pab Pawg Menyuam

a. Kuv yuav ua licas thiaj paub tseeb tias kuv tus menyuam tau txais lawv kev kawm qhov English Learners (EL) kev nthuav qhia?

Cov tsev kawm ntawv muaj kev cai qhia los siv qhov ntau hom lus kev pabcuam (hais lawv hom lus) thiab neeg ua haujlwm uas txuas tau lus nrog rau cov tsevneeg tiab menyuam. Cov EL xibfwb yuav txuas lus nrog rau cov menyuam thiab/lossis tsevneeg ib rau ob zog ntawm ib lub lim piam twg los teeb cov homphiaj, muab kev txhawb nqa rau kev kawm thiab muab kev tawm suab. Kev qhia ntaub ntawv EL muaj ib qho kev sibtham nrog rau cov hoob qhia los txhawb cov menyuam kev kawm kom txawj lus Askiv. Cov xibfwb qhia hauv cov hoob yuav ua haujlwm nrog rau cov EL xibfwb txhua lub lim piam kom kev kawm muaj qhov los txhawb rau cov menyuam hais ntau hom lus. 

b. Kev txhawb nqa dabtsi uas muaj rau cov tsevneeg tsis muaj vamtse nyob?

Cov tsevneeg ua tsis muaj vamtse nhyob yuav tsum hu rau lawv tus school social worker kom muaj kev qhia txog kev pabcuam thiab txhawb nqa. Yog koj hu tsis tau koj tus social worker lossis muaj lus nug, thov txuas nrog rau Charlotte Kinzley ntawm charlotte.kinzley@mpls.k12.mn.us los yog 612.668.5480.

d. Lub Office of Black Student Achievement (OBSA) yuav ua licas los txhawb cov menyuam kawm ntawv hauv qhov the Kings thiab Queens kev nthuav qhia?

OBSA yuav txhawb nqa Kings thiab Queens hauv kev hloov mus rau qhov Qhia Kev Deb Tuaj  ntawm kev txhawb nqa cov menyuam los kho rau kev hloov ntawm li niaj zaus; ntsuas tsevneeg lub luag haujlwm; koom rau hauv qhov kev kawm tshiab; ntxhov siab thiab tsis meej pem; Kev Qhia Txog Lub Neej; ua kom tiav cov ntsiab lus tseem ceeb ua haujlwm; teeb hom phiaj kev kawm thiab tus kheej; thiab siv technology michael.walker@mpls.k12.mn.us.

e. Puas muaj zejzos kev pabcuam thiab sibkoom dabtsi uas cov tsevneeg muaj kev nkag tau yog thaum ib tus menyuam uas muaj kev nyuaj?

Tsev kawm ntawv cov psychologists, counselors thiav soial workers yeej txuas nrog rau cov menyuam thiab tsevneeg los muab kev pab txhawb kom pab cov menyuam koom nrog hauv Qhia Ntawv Kev Deb Tuaj. Cov kev pabcuam thiab kev txhawb nqa yuav sib txawv raws tej tus menyuam kev xav tau. Cov neeg ua haujlwm pabcuam muaj lub sijhawm los sab laj nrog cov xibfwb txog cov menyuam qhov kev xav tau.

MPS qhov Early Childhood Family Education Department thiab nws qhov High Five preschool program, nrgo rau PICA Head Start thiab kev ntiav kawm preschools los sib koom ua ke nrog  MPS cov neeg ua haujlwm los muab kev Qhia Kawn Kev Deb Tuaj rau cov menyuam muaj kev nyuaj.

9. Kev Zov Menyuam Dawb rau Emergency Personnel thiab Health Workers

Yog tias koj yog ib tus neeg tseem ceeb ua haujlwm rau kev kub ntxhov los yog kho mob nkeeg li tus Governor Walz’s qhov kev hais kom ua raws, MPS muaj kev zov menyuam dawb rau cov neeg ntawm uas muaj menyuam kawm huav MPS ib lub tsev kawm ntawv. Cov tib neeg yuav tsum muaj ntawv pov thawj tias ua cov hawjlwm ntawm thiab  sau los ntawm koj tus tswv ntiav haujlwm lossis lwm tus neeg ua haujlwm daim ntawv pov thaw.

Kev pab zov yog rau cov menyua hnub nyoog  4 txog 12 thiab zov hnub Mondays-Fridays thum 7:30 am-4:30 pm ntawm ib qhov chaw tau kom tuaj (cov chaw qhib yog thaum 6:30 am - 6 pm). Cov menyuam muab bus thauj tau tauj rau thaum 7:30 am tuaj txog thiab 4:00 pm tawm mus. Xav sau npe, email mpls.kids@mpls.k12.mn.us lossis hu 612.806.1602.

10. MPS Cov Vamtse thiab Chaw Ua Si

Tiv thaiv kom tsis txhob kis tus kab mob COVID-19, thiab tau pom zoo los hauv lub State of Minnesota, txhua lub tsev kawm ntawv vamtse yuav tau kaw (tshuav cov chaw uas yog siv los ua pab zov menyuam thaum muaj emergency) thiab txhua qhov chaw ua si thiab khoom ua si nyob rau hauv MPS cov av yuav tau raug kaw tsis paub yuav yog thaum twh mam rov qhib. Muaj tiv ntawv qhia txog kev kaw rau txhua qhov tsev kawm ntawv thiab cov chaw ua si.

Khoom siv ua si tsuas muaj rau cov menyuam zov thaum muaj qhov emergency raws li cov cai thiab kev ua nram no:

 • Cov meyuam los ua ke tsis thaum tawm mus sab nraum.
 • Sib koom tau nrog rau cov meyuam uas yeej tuaj nyob ua ke rau hnub ntawm xwb.
 • Tsis pub qiv khoom siv ua si ntawm tej pab pawg , tabsis nyias yuav tsum muaj nyias cov pob, hlua dhia, thiab lwm yam khoom ua si, etc..
 • Yog tsis mauj khoom ua si txaus rau cov pab pawg kom nyias muaj nyias ntiag tus, ces yuav tau los ntxuav kom huv thaum ib cov ua si tas. 
 • Tsis pub muaj kev ua si hom sib chwv tau rau lwm tus neeg. 
 • Ua tej yam ua menyuam yuav tsum tsis los kov los chawv tau cov khoom ua si.
 • Yuav tau muaj kev ntxuav tes ua ntej tom qab thaum lub sijhawm mus nraum zoov los.

Peb thov txim rau tej yam tsis yoojyim thiab qhiv uas txhua tus yuav tsum tau los koom tes ua.