Tsev Kawm Ntawv Theem Qis thiab Theem Nrab (Elementary and Middle Schools)
In This Section

Elementary and Middle Schools

Elementary and Middle Schools

Andersen United (Pre-K-8) 
1098 Andersen Lane
612.668.4200
Attendance area: B

Lub tsev kawm ntawv Andersen Community School nyob rau hauv plawv nroog sab south central hauv Minneapolis, nyob li ib nplov kev ntawm lub khw hu ua Global Mid-Town Market.  Peb pom hais tias peb tus kheej yog lub nruab nrog ntawm peb lub zos (community) uas kuj muaj chav pab ntaub ntawv rau tsev neeg txhua leej (Family Resource Center).  Peb yog ib qhov chaw kawm ntawv uas muaj lub hom phiaj kev vam thiab xav tau tias yuav tsum muaj kev kawm txuj ci zoo tshaj plaws rau tag nrho rau cov menyuam kawm ntawv thiab muaj ua kev zoo siab rau qhov uas muaj ntau haiv neeg sawv cev nyob rau hauv peb lub zos (community).   

Anishinabe Academy (Pre-K-8) 
3100 E. 28th St.
612.668.0880
Attendance area: B 

Anishinabe Academy yog ib lub tsev kawm ntawv muaj qib Pre-K-8 .  Ntxiv rau qhov hais tias, laj mej pej xeem ntawm lub zos(community) xaiv cov xib fwb los qhia ntawv, peb kuj tau muaj kev dav ua raws siab nyiam thiab kev ywj pheej los tsim tawm peb cov ntaub ntawv coj los qhia uas yog tau kev cob qhia los ntawm cov tsev kawm ntawv loj thiab koom tes nrog rau koos haum Native American, nrog cov xib fwb thiab cov niam txiv.  Cov vibxas tseem ceeb (core subjects) yeej qhia kom zoo thiab nruj heev ib yam nkaus li cov tsev kawm ntawv tsoom fwv (public school) tus kev cai qhia ntawv, ntxiv thiab yuav kom tus neeg mob siab kawm, nyob hauv cov ntaub ntawv qhia kuj muaj kev kawm txog tus neeg ntawv hom lus nws siv tom vaj tom tsev thiab nws cov kev cai dab qhuas.  

Anne Sullivan Communication Center (Pre-K-8) 
3100 E. 28th St.
612.668.5000
Attendance area: B

Anne Sullivan Communication Center nyob ze ib lub phaj los yog ib qhov chaw ua si uas zoo nkauj heev, ze tus dej Mississippi thiab ze txoj kev caij tsheb kauj vab hu ua Minneapolis Greenway bicycle thiab ze txoj kev neeg taug uasi.  Peb lub tsev kawm ntawv nyob rau cov kev thiab ib koog zos uas ntsiag twb to xwb.  Yam peb ua zoo tshaj yog kev kos duab thiab tshwj xeeb tshaj yog muaj ntau haiv neeg sib xyaw daws.  Tsev neeg thiab cov xib fwb sib koom tes sib pab kom txhua tus tub ntxhais kawm ntawv, kawm lej thiab nyeem ntawv kom nce qib tau zoo. 

Anthony Middle School (6-8)
5757 Irving Ave. S.
612.668.3240
Attendance area: C 

Susan B. Anthony Middle School nyob rau ib cheeb tsam zoo uas nyob rau koog zos sab Southwest.  Peb muaj li ntawm 745 tus tub ntxhais cuv npe kawm ntawv nyob rau qib 6-8.  Tsev kawm ntawv Anthony yog lub tsev kawm ntawv sib tw los rau Middle Years Programme (MYP).  Peb tseem tab tom thov kev tso cai kom tau los ua ib lub IB World School.  Cov tsev kawm ntawv no muaj lub zeem muag txog kev kawm ntawv uas zoo sib xws - mob siab rau kev kawm kom zoo tshaj, kawm kom kawg lub peev xwm, kev kawm kom txawj li lwm lub teb chaws uas yog lub tsev kawm ntawv Anthony ntseeg tau hais tias yog ib qho tseem ceeb rau peb cov tub ntxhais kawm ntawv.  Peb muaj thiab siv cov ntaub ntawv uas qhia ntawv kom nyuaj rau tub ntxhais kawm thiab txoj hauv kev qhia ntawv yog qhia tshwj xeeb rau tus tub ntxhais kawm ntawv (student-centered instruction) uas muaj nyob rau hauv MYP lub hom phiaj qhia ntawv kom kawm tau zoo, paub txog txhua yam kev cai dab qhuas, thiab kev sib txuas lus.  Tub ntxhais kawm ntawv thiab cov tsev neeg yuav muaj kev sib txhawb nqa, sib koom tswv yim, thiab yuav yog ib qho chaw uas zoo rau txhua leej txhua tus tuaj kawm ntawv. 

Anwatin Middle School - Authorized International Baccalaureate (6-8) 
256 Upton Ave. S.
612.668.2450
Attendance area: A

Anwatin yog lub tsev kawm ntawv uas muaj International Baccalaureate (IB) Middle Years Programme thiab Spanish Dual Immersion (SDI) Middle School.  Community IB program yuav pab cov tub ntxhais kawm ntawv nyob qib 6-8 uas yog nyob rau sab western Minneapolis uas yog cov tub ntxhais mus kawm ntawv qib qis (elementary) uas siv ntawv Askiv los qhia.  IB-SDI program  yog ib qho program kawm ntawv ntxiv uas thaum lawv kawm tiav ntawm lub tsev kawm ntawv hu ua Emerson thiab Windom thaum kawm Pre-K-5 SDI program.   Txhua tus tub ntxhais kawm ntawv nov peb siv cov tswv yim qhia los ntawm International Baccalaureate Middle Years Programme.  Cov tub ntxhais uas nyob rau hauv qhov SDI program yuav tau txais kev qhia ntawv uas siv ib nrab lus Mev (Spanish) thiab siv ib nrab lus Askiv, hos lwm tus tub ntxhais kawm ntawv yuav tau txais kev qhia uas siv lus Askiv nkaus xwb. 

Anwatin Middle Spanish Dual Immersion (6-8)
256 Upton Ave. S.
612.668.2450
Attendance area: A 

Anwatin yog lub tsev kawm ntawv uas muaj International Baccalaureate (IB) Middle Years Programme thiab Spanish Dual Immersion (SDI) Middle School.  Community IB program yuav pab cov tub ntxhais kawm ntawv nyob qib 6-8 uas yog nyob rau sab western Minneapolis uas yog cov tub ntxhais mus kawm ntawv qib qis (elementary) uas siv ntawv Askiv los qhia.  IB-SDI program  yog ib qho program kawm ntawv ntxiv uas thaum lawv kawm tiav ntawm lub tsev kawm ntawv hu ua Emerson thiab Windom thaum kawm Pre-K-5 SDI program.   Txhua tus tub ntxhais kawm ntawv nov peb siv cov tswv yim qhia los ntawm International Baccalaureate Middle Years Programme.  Cov tub ntxhais uas nyob rau hauv qhov SDI program yuav tau txais kev qhia ntawv uas siv ib nrab lus Mev (Spanish) thiab siv ib nrab lus Askiv, hos lwm tus tub ntxhais kawm ntawv yuav tau txais kev qhia uas siv lus Askiv nkaus xwb.  

