Health Services
In This Section

Adeegyada Caafimaadka

Adeegyada Caafimaadka

Himilada
Himiladeenna Adeegyada Caafimaadku waa inaan abuurno, joogtaynana bay’ad waxbarasho hormarisa isla markaasna kaalisa guul gaadhka ardayda, sixad iyo bed qabkooda.