Hmoob
In This Section

Hmoob

Home > Hmoob
Zoo siab uas tuaj rau ntawm tsev kawm ntawv nroog Minneapolis

FAQ | Cov Lus Nug Uas Nug Heev Heev (Frequently Asked Questions)
>Tej Uas Xav Hais Tias Yuav Muab Cov Tsev Kawm Ntawv Hloov

 


Cov tsev kawm ntawm K-8 thaib cov tsev kawm ntawv theem nrab nyob rau qhov twg ntawm qhov tej kev yuav ua no?

 • K-8 muas saib nrog rau kev yuav hloov nyob kev kawm theem qis.
 • Kev kawm theem nrab (6-8) yuav zoo ib yam li rau kev kawm theem siab uas yog txoj kev yuav hloov 1 thiab kom haum raws li ib cheeb tsam nws nyob, tsuas yog txawv rau cov uas muaj kev kawm International Baccalaureate yuav cia nws nyob nws li qub

  Cov kev yuav hloov no puas ua kom kev kawm zoo ib yam thoob plaws cov tsev kawm ntawv?

  • Txhuas lub tsev kawm ntawv yuav zoo ib hais txog teb yuav tsum kawm (basic). Tab sis, teb zaum peb kuj yuav cia nyias muaj nyias lub hom phiaj (theme) thiab tej yam kev kawm txawv mentsi. Peb lub hom phiaj loj yog kom vaj huam sib luag rau kev kawm. Thaum hais tias xaiv tau txoj kev yuav ua lawm, peb mam li saib seb yuav ua licas kom thiaj muaj vaj huam sib luag. Vaj huam sib luag yog lub hom phiaj.

  Nyob rau ntawm qhov kev hloov mus rau thaj chaw (zoned), puas yuav muaj cov tsev kawm ntawv magnet nyob rau hauv?

  • Tej zaum kuj yuav tsis muaj; peb yuav saib seb yam tsev kawm ntawv magnet twg uas cov tsev neeg xav tau tshaj thiab ua tau hauj lwm zoo tshaj rau cov menyuam kawm ntawv.

  Puas yuav mauj kev zam rau cov kev kawm Pre-K tas nrog rau hauv nroog no thiab?

  • Cov kev kawm Pre-K tau muab tham nrog rau qhov kev yuav siv nyiaj licas rau ntawm qhov xyoo 2009. Pes tsawg lub pre-K thiab qhov chaw yuav tso lawv rau nyob ntawm seb lawv yuav nyob raws thaj chaw los yog yuav thoob plaws rau hauv nroog no.


  Hais txog tus ciam los yog thaj chaw yuav mus kawm – peb hais puas tau hais ob qho no yog ib qho xwb (sib luag)?

  • Tus ciam uas yuav mus kawm yuav tsum khij kom loj txaus/muaj menyuam kawm ntawv txaus mus kawm rau ib lub tsev kawm ntawv twg.


  Ua li yuav ua licas rau lub tsev kawm ntawv uas kuv nyuam qhuav xa kuv daim ntawv xaiv tsev kawm ntawv mus rau ned? Nws puas yuav raug hloov ua ntej xyoo tom ntej no thiab?

  • Tej lub tsev kawm ntawv uas koj nyuam qhuav xa daim ntawv xaiv tsev kawm ntawv mus rau yuav tsis raug kaw los hloov thaj chaw kawm rau xyoo 2009 no. Peb npaj tej kev hloov ntau no nyob rau thaum xyoo 2010. Tab sis yog hais cov nyiaj txiag nyob hauv lub xeev hloov thiab kev pab nyiaj txhias rau MPS hloov ntau, teb zaum peb kuj yuav pib peb cov kev hloov no ceev ceev thiab.

  Puas yuav muaj ib lub tsev kawm ntawv twg yuav raug kaw rau lub caij nplooj ntoos zeeg no? Thiab yuav thaum twg nej mam li qhia rau peb paub?

  • Peb tsi tau txiav txim hais tias yuav kaw ib lub tsev kawm ntawv twg? Peb yuav saib tej kev hloov no zoo zoo kom muaj kev xaiv zoo txaus rau cov tsev neeg thiab muaj txoj kev yuav siv tau rau qhov no. Cov coj yuav xaiv thiab xa txoj kev uas lawv xav hais tias zoo tshaj mus rau cov board thaum lub 4 hlis tim 28 thiab tej yuav hloov los yog yuav kho ib lub tsev kawm ntawv twg mam li qhia rau thaum ntawd.


