Tsev Kawm Ntawv Theem Siab (High schools)
In This Section

Tsev Kawm Ntawv Theem Siab (High schools)

Tsev Kawm Ntawv Theem Siab (High schools)

Pab uas ob yam lus (Bilingual Support)
Seb koj tus menyuam paub lus Askiv zoo npaum licas thiab seb cov xib hwb pom zoo kom nws mus kawm rau qhov twg. Yog hais tias cov xib hwb pom zoo kom nws mus kawm rau lub tsev kawm ntawv High School uas muaj cov xib hwb hais ob hom lus Hmoob thiab Askiv (ESL). Nws yuav tau mus kawm raws li cov xib hwb kev pom zoo. Cov tsev kawm ntawv High School uas muaj cov xib hwb hais tau ob hom lus muaj nyob rau qho lub xwb. Kev pab los ntawm cov xib hwb paub ob hom lus yog pab qhia ua lus Hmoob lus Askiv (ESL) kom tus menyuam to taub zoo. Txhua lub tsev kawm ntawv High School hauv nroog Minneapolis yeej muaj kev pab qhia lus Askiv (ESL). Kev pab qhia lus Askiv (ESL) yog pab kom tus menyuam paub lus Askiv zoo nws thiaj li kawm tau mus deb.

Koog tsev kawm ntawv Minneapolis yuav siv cov ntaub ntawv xeem hu ua TEAE (Test of Emerging Academic English), los xyuas seb tus menyuam xeem tau zoo los tsis zoo, yog nws xeem tau tsis zoo ces nws yuav tau mus kawm rau lub tsev kawm ntawv uas muaj neeg pab, yog nws xeem tau zoo lawm ces nws muaj peev xwm mus kawm rau qhov twg los tau. Cov xeem TEAE muab los xyuas no yog xeem thaum lub 3 hli nyob hauv qib 7. Yog tus menyuam twg tsis tau xeem ces yuav muab lwm yam kev xeem los xyuas seb nws tsim nyog mus kawm rau qhov twg.

Tus menyuam twg uas cov xib hwb pom zoo kom nws mus kawm lub tsev kawm ntawv uas muaj cov xib hwb hais tau ob hom lus, thiab nws tseem kawm lus Askiv (ESL) them pib, yuav tau cia nws mus kawm rau lub tsev kawm ntawv uas muaj kev pab rau nws. Tus menyuam uas cov xib hwb pom zoo nws mus kawm lus Askiv (ESL) them nrab lossis siab dua, nws muaj peev xwm xaiv lub tsev kawm ntawv uas nws nyiam raws li txoj cai xaiv tsev kawm ntawv (high school). Cov tsev kawm ntawv hauv qab no yog cov uas muaj cov xib hwb paub ob hom lus thiab muaj kev pab rau cov uas tseem kawm lus Askiv (ESL).

Tsev kawm ntawv Kev pab qhia ua ob yam lus Lub tsev kawm ntawv uas nyob ze koj tsev
Edison Soomaali, Spanish Edison & Henry
Henry Hmong All attendance areas
Roosevelt Soomaali, Spanish Roosevelt & South
Washburn Soomaali, Spanish Southwest & Washburn

 

Tsheb Npav Thauj Mus Los
Muaj tshev npav thauj cov menyuam uas mus kawm rau lub tsev kawm ntawv nyob ntawm nws cheeb tsam (ZONE) xwb. Thiab yuav tsum nyob deb ntawm lub tsev kawm ntaw dua 2 mais (miles). Yog muaj lus nug hu rau 612.668.2300. Lus qhia: Cov tub/ntxhais kawm ntawv hauv North High yog leej twg nyob deb duas 1 mais yuav muaj tsheb npav tuaj tos thiab xa los tsev.

