ELL for Adults
In This Section

Waxbarashada Ingiriisiga Dadka Waaweyn

Waxbarashada Ingiriisiga Dadka Waaweyn

Dugsiyada Dadweynaha Minneapolis ayaa siiya Waxbarashada Bulshada Casharro Bartayaasha Luqadda Ingiriisiga iydoo lamarayo waxbarashada Bulshada (English Language Learner Instruction through Community Education):

  • Fasallo Ingiriisi bilaw ah – Baro inaad maamusho baahidaada deg-degga ah iyo waxqabadyada asaasiga ah. Ardaydu waxay barataan aasaaska qoraalka, ayna ka mid tahay qalin qabsiga, erayada gaagaaban, bartana higgaadda iyo erayada mar walba la arko.
  • Fasallo Ingiriisiga dhexe – Fasallada Ingiriisiga ee dhexe ayaa loogu talagalay ardayda fahmi karta erayada gaagaaban ee ay barteen ama erayada gaagaaban ee la xiriira erayada cusub. Waxaa laga yaabaa inay leeyihiin faham naxwe asaasi, ayna awoodaan inay akhriyaan jumlado fudud iyo jumlado sadar cusub ka bilawda (simple sentences and paragraphs).
  • Fasallo Ingiriisi Horumarsan – Fasallada Ingiriisiga Horumarsan (Advanced ELL classe) ayaa loogu talagalay ardayda sida faseexadd leh ugu hadlaya Ingiriisiga. Waxay ugula xiriiri karaan siyaabo kala duwan xaaladaha bulsho iyo shaqo. Waxay bilaabayaan inay nuxurka macnaha kala soo dhex baxaan qormada, una adeegsadaan qaab naxweed adag ama isku lakaban.

Haddii aad macluumaad dheeraad ah u baahan tahay, wac 612.668.3700 ama 612.668.3800