Early Childhood Education
In This Section

Early Childhood Education

Early Childhood Education

Minneapolis Public Schools muaj ntau yam kev pab rau ntawm kev kawm thiab ntau txoj kev rau cov menyuam me, lawv tsev neeg thiab cov neeg zov lawv.  Tej kev pab no pab rau cov menyuam  uas muaj ntau yam kev xav tau pab thiab pab npaj lawv mus kawm nyob rau hauv kindergarten thiab dhau ntawd lawm yav tom ntej.

Minneapolis Public School's Early Childhood Education cov neeg ua hauj lwm paub hais tias cov niam txiv yog cov menyuam thawj tug thiab tus nais khus uas tseem ceeb tshaj. Niam txiv yog qhov tseem ceeb ntawm lawv cov menyuam txoj kev loj hlob. Cov menyuam uas to kev kawm thaum ntxov zoo npaj tau txaus mus kawm ntawv thiab muaj siab heev los kawm.