 

 

Kawm Npaum Licas Thiaj Li Tiav
Ua kom tau daim ntawv pov thawj diploma, cov uas kawm tiav rau xyoo 2011 lossis tom qab ntawd yuav tsum kawm kom dhau raws li nram no:

 • Xeem kom dhau xeev Minnesota cov xeem
 • Xeem kom dhau xeev Minnesota cov xeem:
  • English/Language Arts, kawm 4 xyoo
  • Social Studies, kawm 4 xyoo
  • Math, kawm 3 xyoo
  • Science, kawm 3 xyoo
  • Arts, kawm 1 xyoo
  • Health, kawm 1 xyoo
  • Physical Education, kawm 1 xyoo
  • Cov hoob (elective classes) ua xa kawm li siab nyiam, kawm 4 xyoo
 • Kawm tag “Kuv Lub Hom Phiaj,” txoj kev kawm uas pab cov tub/ntxhais kawm ntawv npaj mus kawm rau qib siab (college) thiab tom qab High School.

Peb cov tsev kawm ntawv

Edison High School
700 22nd Ave. NE
Minneapolis, MN 55418
612.668.1300
Attendance Area A

Edison Personal Care & Therapeutic Services
700 22nd Ave. NE
Minneapolis, MN
55418
612.668.1300
Citywide 

Cov tub ntxhais kawm ntawv yuav tsim kev kawm muaj kev paub txog, kawm txuj ci thiab tus cwj pwm thiaj yuav vam meej rau fab haujlwm tha tshuaj rau ntsej muag thiab kawm kom tau qhab nia rau tsev kawm ntawv qib siab kom tau daim npav kawm los uas ib tug kawm tawm los tha tshuaj rau ntsej muag.  Muaj cov hoob qhia txog nyiaj txiag thiab tub lag luam kom cov tub ntxhais yuav tsum kawm thiab tawm tswv yim los ua tau tus tswv thiab khiav lub khw tha ntsej muag thiab txiav plaub hau, kom lawv thiaj paub meej txog txoj kev ua lag luam.

North High School
1500 James Ave. N.,
Minneapolis, MN 55411
612.668.1700
Citywide

North High School txoj kev xav mas, "Zej Zog Me, Qhov Rooj Dav." Peb lub zeem muag yog kom cov tub ntxhais kawm kom tau ib tug zuj zus.  Peb pab qhia, muaj kev txhawb nqa khov, ntaub ntawv kev kawm nyuaj.  North kuj muaj lwm yam pab zoo rau kev kawm ntawv, muaj ntau yam rau cov tub ntxhais kawm, muaj kis las thiab muaj qhov xa tub ntxhais mus kawm txuas ntxiv. 

Patrick Henry High School
4320 Newton Ave. N
Minneapolis, MN 55412
612.668.2000

Attendance Area A  Patrick Henry High School txoj kev xav mas, "Tshaj lij Hnub No= Tag Kig Tiav Lug." Peb txoj kev xav yog ua zoo tshaj plaws los ntawv peb cov xib fwb, cov tub ntxhais kawm ntawv, thiab cov laj mej pej xeem koom zos.  Nyob ntawm Patrick Henry High School mas, peb ntseeg tau hais tias peb cov tub ntxhais kawm ntawv muaj tsab peev xwm kawm tau qib siab, thiab peb cov xib fwb qhia ntawv npaj cov ntaub ntawv nyuaj thiab kom cov ntaub ntawv zoo kom raws li peb txoj kev ntseeg.  Peb cog lus hais tias yuav siv sij hawm thiab kev pab qhia tshaj lij li ua tau kom tub ntxhais kawm kom dhau cov hoob kawm ntawv no.   Peb tsuas thov kom cov tub ntxhais kawm ntawv rau siab kawm thiab nrhiav txoj hauv kev pab yog hais tias xav tau kev pab.  Peb ntseeg tau hais tias yog peb sawv daws koom tes sib pab peb yuav muaj kev kawm rau peb cov tub ntxhais kawm zoo tshaj plaws.  

