Hmoob

Comprehensive District Design

Comprehensive District Design

Minneapolis Public Schools tshwm sim los pab tsoom zejzos kom muaj kev paub thiab txawj ntse lawv xav tau los muaj kev vam meej rau Tiam 21st. Peb xav los tsim muaj ib qho kev kawm txawj hauv txoj kev txais tos zoo rau txhua tus menyuam, tsis hais haiv, pojniam txivneej, nyiaj txiag lossis zip code. 

Tsis tas li MPS tseem tsis tau muaj txoj kev pab sib npaug rau txhua tus menyuam. Kev kawm txawj sib txawv raws haiv thiab kev muaj nyiaj txiag. Kev tuaj sau npe kawm poob qis, nyob rau hauv tej cheeb tsam nroog muaj ntau dua. Muaj ntau tsevneeg txhawj xeeb txog kab lis kev cai thiab kev sib raug zoo hauv tsev kawm ntawv thiab tsis muaj kev txais tos thiab txhawb nqa. Peb kev cog lus yog los pab li ua tau rau cov menyuam raws kev nyiaj txiag tau los hauv lub zejzos.

Qhov Comprehensive District Design yog ib qho kev npaj los hloov txoj kev MPS qhia cov menyuam hauv Minneapolis. Peb xav kom txhua tus MPS menyuam kawm tiav muaj kev txawj ntse (li tau teem los ntawm ESSA - the federal Every Student Succeeds Act) thiab muaj kev kawm zoo, paub txij/xav thoob thiab kev txawj haujlwm los siv kawm mus rau qib siab thiab/lossis haujlwm.

Peb Kev Npaj Cov Txheej Txheem

Thaum tsim muaj qhov Comprehensive District Design, peb tau teeb muaj los:

  • Tsom kwm kev xa tau los ntawm menyuam thiab cov tsevneeg
  • Txhim kho kev kawm tau zoo rau menyuam
  • Teeb cov kev pabcaum los muab kev npaj neeg ua haujlwm thiab kev nthuav tawm
  • Tsim muaj kev pom zoo uas yuav kav ntev thiab ua tau 
  • Ntsuam txhua txoj kev thiab cov lus pom zoo los ntawm txhua haiv neeg

Peb qhov nyuaj  –  thiab lub sijhawm  –  tau yog qhov los siv cov txheej txheem los tsim kom muaj kev qhia sib npaug uas yuav los luj tau MPS cov kev npaj muaj li lub zejzos cov kev xav tau. Qhov Comprehensive District Design tej zaum yuav nyuaj rau cov hauv kev pom tom ntej, kev ntseeg, thiab rau ntau cov tsevneeg hauv Minneapolis. 

Peb cov homphiaj yog los:

  1. Tsim kho kev kawm kom tau zoo
  2. Kom muaj kev kav ntev thiab nce txoj kev tau los
  3. Muaj kev nthuav qhia sib npaug thiab kev xaiv