Hmoob
In This Section

Qhov Comprehensive District Design Digest: Txhua yam koj xav paub!

Qhov Comprehensive District Design Digest: Txhua yam koj xav paub!

Nyob zoo lub Zejzos,

Nws yog peb qhov tso tawm ntawm qhov Comprehensive District Design (CDD) Digest! Li peb tau cia siab los tsim ua video los qhia txhua lub lim piam, tsuas los ua tau li ob lim piam ib zaug.  Txhua tus menyuam yuav tsum tau txais kev kawm zoo, thiab qhov CDD yog qhov caij nyoog yuav ze ua tau li.

Qhov digest tas los:

Peb tau qhia cov ntaub ntawv txog qhov ua thib ob ntawm qhov ciaj ciam kev kawm paub, uas muaj kev sau npe kawm rau hauv cov magnet tsev kawm ntawv. Cov tsev kawm ntawv no muaj qhov ntsiab kawm —ib yam li arts, STEM, lossis kev qhia ob hom lus—uas cov menyuam thiab tsevneeg xav tau ntawm lawv kev kawm. Magnet tsev kawm ntawv rub tau menyuam tuaj thoob hauv lub district los muaj ntau haiv thiab kev sibkoom ua ke.

Peb los kuj tau tham txog qhov CDD kev npaj ua thiab qhov ua muab cais raws: Kev kawm paub à Hom kev ua à Qhov xav ua à MPS Tshiab uas muab kev kawm zoo rau txhua tus menyuam.

Qhov tshiab yog dabtsi:

Lub NtsiabTseeb:  Tsev kawmm ntawv district thawj coj tau qhia qhov kev ua thib ob ntawm ciaj ciam kev kawm paub rau pawg Board of Education, uas cov magnet tsev kawm ntawv tua muab tso rau qhov kev kawm paub thiab saib cov qib qhia nyob rau tej lub cov tsev kawm ntawv.  Li tau los, qhov kev kawm paub no qhia yam ua tau ntawm kev nthuav qhia sib npaug ntawm txhua lub tsev kawm ntawv, kev thauj mus los zoo, thiab muaj ntau haiv thiab cov muaj/pluag tuaj ua ke.

Qhia ntau ntxiv: Thaum muab cov magnet tsev kawm ntawv los tso rau qhov kev kawm paub, cov thawj coj los tshuaj saib qhov chaw nraub nrab ntawm cov chaw kom muaj kev tuaj mus los yoojyim, txo tawm ib cov ntsiab kawm tsim kho kev qhia zoo, thiab txo tawm ib cov magnet tsev kawm ntawv kom tseg tau nyiaj thiab kev pabcuam uas coj los siv hauv cov magnet tsev kawm ntawv. Vim MPS pab tsis cuag ncua kev qhia ntawv zoo hauv middle school, cov tsev kawm ntawv tsuas qhia li K-5 lossis 6-8—tsis muaj cov K-8 tsev kawm ntawv. Tam sim no, paub li hauv cov middle school, kev nkag tau rau kev nthuav qhia thiab cov xaiv kawm sib txawv thoob plaws cov qib 6-8 thiab K-8 cov tsev kawm ntawv.  

Tib neeg muaj kev xav txawv loj thaum xyuas qhov kev kawm paub no, thiab qhov ntawm yeej totaub.  Qhov ua tau ntawm txoj kev hloov yuav nyuab, tshaj li yog nws raug rau koj tsevneeg. Qhov peb tau los paub txog, los ntawm, cov coob ntawm peb cov tsevneeg—tshaj yog cov neeg dawb, cov tsevneeg muaj nyiaj ib nrab rov saum—muaj kev nkag kawm tau rau kev xaiv cov tsev kawm zoo uas nyob sab hauv thiab sab nraum MPS rau lawv cov menyuam.

Peb ib cov tsevneeg, tau pib muaj kev nkag mus kawm rau cov tsev kawm ntawv xaiv zoo.  Cov tsev kawm ntawv tsis muaj kev nthuav qhia zoo tib yam, kev tos txais kab lis kev cai ntawm cov tsev kawm ntawv uas lawv mus kawm yuav tau muaj kev txhim kho, thiab kev muaj cov xibfwb zoo los kuj tsis txaus.  No yog qhov CDD vam los mus kho, li hauv tej theem.  Kev hloov tsis yog yuav zoo tas lossis los daws tau txhua yam cov tsevneeg tau muaj, tabsis muaj cov qib peb los ua kom ntau yam mus tau zoo.

Cov ntaub ntawv los ntawm theem ua ntawm qhov kev kawm paub qhia ntau yam txog rau cov tsev kawm ntawv muaj neeg txawv haiv thiab tsis muaj nyiaj txiag txaus hauv MPS uas yuav tau txiav tawm ib nrab. Nws kuj qhia tau tias cov hoob kawm menyuam yuav tsawg, kev taug ko taw tuaj los tsis deb hauv ib cov ceeb tsam zejzos, thiab muaj kev nthuav kawm rau cov menyuam.

Muaj dabtsi ntxiv:

Lub caij so winter!  Peb vam tias koj yuav muaj sijhawm so.  Nyob rau lub caij no, cov district thawj coj yuav siv txhua qhov ntawm cov  CDD kev kawm paub  los tsim hom kev ua ntawm cov ciaj ciam tsev kawm ntawv, magnets thiab teev tsa tsev kawm ntawv. Qhov hom kev ua ntawm yuav muaj qhia rau thaum lub 1 Hlis 14 pawg Board of Educationlub rooj sibtham. Li thaum cov ntaub ntawv tseem nyob online ua ntej sibtham, peb xav kom txhua tus tos kom txog muab qhia tawm ua ntej muaj kev xav thiab txiav txim.

Cov rooj mloog thiab rooj sibtham txog rau hom kev ua uas tau teem rau lub 1 Hlis thiab 2 Hlis.  Qhov CDD kev nug yuav muaj tau rau thaum hauv lub 1 Hlis.

Peb yuav koom tau licas:

Koj yeej tuaj hais tau lus ntawm lub 1 Hlis 14 pawg Board lub rooj sibtham. Li thaum txais tos koj tuaj hais lus txog yam koj xav hais, qhov no pab pawg Board Directors thiab MPS cov thawj coj yog los hnov qhov koj txaus siab rau koj tus menyuam kev kawm, qhov koj xav tau rau txhua tus menyuam hauv MPS, thiab qhov koj xav kom peb mus txog licas.  

Xaiv ib hnub tuaj koom qhov districtwide kev mloog thiab sibtham thiab kawm kom ntau kom koj paub txog rau qhov CDD, nrog rau qhov kev kawm npaj ua. Xyuas tau qhov CDD lub vamsab, nrog koj lub tsev kawm ntawv tus principal sibtham, xyuas thiab kev qhia ntawm qhov CDD Digest videos.

Muab koj kev tawm suab rau qhov CDD hauv peb lub vamsab. Peb nyeem txhua cov lus sau tuaj thiab qhia rau cov district thawj coj. Koj yeej xa tau lus nug lossis tej yam ntsiab lus koj xav kom tham txog nyob rau hauv qhov CDD Digest yav tom ntej no.  

Ib zaug ntxiv, ua tsaug rau kev muaj sibkoom thiab ua haujlwm nrog rau peb los txhawb kom MPS muab kev pab kawm ntawv zoo rau txhua tus menyuam.