Family Survey
In This Section

Nyob Zoo Cov Tsevneeg,

Kev totaub qhov muaj nuj nqi ntawm Minneapolis Public Schools lub zejzos tseem ceeb los mus npaj muaj qhov District Kev Tsim Kho Ntxaws. Peb caw txhua tus uas muaj menyuam kawm hauv MPS cov tsev kawm ntawv los ua ib daim ntaw nug lus hais txog menyuam kev thov tuaj kawm ntawv thiab student placement kev ua haujlwm. Lub sijhawm ua daim ntawv nug lus no kawg rau lub 10 Hli 7th. 

MPS los kuj tseem tab tom koom rau lwm cov tswv cuab, nrog rau li cov menyuam, xibfwb, thawj coj hauv tsev kawm ntawv los totaub paub txog kev haujlwm hauv student placement lossis kev ua thov tuaj kawm ntawv.  Qhov no yog ib qho peb ua kom totaub zoo txoj peb kev haujlwm li uas peb los npaj muaj qhov District Kev Tsim Kho Ntxaws. Cov ntaub ntawv tau los ntawm qhov ua no yuav muab qhia tawm rau thaum lub 11 Hlis 26th thaum pawg Board Education kev sibtham. 

Tos saib li yuav muaj cov caij los sibkoom hauv kev sibtham txog qhov District Kev Tsim Kho Ntxaws kev ua lub fall no. Ntau yam kev tawm suab rau qhov Kev Tsim Kho Ntxaws yuav muaj rau hauv lub 10 Hli thiab thoob lub xyoo kawm ntawv.

Qhov Link Rau Kev Nug Lus