homeLogo enroll facebook twitter instagram linkedin youtube
staff login
Hmong: Qhib Kev Thov Sau Npe Rau Tsev Kawm Ntawv Saum Online
In This Section

Qhib Kev Thov Sau Npe Rau Tsev Kawm Ntawv Saum Online

Qhib Kev Thov Sau Npe Rau Tsev Kawm Ntawv Saum Online

Qhib Kev Thov Sau Npe Rau Tsev Kawm Ntawv Saum Online

Tshawb nrhiav MPS tab sim no los kawm txog peb txhua yam kev kawm, zejzos kev txhawb thiab kev kawm lub neeg ntev.

Qhov tuaj ncig saib cov tsev kawm ntawv saum online yuav muaj txij lub 12 Hlis 7 mus txog rau 1 Hlis 30.  Xyuas tsev kawm ntawv cov vamsab los nrhiav cov sijhawm teem qhib saib tsev kawm ntawv saum online.

Qhov qhib saum online no yog ib lub caij rau cov tsevneeg los tshawb nrhiav cov kev xaiv kev nthuav kawm tshiab zoo.  Nrog rau muaj qhov kev nug lus-thiab –teb lus los ntawm MPS cov neeg paub, peb yuav teev cov kev qhia txog peb cov:

  • Zejzos tsev kawm ntawv kev kawm ib yam li STEM, kev qhia Music, Literacy, Leb, Cov Kev Nthuav Qhia Mus Rau Qib Nyuaj, thiab ntau yam.
  • Magnet kev nthuav qhia li hauv Arts, STEM/STEAM, Kev Kawm Ob Hom Lus, Montessori, Global Studies thiab Humanities.
  • Cov Ethnic Studies xaiv kawm hauv high school thiab cov yuav tsum tau kawm thiaj tiav.
  • Kev nthuav qhia Early Childhood Education pib thaum yug txog rau tsib xyoos.
  • Kev pabcaum rau Kev Kawm Tshwj Xeeb uas ze dua rau tom vajtse.
  • Kev thov sau npe kawm ntawv thiab cov kev xiav tsev kawm ntawv raws li koj qhov chaw nyob.

NCO: Qhov kev npaj ua no yuav muab yees duab tseg yog koj qhib tsis tau saib rau thaum peb lub caij 12 Hlis 5 kick-off, tuaj saib tau peb lub vamsab tom qab hnub ntawm thiab saib tau qhov kick-off thaum koj lub caij khoom.

Rov qab tuaj xyuas ntawm no rau lub 12 Hlis 5 rau qhov link txog daim ntawv thov sau npe rau tsev kawm ntawv hauv lub fall 2021; Thov sau npe rau tsev kawm ntawv rau xyoo kawm 2021-22 yuav kaw rau lub 2 Hlis 7.

Muaj lus nug txog qhov kev npaj muaj lossis koj kev xaiv tsev kawm ntawv, nug mus rau lub Student Placement office ntawm 612.668.1840 lossis sps.department@mpls.k12.mn.us.

(Daim ntawv thov sau npe rau tsev kawm ntawv saum online rau tam sim no 2020-21 xyoo kawm muaj nyob rau ntawm no.)

Qhib Kev Thov Sau Npe Rau Tsev Kawm Ntawv Saum Online