Armatage Montessori (Pre-K-5) 
2501 W. 56th St.
612.668.3180
Attendance area: C

Armatage Montessori yog ib lub tsev kawm ntawv  K-5 nyob ntsiag twb to uas nyob rau sab southwest Minneapolis.  Peb lub hom phiaj yog tsim kom muaj ib qhov chaw kawm ntawv kom pab rau txoj kev kawm kom zoo thiab tiav lug, kom nws nyiam txoj kev kawm, saib kom taus yus tus kheej, saib taus lwm tus neeg los yog saib taus lub ntiaj teb ib puag ncig ntawm peb sawv daws.  Txawm tias peb cov menyuam kawm ntawv yuav tsum kawm koj paub txog cov tswv yim thiab cov ntaub ntawv qhia nyob rau hauv cov tsev kawm ntawv tsoom fwv (public school), peb Montessori kuj pab xws li pab rau ib tug menyuam zuj zus, pab kev kawm yam xua tes kov kom pab tau rau tus menyuam kawm ntawv rau txoj kev xaiv thiab qhov nws nyiam los yog ntxim li yuav muaj peev xwm ua tau.  Peb lub zeem muag los mus pab rau cov menyuam kom paub txog txoj kev ua lub neej thiab los ua ib tus neeg kawm ntawv mus ib sim, kom paub txog kev sib pab, thiab paub daws teeb meem--thiab yuav tsum muaj txoj kev lom zem ua tej yam no. 

Bancroft Elementary School (Pre-K-5) 
1315 E. 38th St.
612.668.3550
Attendance area: B 

Bancroft Elementary yeej yuam tsum ua kom tau yog lub tsev kawm ntawv uas muaj International Baccaluareate (IB).  Qhov program tshwj xeeb tshaj plaws uas ntiaj teb yeej lees paub txog no yeej muaj kev cob qhia kawm ntawv thiab qhia ntawv zoo tshaj.  Tub ntxhais kawm ntawv yuav tau paub ntau txog lub tswv yim thiab kev nkag siab txog kev xav ntawm tib neeg ntiaj teb no zoo dua uas yog lawv tau kawm thiab soj ntsuam txoj kev kawm hu ua "unit of Inquiry" ib qib zuj zus uas yuav tsum tau kawm xws li:  tswv yim (knowledge), kev txawj ntawm yus tus kheej (skills), lub tswv yim zoo hais tias yuav pib li cas (strategies), tus cwj pwm thiab yus tus kheej coj zoo li cas (attitudes and attributes).  Qhov uas kawm paub txog tej no yuav yog ib qho kom lawv thiaj li paub txog tej kev lav phib xaub uas yug los ua tib neeg nyob rau hauv ntiaj teb no.  Cov xib fwm nyob hauv lub tsev kawm ntawv Bancroft no cog lus ruaj tias yuav sib koom tes nrog rau cov tsev neeg ua hauj lwm ua ib ke ib khub thiab saib meej kom cov tub ntxhais kawm ntawv txhua leej txhua tus kom los sib txhawb sib koom txog lawv txoj kev kawm.  Cov lus uas cov niam txiv nyob hauv Bancroft tau hais, "kev kawm mas lom zem tshaj plaws rau kuv cov menyuam thiab lawv mas tos ntsoov mus kawm ntawv txhua txhua hnub xwb.  Pem tsev kawm ntawv muaj ntau haiv neeg, kuj muaj ntau txoj kev xaiv kawm thiab muaj kev kawm kos duab los qhia xyaw nrog, tej no ua rau kuv cov menyuam muaj lub tsev kawm ntawv tshwj xeeb tshaj plaws."  Barton Open School (K-8) 

4237 Colfax Ave. S.
612.668.3580
Attendance area: C 

Lub tsev kawm ntawv Barton Open School yog qhia los ntawv kev ntseeg hais tias txhua tus menyuam yeej muaj ib qho zoo ntawm lawv kheej.  Qhia ib tug dhau ib tug yam siv ntau txoj kev qhia kom muaj kev nyiam kawm li zej zog kev pom zoo thiab kev sib ntseeg siab. 

Bethune Community School (Pre-K-5) 
919 Emerson Ave. N.
612.668.2550 
Attendance area: A 

Lub tsev kawm ntawv Bethune Community School nyob ze rau sab hnub tuaj north side hauv Minneapolis hauv qhov chaw uas muab kho tshiab hu ua Heritage Park Neighborhood.  Peb muaj kev pab rau ib pawg neeg uas muaj ntau haiv thiab muaj li ntawm 350 pre -k-5 tus tub ntxhais kawm ntawv.  Kuj muaj cov program uas yog rau cov menyuam yau yau tsis hnov lus zoo thiab k-5 uas hlwb khiav tsis zoo puas tsawg. (Early Childhood Special Education Autism program and K-5 Developmental Cognitive Disability program).  Peb cov tub ntxhais kawm ntawv muaj lub hwv tsam los yog txoj kev xaiv los kawm qhov kev zoo thiab muaj chaw lawv kawm yam tsis ntshai dabtsi uas thiaj li yuav tsim kom muaj kev sib raug zoo thiab khov kho los ua ke.  Lub tsev kawm ntawv Bethune Community School paub ntsoov qhov kev tseem ceeb ntawm tsev neeg thiab kev sib pab sib koom tes ntawm zej zos (community partnerships) thiab yuav ua txhua yam kom yog ib qhov chaw los sib txhawb sib pab rau laj mej pej xeem nyob ib puag ncig.    

Bryn Mawr Community School (Pre-K-5) 
252 Upton Ave. S
612.668.2500
Attendance area: A

Lub tsev kawm ntawv Bryn Mawr Community School yog lub tsev kawm ntawv uas muaj ua kev zoo siab tshwj xeeb rau txhua leej txhua tus tsis hais haiv neeg twg thiab ib leej tib neeg twg txoj kev kawm ntawv.  Peb cov xib fwb muaj lub siab dawb paug ua hauj lwm koom tes uake kom txhua tus tub ntxhais kawm ntawv kom muaj kev kawm kom tau zoo tshaj plaws thiab tiav lug.  Kev sib cog zoo thiab sib pab sib txhawb yeej nyob rau peb txoj kev qhia! 

