Baaritaanka Hore ee Caruurnimada
In This Section

Baaritaanka Hore ee Caruurnimada

Baaritaanka Hore ee Caruurnimada

Iskuulada Dadweynaha ee Minneapolis waxay ku talinayaan in la baadho caruurta kolka ay yihiin 3 jir, laakiin wac xili kasta hadii aad qabto dareen ku saabsan korida cunugaaga si loo baadho, waxaa la baadhi karaa inta ka horaysay da’da sadexda sano.

Sadexda Sababod ee 3* jirka loo Baadhooo

  1. Baadhida la baadho cunugaaga waxay ka caawinaysaa in uu diyaar u noqdo iskuul.
  2. Hadii hore laga ogaaado wax caafimaad daro ah ama korniimadiisu aan ay fiicnayn waxa uu helayaa caawin deg deg ah.
  3. Dabcan baadhidu waa lacag la’aan, baadhidu waa mid sahlan, waana mid u fiican cunugaaga!

Markuu jirsado cunugaagu 3 sano

1.Wac 348-TOTS (8687) si aad balan u samaysatid

2. Dhamaystir arjiga caafimaadka ee laguu so diri doono.

3. Keen cunugaaga balantiisa baadhitaanka, Halkaa waxaa kugu diyaar ah shaqaale tababaran si ay fiiriyaan cunugaaga.

  • Indhaha iyo dhegaha
  • Koriimada iyo kobaca
  • Talaalada iyo taariikhda qoyska

4. Keen cunigaaga shaahadadiisa dhalashada iyo talaaladiisa goobta baadhitaanka.

5. Baadhitaanka waxaa la doorbidayaa da’ada 3 jirka, laakiin waa la baadhi karaa 4 iyo 5 jirkaba.

Baadhida Caruurnimada Hore Caawinteeda

  1. Waxaad ogaanaysa sida uu cunugaagu yahay.
  2. Waxay kugu xidhayaan barnaamijyada bilowga hore ee iskuulada.
  3. Waxay ka jawaabi doonaan waalidiinta su’aalaha ay qabaan.

Xidhiidhka Macluumaadka

Tel: (612)-348-8687 (612-348-TOTS)

Barta Internet-ka: http://health.mpls.k12.mn.us/Early_Childhood_Screening.html

Habka Diiwan-galinta: Wac si aad balan u samaysatid

Adeega: Waa bilaash

*Sharciga gobolka ayaa qoraya in dhamaan ilmaha oo dhan la baadho intaysan galin Xanaanada.