  Yog vim licas peb ho yuav txiav txim rau thaum lub 5 hlis thiab ho yuav tsis hloov kom txog xyoo 2010 tso?

  • Peb yuav tsum muaj sij hawm los ua tej kev hloov loj loj no, nrog rau tej kev yuav hloov qhov npav thauj mus los, tus ciam uas yuav mus kawm rau qhov twg, cov neeg ua hauj lwm thiab kev yuav siv nyiaj txiag rau tej kev kawm uas kho tshiab no. cov kev hloov no yuav muab qhia rau ntawm qhov kev xaiv tsev kawm ntawv xyoo 2009 thaum uas cov tsev neeg yuav xaiv tsev kawm ntawv rau xyoo 2010.


  Ua li cov menyuam kawm ntawv uas kawm cov tsev kawm ntawv magnet uas yuav tsis yog magnet lawm (demagnetized) los yog cov tsev kawm ntawv ntawm ib cheeb tsam uas tsis ze rau lawv lub tsev lawm (vim yog qhov rov khij tus ciam dua ntawd) yuav tsum tau hloov tsev kawm ntawv thaum xyoo 2010 los yog tej no tsuas yog uas rau cov menyuam kawm ntawv uas los tshiab no xwb?

  • Peb yuav sim xyuas ob txoj ke tib si thiab nug hais tias:
   • Yuav muaj kev cuam tshuam licas rau cov “cia nws kawm nws li qub”(“grandfathering in”) ntawm cov menyuam uas kawm tam sim no es lawv kawm kom tas qib saib thaj plaws ntawm lawv lub tsev kawm ntawv tam sim no?
   • Yuav muaj kev cuam tshuam licas yog hais tias muab cov menyuam no hloov tsev kawm ntawv?
  • Peb yuav luj qhov cuam tsuam rau cov menyuam kawm ntawv thiab rau tsev neeg nrog rau cov nyiaj txiag uas yuav siv los rau kev uas yuav thauj menyuam mus los.

    

  Ua li cov tsev kawm ntawv theem siab ne? Peb puas yuav ntseeg tau hais tias thaum ib tus neeg twg los nyob rau lub nroog es yuav mus kawm qib 9 nws puas yuav muaj kev zoo ib yam nyob rau ib lub tsev kawm ntawv twg?

  • Qhov ntawd yog qhov peb xav tau; lwm yam kev kawm mam tej zaum kuj yuav txawv ntawm ib lub tsev kawm ntawv mus rau ib lub tsev kawm ntawv (e.g., yam lus dab tsi lawv qhia nyob rau hauv), tab sis 4 yam yuav tsum kawm (Core) (International Baccalaureate (IB), Advanced Placement, College-in-the-Schools, Signature Career & Tech ed program) yuav zoo ib yam nkaus ntawm ib lub tsev kawm ntawv rau ib lub tsev kawm ntawv.
  • Dhaum ntawm 4 yam uas yuav tsum kawm nyob rau ntawm cov tsev kawm ntawv theem siab uas tshwj xeeb, xws li North High, uas nws tsom kwm mus rau Lej, Science, Engineering thiab Technology.


  North thiab South yog lub tsev kawm ntawv tshwj xeeb rau tas nrog hauv nrog no – qhov no twb txiav txim tas lawm lod?

  • North yuav cia nws nyob nws li ziag nrog rau Dunwoody xaub qhov chaw ntawd. South yuav tso rau kev sib tham.


  Nws txhais tau licas qhov uas hais tias ua kom muaj tsawg “rau cov chaw seem”? Qhov no puas yog hais tias yuav hloov tus ciam ntawm nyob rau ib qho chaw twg yuav mus kawm rau lub tsev kawm ntawv twg?