Burroughs Community School (K-5)
1601 W. 50th St.
612.668.3280 

Attendance area: C  Lub tsev kawm ntawv Burroughs Community School tau txais los yog muaj kev qhuas hais tias nws yog ib tsev kawm ntawv zoo tshaj plaws uas yog A recipient of the 2008 Minnesota Elementary School Principals Association School of Excellence Award. tsev kawm ntawv Burroughs Community School nyob ze rau ntawm ntug dej Minnehaha Creek, nyob li ib ob nplov ntawm lub pas dej Harriet.  Qhov chaw uas peb nyob nov zoo heev rau peb cov kev kawm txog vibthabnyasxaj (science) thiab peb chav kawm nyob nraum zoov uas muaj tsiaj muaj sia.  Peb cov tub ntxhais kawm ntawv kuj muaj kev ua tsaug hais tias muaj tej yam zoo li ntawd nyob ib puag ncig kuj los mus pab tau rau lawv kev kawm thaum muaj tej kev kawm txog sab nrauv uas muaj feem xyuam nrog rau faim Vibthabnyasxaj (science), kev kos duab thiab faim dhia uasi kom ib ce noj qab haus huv.  Peb lub tsev kawm ntawv hom phiaj yog:  Ib txwm muaj txoj kev kawm txuj kom tshwj xeeb tshaj plaws! ( A tradition of Academic Excellence!)  

Cityview Performing Arts (6 - 8)
3350 North 4th St.
612.668.4250
Attendance area: A 

 Lub tsev kawm ntawv Cityview yog lub tsev kawm ntawv uas muaj hoob 6-8 uas muaj kawm txog kev kos duab xyaw nrog txoj kev kawm.  Nws yog ib qho chaw kawm ntawv tso siab lug kom tub ntxhais kawm ntawv kawm kom tiav hoob middle school los yog hoob 6-8.  Peb ua hauj lwm sib koom siab koom ntsws ntawm cov xib fwb, cov tsev neeg, thiab zej zog (community) kom sib pab thawb thiab txhawb peb qhov kev vam thiab cia siab (expectations) rau peb cov tub kawm ntawv.  Sib koom tes uake peb yuav sib pab txhawb nqa cov tub ntxhais qhov lawv xav tau kev pab kom lawv kawm tiav thiab kawm kom tau ceev. Peb yuav muab lawv tso rau ib pab uas tsis muaj neeg coob, yuav qhia lawv kawm kom tau zoo yam yuav qhia lawv raws li lawv txoj kev paub thiab txawj rau faim nyeem ntawv thiab lej.   Yuav ua kom peb lub tsev kawm ntawv muaj kev kawm tso siab lug yam tsis nco qab ntshai, xib fwb hnav ris tsho zoo thiab cov tub ntxhais kawm ntawv hnav ris tsho zoo ib yam.    

Cyber Village Academy (3-12) 
768 Hamline Ave. S.
St. Paul, MN 55116
Attendance area: none 

 Lub tsev kawm ntawv Cyber Village Academy (CVA) muaj hoob 3rd-8th uas yog public charter school.  Nyog rau hauv lub nroog St. Paul txoj kev Energy Park Drive.  Cyber Village Academy (CVA) pub txoj kev kawm zoo heev uas muaj ob qhov program txawv heev rau cov tub ntxhais kawm ntawv uas nyob thoob hauv lub nroog ntxhaib -  Ob qho program yog : the Fusion Program and PASCAL (Program for Accelerated Studies Using Computer-Assisted Learning).  Thov ncaj qha mus ntsib lub tsev kawm ntawv hais txog txoj kev yuav thauj mus los. 

Dowling Urban Environmental Learning Center (K-5)
3900 W. River Pkwy
612.668.4410 
Attendance area: B  

Lub zeem muag ntawm lub tsev kawm ntawv Dowling Urban Environmental Learning Center yog: Peb tsim muaj los ua kom cov menyuam ntsaw kev kawm ntawv thiab qhia rau menyuam kawm ntaub ntawv nyob rau qhov chaw uas pab txhawb nqa lawv, qhov chaw uas tsis cais leej twg hlo li uas txhawb kev kawm kom zoo tshaj plaws, kom nws ntseeg nws qhov kev peev xwm, kom muaj kev xav tswv yim zoo thiab kev sib pab saib xyuas.  

Elizabeth Hall International (Pre-K-5) 
1601 Aldrich Ave. N.
612.668.2650 
Attendance area: A 

Lub tsev kawm ntawv Elizabeth Hall International Elementary School muaj chaw kawm ntawv zoo.  Muaj cov xib fwb uas muaj lub siab dawb paug thiab lees txais qhia rau siab ntso qhia ntawv uas yuav pab rau cov tub ntxhais kawm ntawv kom lawv muaj peev xwm thiab ua kom zoo nyob rau hauv lub ntiaj teb no.  Peb yeej muaj lub siab tsim kom muaj kev kawm, kev sib tham, kev xav kom loj hlob tas nrho rau peb cov tub ntxhais kawm ntawv, thiab tsim kom tej chaw kawm ntawv koj nyuaj thiaj siv lawv tej peev xwm, kom muaj kev pab rau thiab kom lom zem. 

Emerson Spanish Immersion Learning Center (Pre-K-5) 
1421 Spruce Place
612.668.3610
Attendance areas: A, B, C 

Lub tsev kawm ntawv Emerson Spanish Immersion Learning Center (Pre-K-5) yog lub tsev kawm ntawv sib ob hom lus uas pab rau cov hais lus Askiv thiab hais lus Mev thoob plaws hauv lub nroog Minneapolis.  Emerson SILC nyob hauv koog zos Loring Park neighborhood uas muaj kev pab rau cov neeg nyob hauv nroog loj kawm ntawv.  Hoob pre-kindergarten txog rau hoob 2nd, tub ntxhais kawm ntawv tau txhais kev kawm 90% kev qhia siv lus Mev thiab 10% siv lus Askiv los qhia.  Qhov nov yuav pab kom cov menyuam kawm ntawv paub lus Mev kom zoo kom lawv thiaj li kawm tau zoo ntxiv thaum lawv kawm elementary.  Ib xyoos zuj zus kev kawm lus Mev thiab lus Askiv yuav muaj li 50/50 thaum nyob hoob 5.  Menyuam kawm ntawv kawm ob hom lus thiab kawm kom paub zoo txog lus Mev thiab lus Askiv.  Cov menyuam kawm ntawv uas hais ob hom lus yeej kawm ua ib ke hauv ib hoob uas ib nrab yog menyuam Mev hos ib nrab yog neeg Meskas hais lus Askiv.  Qhov uas muaj kev kawm zoo li no pab tau rau cov menyuam kom lawv loj hlob tuaj thiaj li nkag siab thiab lees txais txoj kev txawv ntawm lawv tus kheej thiab luag lwm haiv neeg. 