Roosevelt - Automotive & Construction
4029 - 28th Ave S
Minneapolis, MN 55406
612-668-4815
Citywide 

Qhov kev qhia txog kev Kho Tsheb thiab Kho Kev Luv Fais uas kom cov tub ntxhais kawm ntawv los mus nyiam txog technology, nyiam lej, thiab science thiab kev kawm rau fab engineering yuav muaj cov ntawv kawm nyuaj thiab kev kawm yam uas siv lawv txhais tes ua xws li mus kho tsheb, siv robot thiab computer lo txua thiab tsim.  Thaum uas siv tej yam tsim tshiab, cov tub ntxhais muaj peev xwm tau qhab nias nkag mus rau cov tsev kawm ntawv qib siab ob xyoos lossis cov plaub xyoos thiab daim npav kawm tiav kom lawv txoj kev kawm muaj nqis rau fab haujlwm ntawv.   

Roosevelt - Health Careers
4029 - 28th Ave S
Minneapolis, MN 55406
612-668-4837
Citywide 

Fab kawm txog kev Kho Mob yog tsim los qhia cov hoob kawm txog kev kho mob.  Cov tub ntxhais xaiv cov hoob kawm nyob ntawm saib lawm nyiam faim kev kho mob twg thiab kom lawv mus kawm lej thiab science kom lawv txoj kev kawm muaj zog rau fab kho mob.  Txij thaum 1987, qhov kev kawm no tau pab thiab txhawb nqa cov tub ntxhais kawm ntawv hauv lub nroog Minneapolis npaj lawv mus kawm ntawv qib siab lossis mus uas haujlwm ceev ntaub ceev ntawv tom tsev kho mob tom qab lawv kawm tag.

Roosevelt - International Baccalaureate Career Certificate -- Health Careers Emphasis
4029 - 28th Ave S
Minneapolis, MN 55406
612-668-4837
Citywide 

Roosevelt High School
4029 - 28th Ave S
Minneapolis, MN 55406
612.668.4800
Attendance Area B 

Roosevelt High School tos txais cov tub ntxhais kawm ntawv, ib qhov chaw uas muaj kev txhawb nqa uas muaj ntau yam kev xaiv txog kev kawm, muaj ntau program thiab kev kawm ntxiv tom qab xuaj moo kawm ntawv tas.   Peb lub hom phiaj yog, thaum lawv kawm tiav lawm, txhua txhua tus tub ntxhais kawm ntawv nyob rau hauv Rosevelt yuav npaj txhij hlo mus kawm ntawv qib siab thiab xav kom tau cov haujlwm uas lawv nyiam. 

South - All Nations
3131 - 19th Ave S
Minneapolis, MN 55407
612.668.4357
Citywide

Tsim kom muaj los rau cov tub ntxhais kawm ntawv uas yog haiv neeg Qhab, All Nations muaj cov kev pab los ntawm haiv neeg Qhab lub community los pab cov tub ntxhais kawm kom tiav hlo siv sij hawm li plaub lub xyoos thiab npaj lawm mus kawm ntawv qib siab.  Txoj kev pab no ua kom cov tub ntxhais kawm ntawv kom muaj lub zeem muag meej txog lawv tus kheej thaum lawv npaj saib kom dhau hoob kaum ob.  Cov hoob kawm muaj xws li: Ojibwe Language, Native Arts, American History from a Native Perspective, Native American Humanities and Economics/Government from a Native Perspective. 

