homeLogo enroll facebook twitter instagram linkedin youtube
staff login
Distance Learning to continue - Hmong
In This Section

Kev kawm ntawv nrug deb yuav muaj ntxiv mus kom tag rau xyoo no

Kev kawm ntawv nrug deb yuav muaj ntxiv mus kom tag rau xyoo no

Kev kawm ntawv nrug deb yuav muaj ntxiv mus kom tag rau xyoo no

Lub 4 hlis tim 23, xyoo 2020

Nyob zoo txog MPS cov menyuam kawm ntawv, tsev neeg, thiab cov neeg ua hauj lwm,

Tej zaum koj twb paub lawm, Governor Tim Walz tau tshaj tawm thiab txiav txim rau hnub no tias yuav muab cov tsev kawm ntawv kaw mus kom tag rau xyoo no, kom tus kab mob sib kis COVID-19 no tsis txob muaj kev sis kis ntau mus ntxiv.  

Qhov no yuav pab rau cov neeg uas muaj kev txhawj xeeb txog kev noj qab nyob zoo thiab kom tsis muaj mob muaj nkeeg thaum tus kab mob tseem muaj nyob hauv peb lub zej zog.  Tejzaum, qhov xov xwm no yuav ua rau peb muaj kev xav ntau yam xws li: ntxhov siab, ntshai, nyuaj siab, thiab tsis paub ua dabtsi. 

Yeej muaj kev pab ntau yam rau cov menyuam kawm ntawv, tsev neeg, thiab cov neeg ua hauj lwm kom yooj yim rau txoj kev nyob, kev kawm, kev ua hauj lwm li no mus ib ntus. Peb txoj kev pab yuav muaj mus ntxim rau koj xws li:

Thiab, peb tseem yuav los tsim kho qhov  Kev kawm nrug deb (Distance Learning)  ntxiv kom cov menyuam tau txais txoj kev kawm raws li qhov lawv yuav tsum tau txais. Peb yeej hwm thiab zoo siab rau tag nrog cov menyuam kawm ntawv thiab yuav ua kom cov menyuam yuav tsum muaj cov khoom sis xws li computer/iPad thiab internet. Tag nrho cov peb ua no, peb kawm tau ntau yam tias tseem tshuav ntau yam peb yuav tau ua kom peb thiaj txuas lus tau nrog cov menyuam thiab tsev neej kom lawm txhob ntsib kev nyuaj rau txoj kev kawm no. Feem ntau yog  cov  menyuam tau txais txoj kev kawm ntawv tshwj xeeb. Koj txoj kev los koom nrog cov xibfwb, los txhawb koj cov menyuam txoj kev kawm rau qhov kev kawm nrug deb no yog ib qho tseem ceeb heev.

Thov kom nej paub tias peb yeej mob siab ua hauj lwm kom peb tsis txhob tso ib tug menyuam twg tseg, thiab kom cov menyuam kawm ntawv muaj feem los kawm rau lub caij ntuj so (summer school) thiab. Tsev kawm ntawv MPS, yeej zoo li lwm lub tsev kawm ntawv thiab, kuj los ntsuam xyuas txog qhov kev peb muab cov qhab nais rau ntawv qhov kev kawm ntawv nrug deb li cas thiab mam qhia rau cov neeg ua hauj lwm, cov menyuam thiab tsev neej sawv saws sai tom ntej no.

Kuv xav txhawb thiab qhuas cov kawm tiav rau xyoo 2020. Peb yeej paub hais tias cov menyuam kawm qib 12, twb tsis tau mus prom thiab  tsis tau sivlub sij hawm nrog sawv daws ua kev thaum lawv kawm yuav tias xws li cas phooj ywg, cov xibfwb, cov neeg ua hauj lwm uas lawv raug zoo nrog. Peb xav qhia rau nej sawv daws hais tias peb yeej yuav hwm thiab qhuav nej tej kev mob siab, kev kawm ntawv  tias nej daim diploma. Peb tseem khwv kawg tseem xav tias yuav los npaj li cas thiaj ua tau ib qho koob tsheej (graduation cermonies) qhuav txog nej txoj kev kawm tiav nrug deb (virtually). Thaum peb npaj tiav lawm peb mam qhia nej.

Thiab haiv rau tag nrho peb cov menyuam kawm ntawv, peb cov tsev kawm ntawv yuav tau muab kaw, tiam sis kev kawm tseem muaj. Peb xav txog nej txua hnub thiab yuav ua kom muaj txoj kev kawm tsis tu ncua kom nej thiaj mus raws tau nej lub hom phiaj li nej lub siab ntshaw thiab ua tau yam li nej xav ua.

Thiab hais rau nej sawv daws, kom nej nco ntsoov hais tias tseem peb yuav tau nyob nrug deb ntawm lub ces los hauv peb lub siab peb yeej nyob ze tau.

Thaum kawg no, kuv yeej paub tias tseem muaj ntau cov lus nug txog qhov cov tsev kawm ntawv raug kaw rau xyoo no rau ntawm menyuam txoj kev kawm thiab kev kawm ntawv thaum lub caij ntuj so, nrog rau qhov yuav mus nqa tej khoom yog yus li hauv cov chav kawm ntawv, thiab lockers li cas. Thov ua siab ntev, peb yuav teb nej cov lus nug no tsis ntev no.

Saiv xyuas koj tus kheej zoo

Ed Graff
Tus Superintendent