homeLogo enroll facebook twitter instagram linkedin youtube
staff login
Hmoob - Back to school
In This Section

HLOOV TAU UA KE TAM SIM NO

HLOOV TAU UA KE TAM SIM NO

Peb zoo siab txais tos peb cov menyuam rov qab tuaj kawm ntawv!!

HLOOV TAU UA KE TAM SIM NO | #MPSNOW

Peb muaj cib fim los txhawb nqa peb cov thawj coj yav pem suab thiab mus ua ke rau txoj kev hloov yav to ntej.

KEV KAWM TXHUA YAM | LUB ZEJZOS KEV TXHAWB NQA | LUB NEEJ TXOJ KEV KAWM

Ntau cov tsevneeg yuav kawm rau hauv cov zejzos tsev kawm ntawv tshiab xyoo no. Cov kev hloov ntawm MPS xyoo no yog kom muaj kev kawm tau zoo rau txhua tus menyuam, tsis hais lawv yog haiv neeg thiab kab lis kev cai dabtsi, lossis nyob qhov twg. Nrog koj kev tawm suab, peb yuav sib zog los npaj kom muaj kev kawm tiav li kev tsim kev sib raug zoo, kev nyab xeeb, ua tau zoo thiab kev kawm ncaj ncees rau txhua tus menyuam. Peb thov caw koj los taug qab cov kev ua tseem ceeb uas hais.
 
MPS cov menyuam kawm tiav yog ib cov ruaj khov ntawm peb lub nroog thiab peb yuav los ua kom txhua lub tsev kawm ntawv, menyuam thiab tsevneeg muaj/txais kev pabcuam sib npaug. Peb zoo siab los ua haujlwm nrog rau koj tsim ib qhov stronger MPS Now.

CEEV KOM COV MENYUAM THIAB NEEG UA HAUJLWM MUAJ KEV NYAB XEEB

Xyuas MPS qhov homepage thiab koj lub tsev kawm ntawv lub vamsab thaum lub 8 Hli los kawm paub txog cov kev qhia muaj li qhov MPS yuav ua txog kev nyob huv thiab nyab xeeb txog tus kab mob COVID-19. mpls.k12.mn.us MPS ua ntu zus tsom kwm cov COVID-19 kev sib kis thiab nrog cov thawj coj hauv ib cheeb tsam thiab lub xeev sibtham.
Txhua hnub ua ntej kawm ntawv, cov tsevneeg yuav tsum kuaj saib lawv cov menyuam puas muaj cov tsos mob ntawm tus kab mob COVID-19 los ntawm MPS qhov kev siv COVID-19: Daily Home Health Screening tool.

PEBPEB YUAVYUAV ROVROV QABQAB TUAJTUAJ KAWMKAWM HAUVHAUV COVCOV HOOBHOOB KAWMKAWM SAI!SAI!

Ntawm no yog 7 yam rau cov menyuam thiab tsevneeg los npaj:

NQA KOJ COV MPS TECHNOLOGY ROV QAB TUAJ NTAWM THAWJ HNUB KAWM NTAWV.

Yog koj tus menyuam tau kawm rau hauv MPS xyoo tas los no, lawv yuav tau nqa txhua qhov lub district cov technology uas tau muab nrog lawv tuaj ntawm thawj hnub kawm ntawv. Cov no muaj yog MPS Chromebooks, iPads, device chargers, thiab mobile internet hotspots. Cov menyuam tuaj tshiab yuav muaj cov devices los txhawb lawv kev kawm. Kev pab rau MPS cov devices, koj hu tau rau qhov IT Service Desk ntawm 612.668.0088, Monday txog Friday thaum 7:30 a.m.-4 p.m.

TXHEEB KEV TXHAJ TSHUAJ TIV THIAV (IMMUNIZATION) UA NTEJ KEV KAWM NTAWV PIB.

Yog koj tus menyuam xav tau kev txhaj tshuaj tiv thiav, hu lub Health Services tus xovtooj ntawm 612.668.0850. MPS xav kom txhua tus menyuam ntxiv txais mus txhaj koob tshuaj COVID-19. Koj nrhiav kev txhaj tshuaj dawb ntawm no mn.gov/covid19.

UA DAIM EDUCATIONAL BENEFITS FORM KOM KOJ LUB TSEV KAWM NTAWV THIAJ TAU COV NYIAJ TXIAG.

Ua tau daim ntawv saum online ntawm bit.ly/BenefitsApplication lossis nqa tau ib daim application los ntawm koj lub tsev kawm ntawv. Kev ua daim ntawv rau qhov Educational Benefits yuav tau nyiaj txiag los rau cov tsev kawm ntawv — tshaj li $100 million txhua lub xyoo. Peb lub homphiaj yog ua kom tau 100% kom txhua lub tsev kawm ntawv tau nyiaj txiag ntau li ntau tau; txhua tsevneeg ntawm kev tau nyiaj txiag los yuav tsum tau ua daim ntawv no.

KAWM KOM PAUB NTAU TXOG KOJ LUB TSEV KAWM NTAWV.