South - Open Program
3131 - 19th Ave S
Minneapolis, MN 55407
612-668-1813
Citywide

Cov kev kawm ntawm Open program yog qhia kev kawm ntau yam, kawg txog neeg tej teeb meem, thiab cov tub ntxhais kawm ntawv mus tshawb fawb saib hauv lub ntiaj teb no lawv nyob qhov twg. Cov tub ntxhais tshawb fawb txog lawv txoj kev xav, txoj kev xyaum pib ua ib yam dabtsi,  thiab kev paub lav phij xaub ntawm yus tus kheej thaum nrog ib pawg neeg ua haujlwm ua ke, kev xav kom ntse, nrog lwm haiv neeg, thiab cov laj mej pej xeem.   HYPERLINK "http://highschoolchoice.mpls.k12.mn.us/South_High_School.html" 

South High School
3131 - 19th Ave S
Minneapolis, MN 55407
612.668-4300
Attendance Area B 

South High School yeej ib txwm qhia ntawv zoo,kawm kos duab tshaj lij, thiab muaj faim kis las zoo.  Peb muaj kev zoo siab rau peb cov tub ntxhais kawm uas kawm tiav tag.  Cov uas kawv tiav dhau los tseem muaj kev pab los ntawm lub koos haum tsim rau cov kawm yav tag los.  Peb muaj kev zoo siab yog tias peb tau koj txoj kev txawj los ntxiv rau peb cov neeg kawm ntawv.

Southwest High School
3414 - 47th St. W
Minneapolis, MN 55410
612.668.3030
Attendance Area C 

Southwest High School cov xib fwb qhia ntawv thiab cob neeg sawv cev hauv zej zos thov txais txhua tus tub ntxhais kawm ntawv thiab vam thiab cia siab kom txhua tus siv zog kawm li lawv txoj kev txawj thiab tuaj kawm cov ntawv nyuaj.  Southwest High School yuav qhib qhov rooj zoo rau txhua tus tus tub ntxhais kawm ntawv, mus pab cov uas tsim nyog pab kom txhob muaj kev cuam tshuam nrog rau lwm cov tub ntxhais kawm ntawv.  Southwest High School qhuas txog lawv txoj kev qhia tau zoo txog kev kos duab thiab kev kawm ntawv.

Washburn High School  
201 W. 49th St.,
Minneapolis, MN 55409
612.668.3400
Attendance Area C 

Washburn High School tau rov coj los kho dua kom lawv cov tub ntxhais kawm ntawv mus kawm ntawv qib siab tau zoo xws li kev kawm ntawv, kos duab thiab kis las.  Cov xib fwb qhia ntawv thiab cov neeg ua haujlwm muaj kev rau siab pab kom txhua tus tub ntxhais kawm ntawv kom tau zoo, yam pab npaj lawv mus kawm ntawv qib siab thiab npaj kom lawv los ua pej xeem zoo rau hauv lub ntiaj teb zoo. 

Lwm txoj kev muaj rau ntawm cov tsev kawm ntawv (Additional School Options)

Broadway ALC at Longfellow 
3017 East 31st St.
Minneapolis, MN 55406
612.668.4700

Muaj kev pab rau cov ntxhais kawm uas cev xeeb tub lawm lossis twb yog menyuam niam menyuam txiv lawm uas yuav tsum tau txais kev pab es tus ntxhais kawm thiaj li yuav kawm tiav thiab kom khwv txaus rau nws tus menyuam.

F.A.I.R. Downtown
10 S. 10th St.
Minneapolis, MN 55403
612.752.7100 

The Fine Arts Interdisciplinary Resource (FAIR) School Downtown muaj kev pab rau cov tub ntxhais kawm hoob K-12 kom kawm siv zog thiab kawm rau faim ko duab thiab "green sciences."

Metropolitan Learning Alliance
337 East Broadway
Bloomington, MN 55425
952.858.9170

Yog ib lub high school uas muaj kev pab rau cov tub ntxhais kawm ntawv tuaj txhua lub teb chaws tuaj kom cov hoob kom tau raws li lub xeev Minnesota txoj kev cai thiaj kawm tiav thiab pab cov hoob mus kawm ntawv qib siab lossis mus ua haujlwm.

Minneapolis College Preparatory
Minneapolis, MN
612.454.0982 

Minneapolis College Preparatory School (MCP) nrhiav txoj hauv kev kom cov tub ntxhais kawm kom tau thiab xaiv cov tsev kawm ntawv qib siab rau cov tub ntxhais kawm ntawv nyob rau sab qaum teb hauv lub nroog Minneapolis.  Lub zeem muag thiab lub hom phiaj ntawm MCP yog kom kawm ntawv qib siab kom tau zoo.

