High Five
In This Section

High Five

High Five

High Five qhia cov menyuam kom npaj txhij mus kawm qib pib (kindergarten). Cov xib hwb pab cob qhia cov menyuam kom paub coj kom haum tej phooj ywg thiab kom txawj xav, paub pab lwm tus neeg thiab tau taub lwm tus. Cov xib hwb kuj cob qhia kom cov menyuam paub tu lawv tus kheej kom haum nrog lwm tus menyuam. High Five cov ntaub ntawv yog qhia kom cov menyuam paub txog peb yam xws li nram no:

Kawm Uake Tej Pab: Cob qhia kom cov menyuam sib haum thiab sib koom tes ua hauj lwm uake, muaj kev lav paub txog qhov nws ua, mloog, hais lus thiab tham nrog lwm cov.Yog tsis tau taub paub nug, thiab tos txog nws lub sij hawm mam li hais. Kawm hais lus, kawm nyeem ntawv, kawm sau ntawv, kawm lej, kawm science thiab social studies.

Muab Kiag Yam Khoom Los Kawm: Cov menyuam me kawm tau zoo yog kawm txog yam dabtsi muab kiag yam khoom ntawd los qhia, ua kom lawv pom yam khoom xws li tej cuab yeej tej duab. Cob qhia kom cov menyuam txawj xav pom deb thiab lawv paub nrhiav tswv yim kawm ntxiv lawm yav tom ntej.

Rov Los Xyuas: Thaum kawg hais kom cov menyuam rov los piav seb lawv kawm tau licas rau lwm tus mloog, qhov no ua kom lawv nco tau hais tias hnub ntawd lawv kawm tau dabtsi.

High Five kawm ib nrab hnub (2 teev 45 feeb) muaj qhia nyob rau ntau lub tsev kawm ntawv. Xav paub seb cov tsev kawm ntawv twg qhia High Five, nug qhov chaw sau npe kawm ntawv Student Placement Services. Kev kawm High Five yuav tau them me ntsis nqi yog tsev neeg twg tsis tau noj mov dawb; tabsis yeej tsis tau rho leej twg tawm vim them tsis taus.