FAIR School -- Crystal (4-8) 
3915 Adair Ave. N.
Crystal, MN 55422
763.971.4500
Attendance area: none 

 Lub tsev kawm ntawv FAIR School Crystal yog lub tsev kawm ntawv inter-district uas muaj qhia txog kev kos duab uas yog tsim rau txhua haiv tub ntxhais kawv ntawv tuaj kawm.  Muaj li 11 (WMEP districts) lub zos tuaj kawm xws li yog:: Brooklyn Center, Columbia Heights, Eden Prairie, Edina, Hopkins, Minneapolis, Richfield, Robbinsdale, St. Anthony/New Brighton, St. Louis Park and Wayzata (Muaj li ntawm 240 tus tub ntxhais kawm ntawv uas nyob hauv lub nroog Minneapolis).  Cuv npe kawm yog tuaj sau ntaub ntawv thiab cuv xablab. 

FAIR School -- Downtown (K-12)
10 S. 10th St.
Minneapolis, MN 55403
612.752.7100
Attendance area: none 

Lub tsev kawm ntawv FAIR School Downtown yog ib lub tsev kawm ntawv muaj kawm qhiav kev kos duab (Fine Arts Interdisciplinary Resource (FAIR) community), muaj lub zog vim ntau hom neeg thiab ua kom muaj kev kawm kom tshaj lij tshaj plaws thiab tshaj lij rau faim piav txog yeeb yam koj duab.  Peb yeej tswj kom muaj kev ncaj ncees thiab kev kawm zoo rau txhua tus tub ntxhais kawm ntawv, txiav tshem kev kawm ntawv tsis tau zoo sib xws thiab kev muaj hwm tsav sib luag thiab npaj txhua tus tub ntxhais kawm ntawv kom ua tau zoo nyob rau hauv lub ntiaj teb no. 

Field Community School (5-8)
4645 Fourth Ave. S.
612.668.3640
Attendance area: C 

Lub tsev kawm ntawv Hale/Field Community School yog ib lub tsev kawm ntawv muaj k-8 uas nyob rau hauv ob lub chav tsev kawm ntawv.  Lub tsev kawm ntawv Field pab rau cov tub ntxhais kawm ntawv nyob hoob 5-8 thiab nws nyob rau hauv Field/Regina/Northrop neighborhood hauv South Minneapolis.  Lub hom phiaj ntawm Lub tsev kawm ntawv Hale/Field Community School yog yuav tsum paub kom meej tias txhua leej tub ntxhais kawm ntawv yeej kawm tau ntawv.  Txog qhov kawg no peb yuav tsum tswj kom muaj hwv tsam (opportunity) pub rau tag nrho cov tub ntxhais kawm ntawv kom lawv ncav kom txog lawv txoj kev kawm kom tau siab tshaj plaws, kev sib tham, kev tswj yus qhov kev xav (emotional), yus lub zog, thiab tsim kom muaj ib qho chaw kom muaj kev txhawb thiab sov siab rau txoj kev kawm. 

Friendship Academy (K-6)
2600 East 38th Street 
612-879-6703
Attendance area: none 

Lub tsev kawm ntawv Friendship Academy (K-6) kuj yog ib lub tsev kawm ua muaj kos duab thiab tej txuj ci xws li paj nruag (music), la voo, ua yeeb yam lab qhua thiab kos duab.  Peb cov ntaub ntawv qhia yeej yog qhia cov vibxas: nyeem ntawv, ua lej, vibthabnyasxaj (science), kawm txog neeg hauv ntiaj teb (social studies), kev dhia uasi thiab kawm txog kev noj qab haus huv.  Peb ntseeg tau hais tias kev kos duab los yog ua yeeb yam yuav yog ib qho uas npaj cov tub ntxhais hluas rau lawv txoj kev kawm ntawv qib siab. 

Green Central School (PreK-8)
3416 Fourth Ave. S.
612.668.3730
Attendance area: B  

Green Central School (PreK-8) nyob hauv south Minneapolis, ib ob nasthis kev ntawm Maricle Mile (revitalized Lake Street) thiab tau qhov chaw uasi, Richard Green Central Park yog ib lub tsev kawm ntawv uas kawm txog kev ua tus coj, saib faim vibthabnyasxaj muaj nuj nqis, ua lej, paub txog tej kev txawj ntse ntawm tiam 21 (21st century) thiab paub nyeem ntawv.  Yuav kom txhua leej txhua tus muaj kev sib ntseeg thiab kom thaj chaw kawm ntawv muaj kev sov siab, peb tsim kom muaj kev sib saib taus ntawm cov xib fwm, tub ntxhais kawm ntawv, cov niam txiv thiab cov pej xeem nyob ib puag ncig. 

Hale Community School (K-4)
1220 E. 54th St.
612.668.3760
Attendance area: C 

Hale Community School (K-4) yog ib lub tsev kawm ntawv uas yeej ib txwm muaj kev qhia tshwj xeeb txog faim paj nruag (music) kos duab.  Hale tsim tawm thaum 1930's uas muaj kev qhia ntawv pub rau cov tsev neeg tseem hluas uas muaj tej yam programs xws li:  Minneapolis Kids (school-aged child care), ECFE, Read Naturally and after-school activities/tutoring.  Hale yog ib lub tsev kawm ntawv muaj ntau haiv neeg uas hais 7 hom lus uas lub tsev kawm ntawv tau muaj ntau tshaj li 400 tus neeg tuaj pab ib xyoos twg. 

Hiawatha Community School (K-5)
4201  42nd Ave. S.
612.668.4610
Attendance area: B

Hiawatha Community School (K-5) yog ib lub tsev kawm ntawv uas muaj ntau haiv neeg thiab kev cai dab qhua tsis sib xws, nyob rau hauv nroog loj, taug kev ze mus tom Minnehaha Falls hauv South Minneapolis.  Tus thawj xib fwb thiab cov xib fwb yeej ua txhua yam kom kev qhia ntawv kom nyuaj thiab nrhiav tswv yim tshiab los qhia kom cov tub ntxhais kawm ntawv thiaj li xav kawm.  Cov xib fwm thiab cov neeg ua tuaj pab xib fwb qhia cov tus ntxhais kawm ntawv uas lawv siv balance literacy thiab kev qhia lej (math approach).  Hiawatha yog ib qho chaw muaj program hu ua Title One Schoolwide Program Site.  Peb yeej saib txoj kev cog phooj ywg muaj nuj nqes heev nrog rau cov laj mej pej xeem(community), tsev neeg, thiab lub tsev kawm ntawv.  Peb zoo siab tau txais ib daim npav qhuas ua tau zoo hu ua  MESPA School of Excellence Award, thiab peb yeej ua kom zoo dua nov ntxiv mus.