Wellstone International High School
4029 28th Ave S.
Minneapolis, MN 55406
612.668.5070 

Wellstone International High School tsim los pab cov  tub ntxhais kawm ntawv muaj hnub nyoog li 14 xyoos mus txog rau 21 xyoos uas txawj lus meskas tsis txaus thiab txawj sau lawv hom ntawv tsis txaus. 

Contract Alternative Schools

American Indian OIC Career Immersion High School (AIOIC)
1885 E. Franklin Ave
Minneapolis, MN 55404
612.341.3358 

AIOIC npaj rau kev ua haujlwm thiab kev kawm ua txhua yam haujlwm.  Lub tsev kawm ntawv no txawv, cov hoob muaj tub ntxhais kawm tsawg thiab muaj kev pab rau cov tub ntxhais kawm uas kawm tsis nce tim cov tsev kawm ntawv huav zos.  Lawv ua haujlwm yam siv kab lim kev cai los txuam nrog lawv txoj kev kawm.

Heritage Academy of Science and Technology
1042 18th Ave. SE
Minneapolis, MN 55414
612.355.5570 

Cov kev pab tim Heritage yog siv cov nqe lus tseem tseeb no: yuav kom kawm tau mas siv kab lim kev cai; qhia cov kev kawm kom nyuaj; kawm mus rau faim science thiab yam siv computer tshiab; qhia ntawv thiab kawm ntawv yam siv ntawv thiab lus Meskas; thiab kom muaj kev koom tes los ntawm tsev neeg. 

Loring Nicollet Alternative School (LNAS)
1925 Nicollet Ave S.
Minneapolis, MN 55403
612.872.3626 

Tsuas muaj tsib caug tus tub ntxhais kawm ntawv tim Loring Nicollet ib zaug twg xwb thiab ib hoob mas muaj li 10 mus rau 12 tug tub ntxhais kawm ntawv xwb; cov kev qhia yog qhia kev sib tham, kawm txog poj niam, kawm txog cov neeg tuaj lwm lub teb chaws tuaj thiab kom yus tus kheej paub, qhia txog kev tawm tsam thiab kev ua tus thawj coj.

Menlo Park Academy High School
1700 2nd St. NE
Minneapolis, MN 55413
612.787.4016 

Cov hoob qhia ntawv yog kho kom haum cov neeg tsis pom kev, tsis txawj lus, tes taw tsis muaj zog, tsis hnov lus thiab tsis paub nrog lwm tus neeg yam muaj cov hoob xws li cov hoob yooj yim mus txog rau cov hoob npaj mus kawm ntawv qib siab; cov hoob muaj li ntawm 10 tus mus rau 20 tus tub ntxhais kawm ntawv.

 MERC Alternative High School
2539 Pleasant Ave S.
Minneapolis, MN 55404
612.872.2777 

Kev pab kom cov tub ntxhais kawm kom tau daim npav kawm tiav thiab muaj hom lub hom phiaj mus rau yav pem suab xws li xyaum koom tuaj tsis pub tu ncua, kom saib taus thiab muaj hom phiaj.  MERC kuj muaj kev qhia ua haujlwm thiab cov hoob kawm tsuas muaj li ntawm,14-16 tus tub ntxhais kawm xwb.

MERC Middle School
1925 Nicollet Ave S.,
Minneapolis, MN 55403
612.872.3614   

NA-WAY-EE Center School
2421 Bloomington Ave S.
Minneapolis, MN 55404
612.721.1655  

Muaj kev pab rau cov tub ntxhais hluas Qhab yav siv kab lim kev cai thiab kawm ntawm hauv zej zog thiab kev ua haujlwm coj los qhia kom kawm tau zoo, muaj kev nkag siab txog kev cai thiab muaj kev lav phij xaub rau lub zej lub zos.

