Hmoob
In This Section

Lub Zejzos Kev Sitham txog District Qhov Los Npaj Ua Tsim Kho Ntxaws 2019-2022

Lub Zejzos Kev Sitham txog District Qhov Los Npaj Ua Tsim Kho Ntxaws 2019-2022

Txhim Kho Kev Kawm
Npaj Rau Kev Ruaj Khov
Nce kev nthuav qhia sib npaug

Ob peb lub xyoo tom ntej, MPS yuav tsum xav qhov yuav los pabcuam Minneapolis lub zejzos. Peb vam tias koj yuav tuaj koom tau peb ntawm ib hauv cov rooj sibtham los hais txog peb qho qauv li uas peb yuav los ua.

Edison High School

Monday, 5 Hlis 13
6:00 - 8:00 p.m.

Southwest High School

Monday, 5 Hlis 16
6:00 - 8:00 p.m.

Wilder Building

Monday, 5 Hlis 20
6:00 - 8:00 p.m.

Davis Center

Monday, 5 Hlis 21
6:00 - 8:00 p.m.

700 22nd Ave NE

3414 W. 47th Street

34th & Chicago

1250 W. Broadway

Nres ntawm kev. Metro Transit Routes 32 and 10.

Nres ntawm kev. Metro Transit Route 6.

Nres hauv MPS qhov chaw ntawm 34th & Chicago. Metro Transit Route 5.

Nres hauv MPS qhov chaw nres tsheb. Metro Transit Routes 5, 14 and 30. 

Muaj khoom txom ncauj, dej haus, kev zov menyuam thiab kev txhais lus. Yog muaj yam koj xav tau ntxiv, thov hu rau Shantel Shorter, 612.668.0128 lossis shantel.shorter@mpls.k12.mn.us.

Minneapolis Public Schools cov Pawg Niamtxiv Txwj Laug los kuj yuav tham txog lub District Kev Tsim Kho Ntxaws nyob rau hauv lawv lub 4 Hlis thiab 5 Hlis rooj sibtham. 

Information about community meetings