Hmong International Academy (PreK - 8)
1501 30th Ave. N.
612.668.2250
Attendance area: A 

Hmong International Academy (HIA) yog ib lub tsev kawm ntawv rau hoob preK-8 yog nyob rau hauv Minneapolis Public School District.  HIA muaj kev qhia ntawv zoo rau faim nyeem ntawv, sau ntawv thiab ua lej.  Txhua vibxas tseem ceeb yog siv lus Askiv los qhia.  Yuav tsum kom txhua tus menyuam kawm kom tau txhua vibxas los yog txoj kev kawm ntawv, HIA cog kev phooj ywg nrog rau cov koos haum nyob ib cheeb tsam los pab rau txoj kev kawm thiab txoj kev xyaum ua tus coj rau cov menyuam kawm ntawv rau cov sij hawm tom qab kawm ntawv tas (after-school hours).  HIA yog ib lub magnet school uas muaj kev kawm txog ntawv hmoob thiab hmoob kev cai dab qhuas rau tag nrho lawv cov tub ntxhais kawm ntawv, uas nyob rau hoob High Five & Kindergarten txog rau qib 8.  Lub tsev kawm ntawv Hmong International Academy txais tos txhua tus menyuam uas xav paub txog los yog kawm ntxiv txog  Hmoob kev cai dab qhuas thiab hmoob cov lus. 

Jefferson Elementary School (Pre-K-8)
1200 W. 26th St.
612.668.2720
Attendance area: C 

Lub tsev kawm ntawv Jefferson  nyob rau hauv plawv nroog ntawm sab Uptown hauv lub nroog Minneapolis.  Muaj kev koom nrog rau tsev neeg thiab cov zej zog nyob ib ncig los pab txoj kev kawm kom tau zoo thiab kom muaj kev xav.  Muaj ntau yam kev zoo hauv zej zog(community) thiab kab lim kev cai rau cov tub ntxhais kawm ntawv thiab lawv tsev neeg. 

Jenny Lind Community School (Pre-K-4) 
5025 Bryant Ave. N.
612.668.2020
Attendance area: A 

Nyob rau ntawm koog zosLind Bohanan hauv nruab nrab ntawm Shingle Creek thiab tus dej Mississippi River, lub tsev kawm ntawv Jenny Lind School qhia High-5, qib K-4 qhia ntawv zoo rau txhua haiv neeg cov tub ntxhais kawm ntawv.  Peb cov xib fwb uas qhia ntawv tau ntev tsim txoj kev qhia kom haum koj tus menyuam thiab nws txoj kev kawm.   

Kenny Community School (K-5)
5720 Emerson Ave. S.
612.668.3340
Attendance area: C ]

Nws tseem tseem yog ib lub tsev kawm ntawv hauv zej zog(community) uas tsev neeg sib ntsib pem tsev kawm ntawv thiab tuaj pab ua haujlwm pub dawb tas mus li, peb lub tsev kawm ntawv yeej me txaus uas peb paub txhua tus menyuam.  Nyob rau sab southwest Minneapolis nruab nrab ntawm Grass Lake thiab Minnehaha Creek, lub tsev kawm ntawv Kenny Community School muaj cov xib fwb thiab kev qhia ntawv txog cov thaj av thiab ecology, qhia ntawv nyuaj thiab koom tes nrog tub ntxhais kawm ntawv.  Cov niam txiv, cov xib fwb, thiab cov tub ntxhais kawm ntawv tsim ib thaj teb thiab mus kawm sab nraum zoov, tsim kom muaj ib chav los xyaum cov lawv tau kawm hauv science, lej, social studies thiab nyeem ntawv.   Peb muaj ntau txoj kev pab rau faim kos duab thiab kev sib raug zoo nrog cov koos haum hauv zej zos pab kom cov tub ntxhais kawm ntawv muaj kev nkag siab thiab muaj zoo siab rau cov zaub mov noj yug lub cev, cov yeeb yam, cov phee/nkauj hauv ntiaj teb thiab kev ko duab.  Tub ntxhais kawm ntawv, xib fwb, thiab niam txiv koom siab los coj: koom tes ua ke kom muaj kev lav phij xaub rau lub neej yav pem suab.  Yuav kom to taub zoo txog Kenny koj yuav tsum tuaj xyuas.  Tuaj kom ntxov thiab tuaj tas mus li kom koj pom saib peb yog dabtsi tiag! 

Kenwood Community School (K-5)
2013 Penn Ave. S.
612.668.2760
Attendance area: C  

Lub tsev kawm ntawv Kenwood Community School qhia qib K-5 nyob hauv plawv nroog Minneapolis Kenwood koog zos.  Lub tuam tsev muaj 120 xyoo keeb kwm, lub tsev kawm ntawv Kenwood School muaj cov xib fwb uas pab qhuab qhia thiab mob siab qhia thiab neeg teev ntawv txawj coj thiab nrog rau cov niam txiv uas muaj siab koom tes kom nyab xeeb, pab thiab uas kom txawj xav kom Kenwood cov menyuam muaj kev kawm thiab loj hlob.  Txawm hais tias tsev kawm ntawv Kenwood tsis muaj qhov qhia txog Performing Arts Magnet ib yav tag los lub zeem muag yeej yob tib lub qub xwb, thiab yuav ua tau raws li peb nqi lus: “Txawj ntse+Ko Duab=Tsev Kawm Ntawv Kenwood School.” 

Lake Harriet - Lower Campus (K-2)
4030 Chowen Ave. S.
612.668.3210
Attendance area: C 

Lub tsev kawm ntawv Lake Harriet Community School (LHCS) qhia qib K-8 muaj ob qhov chaw nyob rau hauv plawv ntawm Fulton thiab Linden Hills koog zos.  Chav qis Lower Campus (LC), qhia qib K-2, muaj kev qhia zoo, phim rau cov tub ntxhais kawm ntawv uas tseem yau.  LHCS yog  ib txhis qhia lawv txoj kev hauv hoob kawm ntawv kom tus tub ntxhais kawm txog qib xya thiab qib yim txog thaum lawv hloov ib teev dhau ib teev.  LHCS yog ib feem xyuam ntawm Extended Choice Is Yours program, muaj kev koom tes nrog rau koog zos nyob rau sab north Minneapolis. 

Lake Harriet - Upper Campus (3-8)
4912 Vincent Ave. S.
612.668.3310
Attendance area: C 

Lub tsev kawm ntawv Lake Harriet Community School (LHCS) qhia qib K-8 muaj ob qhov chaw nyob rau hauv plawv ntawm Fulton thiab Linden Hills lub zej zos.  Chav siab Upper Campus (UC), qhia qib 3-8, qhia ntawv kom nyuaj tsim nyog hauv tsev kawm ntawv. LHCS yogi b txhis qhia lawv txoj kev hauv hoob kawm ntawv kom tus tub ntxhais kawm txogqib xyha thiab qib yim tso thaum lawv hloov ib teeb dhau ib teev.  LHCS yogi b feem ntawm Extended Choice Is Yours program, muaj kev koom tes nrog rau zej zog nyob rau sab north Minneapolis.  

Lake Nokomis Community School - Keewaydin Campus (4-8)
5209 30th Ave. S.
612.668.4670
Attendance area: B 

Keewaydin qhia qib 4-8 nyob rau hav lub tsev kawm ntawv Lake Nokomis Community School.  Lub hom phiaj ntawm lub tsev kawm ntawv Keewaydin yog kom txhua tus tub ntxhais kawm ntawv kawm kom tau zoo thiab kom kawm mus deb tshaj high school.  Vim li no, peb qhia ntawv nyuaj heev.  Peb cov program kev qhia me me xwb, kom sib ze, sib qhia, thiab sib txhawb.  Peb lub hom phiaj yog, “peb pab cov muaj peev xwm.” Ib lub tsev qhia ntawv sib khoom nrog peb yog Wenonah School.  

