Hmoob
In This Section

Lub Zejzos Kev Sitham txog District Qhov Los Npaj Ua Tsim Kho Ntxaws 2019-2022

Lub Zejzos Kev Sitham txog District Qhov Los Npaj Ua Tsim Kho Ntxaws 2019-2022

Nyob zoo txog rau lub zejzos,

Hauv kev npaj rau hnub Tuesday pawg Board of Education kev sibtham, hnub no peb qhia tawm txog cov ntaub ntawv tshiab ntawm qhov Comprehensive District Design (CDD). Cov ntaub ntawv tshiab no qhia peb qhov zeem muag rau CDD, Qhia meej tias yog vim licas peb xav nws yuav tsum tau ua, thiab muab tau lub caij nyoog tshiab thiab kev npaj ua rau qhov CDD. Thoob plaws lub spring thiab summer lub District cov neeg ua haujlwm thiab neeg sawv cev hauv pawg Board tau los saib txog kev tawm suab, kev muab tau los ntawm kev sib koom thiab kev los tshawb ntxiv txog qhov CDD.

Li tau los ntawm cov kev muaj los no thiab lwm qhov sab nraum uas yuav los raug lub Distric qhov kev npaj Txhim kho, lub chaw lis dej num tab tom muab los rau pawg Board qhov sijhawm kev teev npaj ua hauv qhov Comprehensive District Design uas muab tau los hauv kev sibkoom los ntawm ntau qhov thiab qhov ua tas los ntawm tas nrho lossis ib qho pab pawg kev tshawb. 

Vim tias peb tau muab cov kev tawm suab cov los saib raws ntawm pawg Board thiab lub zejzos, peb yeej los ua tau ntau Tshaj lis qhov tau npaj.  Los ntawm kev muab cov cai thiab kev npaj ua kom sib npaug, peb tej zaum yuav txhawb tau thiab zoo rau ib tiam yuav los no. Peb tau cog lus los mloog, yoog thiab ua kho, thiab peb yeej yog li.

Cov ntaub ntawv no tsis yog yuav li xwb thiab yuav muab rau pawg Board saib rau thaum hnub Tuesday, tabsis peb xav kom qhov zoo thiab npaj muab rau lub zejzos paub thaum muaj ntaub ntawv tshiab txog rau qhov CDD.

Los saib qhov PowerPoint thov nias ntawm no.

More Information