Hmoob
In This Section

Hmoob

Home > Hmoob
Hmoob
mps-269.jpg

Peb hais lus Hmoob. Thov hu rau ntawm Student Placement Service ntawm 612.668.1840 kom tau kev qhia txog qhov yuav coj koj tus menyuam mus rau npe kawm ntawv. 

Peb kuj yuav pab tau rau qhov ntsuam xyuas qhov uas txawj lus Askiv licas, nrhiav tsev nyob, qhia hauj lwm thiab kev noj qab nyob zoo los yog kev txhawb xeeb txog kev noj qab nyob zoo.

Student Placement Service qhov chaw nyob yog 1250 W. Broadway Ave, Minneapolis 55411. Peb qhov chaw ua hauj lwm qhib hnub Monday Friday thaum 8 teev sawv ntxov txog 4 teev 30 feeb yav tav su dua.

Yog xav paub ntxiv, hais lus Hmoob hu rau 612.668.1836/612.668.1842