Lake Nokomis Community School - Wenonah Campus (K-3)
5625 23rd Ave. S.
612.668.5040
Attendance area: B 

Nyob rau in koog zos uas nyob ntsiag twb to xwb, taug kev tsis deb ntawm cov pas dej thiab chaw ua si xwb, koj yeej yuav pom hais tias lub tsev kawm ntawv Lake Nokomis Community School - Wenonah Campus.  Lub tsev kawm ntawv cov neeg ua haujlwm ceev kom kev kawm tau zoo thiab kom muaj tus cwj pwm zoo. Chav Wenonah qhia qib K-3 nyob rau hauv tsev kawm ntawv Nokomis Community School qib K-8.  Tub ntxhais kawm ntawv mus kawm hauv Keeywaydin thaum lawv kawm mus txog qib plaub.  Tub ntxhais kawm ntawv nyob tau rau hauv tsev kawm ntawv Nokomis Community School txog ntua rau qib 8.  Lub tsev kawm ntawv yeej yog  “ib lub tsev kawm ntawv nyob rau hauv zos loj tiam sis nyob sib ze hauv lub siab.” 

Loring Community School (Pre-K-5) 
2600 44th Ave. N.
612.668.2060 
Attendance area: A  

Lub hom phiaj ntawm lub tsev kawm ntawv Loring Community School yog ua kom menyuam txawj kawm ntawv mus tag ib sim neej hauv ib qho chaw uas muaj kev sib saib taus thiab txhawb nqa lawv txoj kev paub tab, txuj ci, lav phib xaub thiab kom muaj peev xwm ua laj kam hauv lawv lub neej.  Peb yog ib lub tsev kawm ntawv uas neeg saib taus thiab muaj kev txhawj xeeb txog cov menyuam uas tsev neeg, cov menyuam, cov xib fwb ua hauj lwm, thiaj cov laj mej pej xeem sib koom tes ua hauj lwm ua ke  kom cov menyuam kawm txawj li lawv qhov kev muaj peev xwm.  

Lucy Laney (Pre-K-8)
3333 Penn Ave. N.
612.668.2200
Attendance area: A

Lub tsev kawm ntawv Lucy Craft Laney nyob ntawm Cleveland Park yog qhia qib Pre-K-8.  Muaj li ntawm 600 tus tub ntxhais kawm ntawv thiab muaj ntau yam kev qhia ntawv kom zoo tshaj los  txhawb nqa kev kawm. Lub sij hawm no ib lub sij hawm zoo rau lub tsev kawm ntawv  Lucy Craft Laney Community School vim peb tau hloov ntau yam los tsim kom peb cov kev qhia ntawv kom zoo tshaj rau txhua tus tub ntxhais kawm ntawv.  Nyob rau xyoo 2010, tsev kawm ntawv Lucy Laney tau txais $1 million los pab kho tsev kawm ntawv los ntawm Chav Tswj Tsev Kawm Ntawv kom los pab cov tub ntxhais kawm ntawv kom tau. Lub tsev kawm ntawv tauj sijhawm ntxiv (Extended Day) rau kev kawm kom muaj kev pab tau rau txhua tus tub ntxhais kawm ntawv. 

Lyndale Elementary School (Pre-K-5)
312 W. 34th St.
612.668.4000
Attendance area: C  

Ntawm lub tsev kawm ntawv Lyndale Community School menyuam kawm kos duab, xws li Children’s Theater, Jungle Theater, Vocal Essence thiab cov neeg kawm ntawv muaj kev koom tes.  Nyob rau ib qib cov tub ntxhais kawm ntawv kuj pom txog lub Ntsiab kev tshawb fawb txog keeb kwm, science, geography, social studies, kos duab thiab phee los yog paj nruag.  Cov kev qhia no kom cov tub ntxhais kawm ntawv muaj kev kawm kom dav txog keeb kwm, scientific and socio-cultural kom ib qhob ntxiv ib qho.  Cov tub ntxhais kawm ntawv ntawm hauv Lyndale muaj txoj kev xav paub tshaj ntxiv, muaj lub zog kawm ntawv, thiab paub siab paub qis uas yog saib taus txhua tus neeg txoj kev xav txawm tias lwm tus xav txawv dua li nws xav. 

Marcy Open School (K-8)
415 Fourth Ave. SE.
612.668.1020
Attendance area: A  

Lub tsev kawm ntawv Marcy Open yog  ib lub tsev kawm ntawv hauv zos uas cov xib fwb thiab cov tub ntxhais yog tub kawm ntawv ib yam.  Cov hauv kev qhia ntawv ntawm lub tsev kawm ntawv no qhia cov tub ntxhais kom nyias txiav txim siab paub ua taus nyias tus kheej los yog tsis txhob tos luag lwm tus, tiam sis sib koom tes sib pab, kom muaj ib qho chaw zoo rau txoj kev kawm ntawv ua ke.  Tos txais txhua tus tuaj kawm ntawv nrog peb.  Ntawm lub tsev kawm ntawv Marcy peb ntseeg tau hais tias yog ib tug nyiam kawm ntawv lawm, luag lwm tus pom, lawv yeej xav kawm thiab.  Tuaj peb mam coj koj mus ncig saib peb lub tsev kawm ntawv! 

MERC Alternative Middle School (6-8)
1925 Nicollet Ave S.
612-872-3614
Attendance area: none 

Minnesota School of Science (K-8 (accepting K-5 only for fall 2012)) 
3350 N. 4th St.
612.886.3225
Attendance area: none

Lub tsev kawm ntawv Minnesota School of Science (MSS) yog ib lub tsev kawm ntawv qhia rau cov tub ntxhais kawm ntawv koj lawv npaj lawv mus kawm ntawv qib siab.  Lub tsev kawm ntawv qhia cov tub ntxhais nyob qib k-5 thiab yuav ntxiv ib qib ib xyoos mus kom txog qib yim.  Pev siv qhov program los yog txoj hauv kev qhia ntawv yeej nrov npe, thiab qhia tau zoo uas tsim los ntawm Concept Schools.  Thov mus cuag lub tsev kawm ntawv txog kev thauj menyuam tuaj  kawm ntawv.  

Mona Moede (High Five) 
2406 Girard Ave N.
(612) 668-2140
Attendance area: none  

Lub tsev kawm ntawv Mona Moede muaj kev kawm ntawv ib hnub nkaus rau cov meyuam nyob High Five los yog cov muaj 4 xyoos.  High Five qhov program no muaj kev npaj qhia ntawv raws li Minnesota Early Childhood Indicators of Progress.  Qhia ntawv  thiab kawm ntawm nyob rau hauv High Five program pab tau cov menyuam kom lawv txawj xav, kom lawv lub hlwb tawg, qhov nov yuav ua rau lawv kawm tau ntawv zoo thaum lawv mus pib kawm ntawv.  High Five program muaj kev qhia ntawv zoo kom muaj nuj nqis nrog rau kom paub ntau yam.  

