Gaadiidka
In This Section

Gaadiidka

Gaadiidka

Masaafada u socodka dugsiga sare (fasallada 9-12) ayaa ah labo mayl iyo hal mayl oo ah tan dugsiga dhexe (fasallada 6-8. Dugsi hoose kasta (k-5 ama k-8) ayaa ka midaysan soone socod oo ah hal mayl ama in ka yar. Hadii uu ardaygu ku nool yahay meel ka tirsan nawaaxiga basaska dugsiga, ardayga waxaa loo samaynayaa kaalin basku joogsado taasoo egaysa ayniga masaafada socodka. Masaafada ugu dheer ee joogsiga baska ayaa ah hal mayl barkiis ardayda D/dhexe iyo D/sare. Qoysaska ku nool meel ka baxsan nawaaxiga basaska dugsiga ay doortaan inay tagaan ayaa looga baahan yahay ka tanasul gaadiid ama basas. Saxiixidda tanasulka macnaheedu waa in waalidku mas’uul ka yihiin keenida iyo ka qaadista ilmahooda dugsiga. Kaliya marka la saxiixo tanasulka, iyo kaliya hadii ay meeli banaan tahay, ayaa ardayga lagu qorayaa dugsiga la dalbaday. Hadii aad u baahan tahay tanasul, wac Adeegyada Meelaynta Ardayda (Student Placement Services) 612.668.1840. Qoysaska aan Ingiriisida ku hadlin waa inay wacaan Xaruunta Qoysaska Cusub lambar 612.668.3700.