  • Tej thaj chaw hauv nroog no tsis muaj ib lub tsev kawm ntawv hais tias yog lub nyob ntawm lawv ib cheeb tsam. Qhov peb xav tau yog qhov rov khij cov ciam dua kom txhua thaj chaw hauv nroog no muaj ib lub tsev kawm ntawv uas hais tias yog nyob rau ntawm lawv ib cheeb tsam uas kom cov menyuam nyob ntawm lawv ib cig ntawm yuav tsum muaj qhov chaw mus kawm nyob rau hauv lawv lub tsev kawm ntawv ntawm lawv ib cheeb tsam.


  Koj txhais licas qhov koj hais tias “extra” cov chav kawm los yog muaj chaw ntau tshaj nyob rau hauv tsev kawm ntawv?

  • Qhov ntawd peb txhais hais tias yog cov chav kawm uas tsis siv los ua chav qhia ntawv rau thaum lub caij kawm ntawv. Tsev kawm ntawv feem ntau siv rau lwm yam (siv tso cov computer, kev pab los yog txhawb nqa rau cov neeg ua hauj lwm, chav los sib tham , etc.). Qhov kawg kiag yog peb muaj cov chav kawm ntawv ntau tshaj uas peb muaj cov menyuam kawm ntawv los mus kawm nyob rau hauv.

  Yog uas licas es cov “chaw seem” ho raug nyiaj li ntawv $4-5 million ib xyoo twg?

  • Qhov no yog cov nyiaj siv los tu lub tsev, nws tsis qhov uas lub tsev ntawd muaj nqis los yog kev siv nyiaj txiag los ntawm cov coj; nws tub hais tsis txog cov nyiaj siv rau cov tsev kawm lawm es peb tseem yuav muab muag, uas yog siv nyiaj li $1 million rau ib xyoo twg.


  Ua li pes tsawg lub cov tsev kawm ntawv uas peb tseem xav tseg cia (cov tsev kawm ntawv theem siab/theem nrab thiab theem qis)? Peb tseem yuav siv tas nrog cov chaw mas?

  • Peb tab tom saib txog cov chaw peb muaj thiab tej kev peb yuav muab ua, xws li muab xaub tawm los yog kaw cov tsev kawm ntawv. Piv txwv li, peb xaub chaw ntawm lub tsev kawm ntawv North Community High School rau Dunwoody Academy yog ib lub tsev kawm ntawv ntiav rau lub caij nplooj ntoos zeeg yauv los tom ntej no. peb twb txav Wellstone International High School mus rau ntawm Roosevelt High School lawm. Peb yuav tsum luj kom haum haum seb them tau npaum licas xwb, raws cov tseem rau npe kawm ntawv tam sim no, nrog rau cov chaw uas peb yuav siv rau yav tom ntej – peb yuav tsum saib zoo rau peb chaw no.


  Ua li peb yuav txav ntawm qhov lub tswv yim hais tias yuav ua no mus rau qhov ua kiag licas? Txoj kev txaiv txim yuav ua licas, yuav siv cov cai dab tsi los tis npe rau cov tsev kawm ntawv?

  • Peb txoj kev yuav ua thiab tej kev uas nws yuav tseg tau nyiaj, kev yuav cuam tshuam licas ntawm qhov vaj huam sib luag, kev cuam tshuam rau kev xaiv tsev kawm ntawv, kev cuam tshuam rau kev ciav cais thiab kev cuam tsuam rau kev kawm.


  Qhov kev ua no yuav ua licas rau qhov North Side Initiative? Twb tau hais rau cov tsev neeg hais tias yuav tsis muaj kev hloov ntau nyob rau sab north side txij li thaum uas twb muab 5 lub tsev kawm ntawv kawm ntawd lawm nas.

  • Thaum uas tsev kawm ntawv hauv paus loj tau hloov ntau heev nyob rau sab north side cov tsev kawm ntawv theem qis ntawm xyoo 2006-2007, peb tau hais tias peb tsis hloov ntau ntxiv lawm rau thaj chaw no. Txawm hais tias peb kev hloov thoob plaws hauv nroog no es nws muaj kev cuam tshuam rau sab north side los peb tseem yuav uas kom tau li peb tau hais tseg thiab xyuas kom tej kev cuam tshuam no tshawg tshaj plaws nyob rau sab north side rau xyoo 2010 no.


  Cov kev yuav ua no yuav tseg tau nyiaj ntau licas los ntawm kev thauj menyuam mus los? Cov tsev uas kaw? Kev them rau neeg uas hauj lwm thiab lwm yam?