Nellie Stone Johnson Community School (Pre-K-8) 
807 27th Ave. N.
612.668.2930
Attendance area: A  

Nellie Stone Johnson Community School nyob rau ntawm sab North Minneapolis ntawm koog zos Hawthorne.  Peb nyuam qhuav kho lub tuam tsev kom muaj chav computer thiab cov chav qhia ntawv kuj muaj zoo li tiam 21 no (21st century).  Peb ntseeg tau hais tias, “kev ntse tsis yog los ntawm koj tus kheej, kev ntse yog los ntawm yam koj tau txais.”  

Northeast Middle School - Authorized International Baccalaureate Middle Years Programme (6-8) 
2955 Hayes St. NE
612.668.1500
Attendance area: A  

Nyob rau qhov chaw zoo nkauj heev uas yog St. Anthony Parkway, lub tsev kawm ntawv Northeast Middle School (qib 6-8) tsom kwm rau cov tub ntxhais kawm ntawv International Baccalaureate Middle Years Programme ((IB MYP) muaj tub ntxhais kawm ntawv ntau haiv neeg.  Tag nrho muag 488 tus menyuam.  Tsev kawm ntawv Northeast muaj txoj hauv kev qhia ntawv zoo, muaj cov ntaub ntawv uas menyuam nyiam kawm, lub tsev kawm ntawv ua nyob kaj siab lug thiab cov xib fwb qhia ntawv los muaj kev txhawb nqa rau menyuam.  Twv ntxhias kom txhua tus tub ntxhais kawm ntawv hauv NEMS  kom lawv kawm tej yam kom nyuaj tshaj plaws thiab ua tej yam kom nyuaj rau lawv tus kheej kom tiav lug nyob hauv lawv hoob.   Cov laj mej pej xeem nyob ntawm sab Northeast yeej muaj kev pab thiab txhawb nqa thiab tuaj sib koom yog hais tias muaj tej yam hauj lwm lawv sib pab tau thiab sib pab ua tej yam kom kawm ntawv tau zoo dua.  

Northrop Urban Environmental School (Pre-K-5) 
4315 31st Ave. S.
612.668.4520 
Attendance area: B 

Lub tsev kawm ntawv Northrop Urban Environmental Learning Center nyob rau sab southeast Minneapolis muaj npe nto moo lug.  Pas dej Lake Nokomis, Lake Hiawatha thiab Minnehaha Creek nyob li ib ob feeb ntawm peb lub tsev kawm ntawv xwb thiab yog ib qho zoo rau cov tub ntxhais kawm ntawv mus ncig xyuas thiab kawm txog cov hav zoov hauv zos loj no. Kev kawm txog faim Urban environmental education yeej muaj nyob rau hauv cov ntaub ntawv qhia uas kawm txog nroj tsuag ua nyob ib cheeb tsam thiab kawm yam uas cia menyuam siv ob txhais tes kov thiab ua kom lawv thiaj li kawm tau txoj kev xav thiab muaj tswm yim zoo. Tsev kawm ntawv Northrop muaj STEM (science, technology, Engineering, thiab lej) rau cov tub ntxhais kawm ntawv nyob qib 1-5.  Qhia siv zog los taw kev rau txhua tus tub kawm kom tau li lawv txoj kev muaj peev xwm.  Qhia ntawv kom nyuaj los yog tsis so li thiab piav kom meej meej qhia rau cov tub ntxhais kawm ntawv qhov koj xav lawv ua tau  kom lawv thiaj li kawm tau kom tau li lawv qhov kev muaj peev xwm.   

Olson School (5-8)
1607 51st Ave. N.
612.668.1640
Attendance area: A 

Nyob rau hauv tsev kawm ntawv Olson U peb yuav txhawb nqa kom cov tub ntxhais kawm ntawv kawm kom tau zoo thiab tsim kom lawv siab tawv qhawv, cov neeg ua hauj lwm los kom muaj lub siab tawv qhawb thiab kev cog phooj ywg ntawm laj mej pej xeem(community) kom ruaj ntseg thiab zoo.  Peb lub hom phiaj  xyoo nov yog tsim kom txhua leej txhua tus tub ntxhais kawm ntawv kom txhua leej muaj  txoj kev xav tias lawv muaj lub laj lim tswv yim zoo, muaj tus cwj pwm txawj coj thiab zoo kom muaj tej no thiaj li npaj tau lawv tus kheej mus kawm ntawv qhib siab.  

Pillsbury Math/Science/Technology (Pre-K-5) 
2250 Garfield St. NE.
612.668.1530
Attendance area: A 

Lub tsev kawm ntawv Pillsbury School, yog ib qho chaw muaj kev kawm ntau yam rau txoj kev kawm ntaub ntawv thiab kev sib cog zoo rau tib neeg, nws nyob rau sab Northeast Minneapolis.  Peb muaj kev pab rau Minneapolis Public School cov tub ntxhais kawm ntawv qib pre-kindergarten txog rau qib tsib thiab kuj pab rau ECSE thiab cov tub ntxhais kawm hu ua CLASS.  Pillsbury muaj kev tos txais txhua tus tub ntxhais kawm ntawv thiab lawv tsev neeg.  Kuj muaj kawm  Native Language Literacy yog kawm lus Mev, muaj neeg pab qhia ntawv rau Somali thiab muaj cov program pab rau cov menyuam kawm ntawv tau zoo tshah (Gifted thiab Talented Program).  Pillsbury muaj li ntawm 600 tus tub ntxhais kawm ntawv uas muaj 52% uas  lus Askis tsis yog lawv cov lus, thiab xyoo no tau hloov ntawm hu ua magnet los ua tsev kawm ntawv rau hauv zej zog (community school) lawm.   Peb tseem qhia lej/science/technology.  

Pratt Community School (Pre-K-5) 
66 Malcolm Ave. SE
612.668.1122 
Attendance area: B 

Pratt Community School yog qhia qib Pre-K-5, muaj ntau haiv neeg coob, kuj muaj kawm ntawv Somali, thiab yog ib qho kev kawm uas yeeb vim yog muaj ntau haiv neeg nyob ib cheeb tsam uas yog cov tub ntxhais kawm ntawv nyob.  Lub tsev kawm ntawv Pratt siv zog kom txhua tus tub ntxhais kawm ntawv thiab lawv tsev neeg muaj kev sov siab thiab zoo siab lug thiab tsis nyuaj siab li, qhov chaw uas muaj ntau haiv neeg nyob ua ke yuav ua kom txhua tus menyuam tau txais kev kawm rau lawv tus kheej thiab kawm kom tau zoo, nrog rau lub hom phiaj kom txhua leej txhua tus muaj kev sov siab thiab kev kawm kom zoo kom nce qeb rau txhua tus menyuam.   Kev kos duab muaj nyob rau txhua tus menyuam txoj kev kawm. 

