5 Kauj Ruam Rau Kev Xaiv Chaw Zov Menyuam
In This Section

5 Kauj Ruam Rau Kev Xaiv Chaw Zov Menyuam

5 Kauj Ruam Rau Kev Xaiv Chaw Zov Menyuam

Puas xav tau chaw zov menyuam rau koj tus menyuam? Tsis paub yuav mus nrhiav qhov twg? Ua raw li 5 kauj ruam nram qab no.

 1. SAIB IB NCIG. Mus saib li ob-peb lub chaw zov menyuam. Tej khoom ua si thiab ntawv puas muab tso rau zoo chaw? Ua li-ne, tus neeg zov menyuam ntawv puas coj zoo thaum nrog cov menyuam sib tham thaum nyob nraum zoov thiab nrauv zoov? Ua li-ne, cov menyuam uas tuaj rau zov puas ua tau si yam yuav tsis raug mob? Ua li-ne, puas siv sijhawm los qhia menyuam rau kev sib tham, nyeem thiab sau ntawv dua li cia menyuam saib TV xwb?

  ✔ Cov no yuav pab rau koj tus menyuam kom pab rau nws kev kawm thiab loj hlob.
   
 2. NUG. Nug txog tus neeg zov menyuam ntawm nws kev zov menyuam thiab nws kev ntseeg. Nws zov menyuam tau los ntev npaum licas lawm? Nws ho tau txhais kev cob qhia zov menyuam zoo licas? Ua li-ne, koj puas pom zoo rau kev cob qhia menyuam? Qee hnub ho zoo thiab coj zoo licas rau cov menyuam? Ua li-ne, lub tsev los yog tus neeg zov menyuam puas tau ntawv tso cai rau zov menyuam? Ua li-ne, tus neeg zov menyuam ntawv ho tig pob ntseg rau koj tus menyuam zoo thiab npaum licas?

  ✔ Yog ib leej niam/txiv, koj thiaj paub qhov koj tus menyuam xav tau.
   
 3. CUAB POB NTSEG MLOOG. Cov menyuam puas zoo siab? Ua li-ne, tus neeg zov menyuam ntawv puas hais lus zoo thiab coj tus? Ua li-ne, cov menyuam puas sib haum thiab puas nyiam tus neeg zov menyuam ntawv.

  ✔ Yog muaj suab nrov taug ntsej, txhais tau tias tsis muaj kev cob qhia. Nyob ntsiag to txhais tau tias tsis muaj kev kawm rau menyuam.
   
 4. SUAV NEEG. Suav cov menyuam thiab cov neeg zov menyuam. Piv txwv, yuav tsum muaj ib tug laus rau txhua menyuam yau hnub nyoog 6-10 txyoo. Yuav tsum muaj ib tug neeg laus rau 3-4 tug menyuam mos. 

  ✔Menyuam yuav kawm tau yog thaum muaj neeg siv lub sijhawm rau lawv.
   
 5. TSHAWB XYUAS. Nrog tej niam/txiv uas twb coj lawv tej menyuam mus rau lub chaw zov menyuam ntawv dhau los. Lawv nyiam thiab tsis nyiam txog lub chaw zov menyuam ntawv zoo licas? Lawv ho tau txais tej lus zoo licas los ntawm lawv tej menyuam uas mus rau ntawm lub chaw zov menyuam ntawv? Lawv ho siv lub chaw zov menyuam no tau ntev npaum licas lawm. Lawv puas yuav hloov lub chaw zov menyuam ntawv yog tias lawv muaj cai hloov.

  ✔ Cov neeg kawm paub txog kev zov menyuam yuav paub tias ib tug menyuam nws nyiam dab tsis thiab coj zoo licas rau ntawm nws lub hnub nyoog.

Xaiv ib lub chaw zov menyuam nws yog ib qho tseem ceeb heev. Qhov kev zov menyuam zoo yuav muaj feem cuam rau koj tus menyuam kev kawm thiab kev loj hlob nrog rau lawv kev yuav tsis raug mob.

Hu rau Greater Minneapolis Day Care Association rau ntawm 612-341-2066 rau kev pab nrhiav chaw zov menyuam thiab pab them rau nqi zov menyuam.

Tam, nyeem thiab sau ntawv nrog koj tus menyuam txhua hnub. Menyuam kev yuav txawj ntse yog pib thaum tseem me.

Kev pab rau daim ntawv no yog tsim muaj los ntawm Federal Early Learning Opportunities Act pob nyiaj txiag thiab ntawm Minneapolis Youth Coordinating Board ntawm (612) 673-2060.