  • Peb saib xyuas tej ntaub ntawv thiab mam sim tej kev ua rau thaum lub 3 hlis. Peb yuav muaj qhov qhia tau hais tias yuav tseg tau nyiaj licas rau ib txoj kev ua twg thaum ntawd.


  >Yuav ua licas rau cov menyuam uas lawv hloov chaw nyob thaum lawm tseem kawm ntawv? Lawv puas yuav tau npav caij? Los yog lawv yuav tsum tau hloov lub tsev kawm ntawv mus rau thaj chaw lawv nyob los yog cov tsev kawm ntawv magnet thoob plawv hauv nroog no?

  • Tam sim no cov menyuam kawm ntawv uas tsiv tawm ntawv thaj chaw lawv kawm lawm tsis tau npav caij rov mus rau lawv lub qub tsev kawm ntawv. Nyob rau ntawm tej thaj chaw uas muaj cov neeg tau nyiaj tsawg nyob uas cov neeg tsiv heev heev ntawd, peb tau muab npav thiab tseem yuav muab npav thauj mus rau lub tsev kawm ntawv kom tsis txhob muaj kev hloov heev heev rau lub tsev kawm ntawv ntawd.


  Uas li MTC puas xav hais tias lawv yuav thauj tau cov menyuam kawm kev kawm theem siab no mus rau pem tsev kawm ntawv pheej yig tshaj peb?

  • - Peb tseem tsis tau paub hais seb lawv puas yuav thauj tau pheej yig tshaj, tab sis yog ib qho zoo uas yuav tsum tau saib seb puas muaj lwm txoj kev uas yuav thauj tau cov menyuam no mus kawm ntawv pheej yig rau MPS.


  Ua li ne puas yuav sim li Saint Paul Public Schools txoj kev thauj menyuam mus los, uas cov menyuam kawm ntawv mus rau chaw nres npav thiab mam mus thauj?

  • - Txoj kev no tej zaum kuj yuav siv tau rau hauv MPS no thiab. Peb twb sim txoj kev no rau tej thaj chaw xyoo no lawm. Peb tseem tshuav hauj lwm ntau los saib xyuas seb txoj kev no puas siv tau rau MPS ua ntej muab coj los siv.


  Peb puas yuav ua kom qhov yuav tau kev ntawm ze mentsi, siv tej nyiaj tseg tau ntawm qhov kev thauj mus los no los rau ib txoj kev ua no?

  • Yuav ua. Peb tseem saib xyuas seb peb ua puas tau li no.


  Txoj cai uas yuav tsum xuas npav thauj yog licas thiab yuav raug nqi pes tsawg? Ua li ne yuav ua licas rau tej ntu kev tshuam los thaj chaws uas tsis thaj yeeb ned?

  • Peb yuav ua, yuav thauj mus ntxiv rau cov menyuam kawm ntawv nyob rau theem qis rau ntawm tej ntu kev tshuam los thaj chaw tsis thaj yeeb tsis hais uas nyob ze rau ntawm tsev kawm ntawv
  • Txoj cai uas yuav tsum xuas npav thauj nyob rau hauv xeev Minnesota muaj nyob rau ntawm qhov no.

  Ntawm no yog MPS qhov uas tam sim no hais tias nyob deb licas yuav tau taug ko taw raws qib kawm:

   • Tsev kawm ntawv theem qis (qib PreK-5) yuav tau taug ko taw yog hais tias nyob deb li ½ mile los yog ze dua; qhov deb kawg nkaus uas yuav tau taug ko tau mus tos npav yog ¼ mile.
    Tsuas yog cov menyuam kawm ntawv uas kawm rau ib nrab hnub kindergarten thiab High Five thiaj li yuav tau npav caij thaum ib nrab hnub ntawd xwb.
   • Cov kawm theem qis (6-8) yuav tau taug ko taw yog hais tias nyob deb li 1 mile los yog ze dua; qhov deb kawg nkaus uas yuav tau taug ko tau mus tos npav yog ½ mile.
   • Cov kawm theem siab (9-12) yog hais tias leej twg nyob deb tshaj 2 mile lawm yuav tau npav caij.