Ramsey School, Magnet for Performing Arts (K-8) 
1 W. 49th St.
612.668.4040 
Attendance areas: B, C 

Lub tsev kawm ntawv Ramsey International Fine Arts Center lub zeem muag yog kom ua kom tau txhua txhua tus menyuam muaj kev nyiam kawm yam siv kev kos duab.  Ramsey muaj tub ntxhais kawm ntawv los ntawm ntau haiv neeg uas peb npaj siv qhia kom nyuaj rau txhua txhua fab kev kawm, paub txog kab lim kev cai, thiab txawj ua yeej yam uas yog siv cov ntaub ntawv qhia kos duab.    

Sanford Middle School (6-8)
3542 42nd Ave. S.
612.668.4900
Attendance area: B 

Sandford yog ib lub tsev kawm ntawv me me, nyob rau ib koog zos uas nyob ze ntawm tus dej Mississippi River.  Tub ntxhais kawm ntawv, cov xib fwb qhia ntawv, thiab cov niam txiv koom tes ua ke kom tsim tau kev qhia ntawv kom zoo.  Qhia siv zog txog Accelerated Pre-Liberal Arts Program txhawb rau ib tug tub ntxhais twg kom pab nws txoj kev kawm , Sanford npaj kho qhia kom tau raws li tus tub ntxhais txoj kev muaj peev xwm kawm. 

Seward Montessori School (K-8)
2309 28th Ave. S.
612.668.4950 
Attendance area: B 

Seward Montessori School nyob ib sab ntawm Mathews Community Center/Park thiab nyob qhov chaw ntsiag to ntawm sab southeast Minneapolis.  Peb yog  ib qhov chaw rau neeg tuaj kawm ntawv, tos txais cov tub ntxhais kawm ntawv tuaj txhua lub teb chaws tuaj los yog coj kev cai li cas los xij.  Peb qhia kom lawv paub txog cov lus yuav nug, yam lawv xav paub ntxiv thiab saib taus luag lwm tus thiab kom mob siab kawm, thiab muaj lub siab zoo.  Vim niam txiv kev koom tes thiab muaj kev txhawb nqa los ntawm laj mej pej xeem koom zos cov tub ntxhais kawm ntawv thiaj li muaj kev kawm tau zoo.  

Sheridan Arts Magnet (Pre-K through 8th grade)
1201 University Ave. NE.
612.668.1130
Attendance area: A 

Zeem muag: Tsim kom muaj tswv yim zoo, muaj txoj kev xav dav kom cov tub ntxhais kawm ntawv kom los uas neeg kawm mus tas ib txhis.  Sheridan yog ib lub tsev kawm ntawv qhia ntau haiv neeg muaj qib Pre-K-8 muaj li ntawm 650 tus tub ntxhais kawm ntawv, uas nyob rau sab northeast Minneapolis.  Keeb kwm mas muaj kev qhia ntawv zoo rau faim kos duab thiab muaj npe zoo yeeb vim kev qhiav ntawv rau faim ko duab zoo.  Sheridan muaj kev qhia thiab kev cob txog kev Nyeem Ntawv thiab Kev Sau Ntawv hu ua Readers thiab Writers Worshop, kawm lej hus ua Math Investigation, FOSS Science, Lej hu ua First in Math, Nyeem Ntawv hu ua Corrective Reading,  Kawm Txog Kev Ko Duab hu ua Arts for Academic Achievement, Muaj Kev Kos Duab nrog txhua vibxas , Sau Ntawv siv tswv yim, thiab muaj tub paj nruag uas yog band thiab orchestra.  

Tatanka Academy (K - 3)
1042  18th Ave SE.
612-729-5171 

Urban League Academy Elementary (K - 8)
2220 16th Ave N. 
612-287-1290  

Waite Park Community School (Pre-K-5) 
1800  34th Ave. NE.
612.668.1600 
Attendance area: B 

Waite Park Community School nyob rau ib thaj chaw zoo nkauj heev ntawm sab northeast Minneapolis, sib koom nyob nrog rau cov chaw uasi Park thiab Recreation Program.  Peb cov neeg ua haujlwm qhia ntawv tau zoo rau txhua cov tub ntxhais kawm ntawv kom kawm nyab xeeb thiab kom kawm tso siab lug.   Waite Park Community School muaj kev pab zoo tom qab sij hawm kawm ntawv tag ntawm (After-school).  Pawg neeg soj Waite Park thiab Waite Park PTA tseem niaj hnub txhawb nqa kev kawm.   

Whittier International Elementary, IB World School (Pre-K-5)
315 W. 26 St.
612.668.4170 
Attendance area: C

Whittier International Elementary IB World School qhib qhov rooj rau txhua tus tub ntxhais kawm ntawv kom tau kev kawm zoo, kawm kom tau ntau yam, kom paub txog cov lus nug, thiab npaj kawm kom tau zoo uas yuav pab kom lawv yog ib tus tib neeg kawm ntawv mus tas ib sim, txawj txuas lus , txawj xav thiab muaj peev xwm.   Thaum kawm tag txoj kev nug lus thiab kev kos duab kom cov tub ntxhais kawm ntawv yuav rov soj ntsuam txog lawv cov kab lim kev cai, kom pom li lwm lub teb chaws thiab, mob siab nrog luag sib tw kom lawv vam meej hauv lub ntiaj teb no.  Tsev kawm ntawv Whittier yog ib qho chaw uas menyuam tuaj kawm kom paub txog lawv tus kheej thiab saib lawv tuaj qhov twg tuaj, nrog rau kawm txoj kev xam lub ntiaj teb ib ncig ntawm lawv kom pom li lwm haiv neeg thiab.      

Windom Dual Immersion School Spanish/English (Pre-K-5)
5821 Wentworth Ave. S.
612.668.3370
Attendance area: B, C 

Windom Dual Immersion School (Spanish/English) yog ib lub tsev kawm ntawv me me muaj qib Pre-K-5 nyob rau cheeb tsam uas ntsiag twb to xwb, nyob rau koog zos uas muaj nplooj ntoos, Windom qhia ntawv rau ntau haiv neeg cov tub ntxhais kawm ntawv, qhia ntawv zoo uas cov tub ntxhais kawm ntawv muaj cov kev qhia yam siv lus Mev thiab lus Meskas.  Txhua tus tub ntxhais kawm ntawv txawj hais lus Meskas thiab lus Mev.  Cov tub ntxhais kawm ntawv sib xyaw daws nyob rau ib hoob.  Hoob kindergarten txog rau hoob ib, hom lus siv mas yog 90% lus Mev thiab 10% lus Meskas, mam siv zuj zus mus rau 60/40 thaum txog hoob tsib.