Muaj ntau tsevneeg yuav tuaj kawm rau peb cov zejzos tsev kawm ntawv tshiab lub xyoo no. Kom tias koj paub koj lub tsev kawm ntawv xyuas tau hauv koj lub tsev kawm ntawv lub vamsab rau cov kev qhia tseem ceeb ib yam li sijhawm pib thiab sijhawm kawm ntawv tas thiab cov khoom siv kawm ntawv koj nqa tau tuaj. Tsis tas li, sau lub distric thiab tsev kawm ntawv cov hnub tseem ceeb rau hauv koj daim calendar kom koj paub cov yuav muaj, caij so thiab kev sibtham.

KOM TIAS KOJ TUS MENYUAM LUB TSEV KAWM NTAWV MUAJ KOJ TUS XOVTOOJ TAM SIM NO UAS YUAV TXUAS TAU NROG RAU KOJ.

Nrog lub tsev kawm ntawv tus secretary tham yog koj tsis paub tseeb. Kev qhia kom paub tseem ceeb heev kom thiaj tau txais kev hu tom tsev kawm ntawv tuaj, texts, emails thiab xa ntawv los tsev. Mus rau mpls.k12.mn.us/school_messenger los qhia.

KAWM KOM PAUB TXOG KEV TUAJ KOOM TAU HAUV KOJ TUS MENYUAM TXOJ KEV KAWM.

Koom li yam uas koj tuaj koom tau: Tuaj pab dawb tom tsev kawm ntawv; nyeem xovxwm tsev kawm ntawv, koom pawg Site lossis Parent Advisory Council; lossis nyeem ntawv rau koj tus menyuam txhua hnub. Nrog tsev kawm ntawv tham txog kev tuaj pab/koom mus rau ntawm engagement.mpls.k12.mn.us.

QHIA KOJ TUS MENYUAM KEV THAUJ MUS LOS KAWM NTAWV.

Yog koj tus menyuam tau txais kev thauj mus los, thaum lub 8 Hli yuav tas koj yuav tau txais ntawv tuaj qhia ua email thiab kaw hauv xovtooj tuaj txog qhov tuaj tos raws koj qhov chaw nyob. Yog koj xav tau kom tuaj tos rau lwm qhov chaw— ib yam li chaw zov menyuam — thov hu rau koj lub tsev kawm ntawv.

KEV KAWM SAUM ONLINE MUAJ RAU K-12 LOS NTAWM MPS QHOV ONLINE SCHOOL

MPS qhov Online School yog ib qho K-12 kev xaiv kawm tshiab rau cov menyuam thiab tsevneeg uas nyiam kawm saum online thiab pom tau tias lawv cov menyuam kawm tau zoo raws qhov kev kawm ntawd. Cov menyuam yeej xaiv tau los kawm MPS qhov Online School txawm lawv twb rau npe mus kawm rau lwm lub tsev kawm ntawv rau lub caij ntuj zeeg 2021 lawm. Nco: Thaum ib tus menyuam rau npe mus kawm rau hauv MPS qhov Online School, lawv yuav tsis tau lub rooj zaum hauv MPS lub tsev kawm ntawv uas lawv kawm tas los lawm. Kev tuaj sau npe kawm thaum twg los tau.
 
MPS Qhov Online School muaj kev pab, muaj kev qhia zoo txhua qhov, txhua lub sijhawm.
 • Muaj tsev kawm ntawv zaub mov noj.
 • Cov meyuam ua tau kis las nyob rau cheeb tsam kawm ntawm hauv cov tsev kawm ntawv.
 • Muaj cov kev pab kawm ntawv tswj xeeb.
 • Muaj cov kev pab nyob kaj siab.

Txhua qhov General Education thiab Special Education Federal Settings I thiab II kev thov tuaj yuav txais. Cov kev kawm rau qhov Federal Setting III yuav tau mus raws ntawm lub Special Education Department. Nrhiav ntau ntxiv ntawm: Find out more at: online.mpls.k12.mn.us/families

HU RAU LEEJ TWG

Hu rau koj lub tsev kawm ntawv ua ntej rau txhua yam teeb meem no. Yog koj tseem muaj lus nug ntxiv, hu cov xovtooj hauv qab no:

 • Txhua xav paub txog MPS: 612.668.0000
 • Lus nug txog qhov twg uas koj tus menyuam yuav mus kawm ntawv (Student Placement): 612.668.1840
 • Kev thauj koj tus menyuam mus los (Transportation): 612.668.2300
 • Kev zov koj tus menyuam ua ntej thiab tom qab kawm ntawv (Minneapolis Kids): 612.668.3890
 • Lus nug txog kev pab uas xav tau rau koj tus menyuam kev muaj mob (Health Services): 612.668.0850
 • Kev qhia txog pre-kindergarten (Early Childhood Family Education): 612.668.2140
 • Lus nug txog menyuam kev kawm xav tau (Associate Superintendents): 612.668.0140
 • Kev pabcuam xav tau rau cov tsevneeg (Family Resource Center): 612.668.4280
 • Zaub mov noj rau koj tus menyuam (Culinary and Wellness Services): 612.668.2820