PYC Arts and Technology High School
2210 Oliver Ave N.
Minneapolis, MN 55411
612.52.6501 

Yog qhov chaw nyob rau The Capri Theater, qhia txog kev ko duab, tej yam tsim tshiab, thiab xyaum pab tib neeg hauv chav kawm uas nyab xeeb thiab muaj kev sib mob siab rau lwm tus.  Muaj li ntawm 180 tus tub ntxhais kawm ntawv, ib hoob muaj li ntawm 16-18 tus tub ntxhais kawm ntawv xwb.  Muaj kev pab tab qab kawm ntawv tag txhua hnub thiab mus nyob uas homework yog hais tias tus tub ntxhais kawm ntawv no tsim nyog mus tau.

Urban League Academy High School
2201 Blaisdell Ave S.
Minneapolis, MN 55404
612.874.9667

Pab rau cov tub ntxhais kawm uas muaj lub zeem muag mus kawm ntawv qib siab thiab muaj hom phiaj mus ua haujlwm hauv tsev kawm ntawv nrog rau kev pab ceev cov qhab nia.  Muaj npe zoo nrog rau Central Association of Colleges and Schools, cov kev qhia yog cov tsi tshaib uas neeg ntiaj teb niaj hnub siv lawm.  ULA yog ib lub tsev kawm zoo rau cov tub ntxhais kawm uas poob qab mentsis, tabsis yeej paub hais tias yuav ua li cas thiaj li kawm tag, thiab tsuas xav tau txoj kev los nthuav lawv txoj kev txawj. 

Volunteers of America - Independent Study Program 

Volunteers of America - Opportunity High School
924 19th Ave S.
Minneapolis, MN 55404
612.375.0700 

Pab rau cov tub ntxhais kawm ntawv uas ntawv Mekas tsis yog lawv cov lus thiab cov tub ntxhais kawm ntawv uas lus Mekas yeej yog lawv cov lus kom lawv thiaj li kawm kom tau lawv cov qhab ne.  Lub tsev kawm ntawv qhov hom phiaj yog los pab txoj kev kawm kom tau zoo tag nrho rau cov tub ntxhais kawm ntawv thiab kom muaj lub sij hawm zoo thiab yooj yim rau lawv tuaj kawm thiab nrog rau tej hoob kom tsis txhob muaj tub ntxhais kawm coob coob. 

Volunteers of America - Phoenix Academy
920 East 34th St., Door #8
Minneapolis, MN 55407
612.746.2010 

Tsim kom muaj lub sij hawm zoo thiab yooj yim rau cov tub ntxhais kawm ntawv tuaj kawm thiab kawm nrog rau tej hoob kom tsis txhob muaj tub ntxhais kawm coob coob.  Lub tsev kawm ntawv qhov hom phiaj yog los pab txoj kev kawm kom tau zoo tag nrho pub rau cov tub ntxhais kawm ntawv

Volunteers of America - Service Adventure Leadership Team (SALT)
924 19th Ave S.
Minneapolis, MN 55404
612.375.0700 

SALT  muaj tej hoob chav kawm ntawv uas tsis muaj tub ntxhais kawm coob coob leej thiab pab rau kev sib koom tes, siv tes ua thiab kawm, thiab xyaum sib pab.  Hoob no muaj xws li npaj mus ua si thiab mus kawm txog hav zoov hav tsuag xws li mus taug kev hauv hav zoov, nquam nkoj thiab ua teb zaub, muab sij hawm rau cov tub ntxhais rov kawm kom tau cov qhab nia uas ploj lawm.  Peb qhov kev pab Independent Study Program (SALT ISP) muaj cov kev pab kom cov tub ntxhais kawm kom tau li 30 MPS tus qhab nia uas yuav kawm tsis tau yog hais tias mus kawv cov tsev kawm ntawv li txhua leej txhua tus kawm.